ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tuesday

T UW1 Z D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuesday-, *tuesday*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tuesday(n) อังคาร
Tuesday(n) วันอังคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
Tuesday(n) วันอังคาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tuesday night.คืนวันอังคารที่ 12 Angry Men (1957)
Monday and Tuesday don't smell at all ...because Cream of Wheat is instant.วันจันทร์กับอังคารไม่มีกลิ่นเลย เพราะครีมข้าวสาลีเป็นแบบสำเร็จรูป *batteries not included (1987)
All this stuff here goes to Madritsch's factory on Tuesday of next week.ส่วนนี้ทั้งหมดส่งโรงงานมาทริตซ์ Schindler's List (1993)
Tuesday night's plastic corrosion awareness meeting... was, I think, a big success.คืนวันอังคารนี้จะมีการกำจัดพลาสติก เราถึงมาประชุมกัน... แล้ว ฉันคิดว่า, มันเป็นไปได้ด้วยดี. Toy Story (1995)
But what a glorious end to your final crossing... if we were to get into New York on Tuesday night and surprise them all.แต่นี่เป็นเที่ยวสุดท้าย อันรุ่งโรจน์ของคุณ ถ้าเราไปถึงนิวยอร์คคืนวันอังคาร เซอร์ไพรส์ทุกๆ คน Titanic (1997)
You found him on a Tuesday Call him "Tuesday" You ain't as dumb as you look colored boyนายเจอมันเมื่อวันอังคาร ชื่อทวิสเดย์สิ ฉันเจอเขาในเดือนแรก The Legend of 1900 (1998)
Swing by First Methodist, Tuesday nights.ได้เวลาสำหรับช่วง"ตัวต่อตัว"แล้ว Fight Club (1999)
- l go Tuesdays and Thursdays.ขอบใจมาก ขอบใจ ขอบใจ Fight Club (1999)
Tuesday and Thursday, from seven to nine.วันอังคารกับพฤหัส ตั้งแต่ทุ่มนึงถึงถึงสามทุ่ม My Tutor Friend (2003)
Do Tuesdays work for you?คุณอยู่ประจำวันอังคารดีมั้ย Around the World in 80 Days (2004)
It's 8:50, Tuesday morning.50 เช้าวันอังคาร Primer (2004)
I've never been here on Tuesday before.ผมไม่เคยมาที่นี่ก่อนวันอังคารเลย Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuesdayAre you free on Tuesday?
tuesdayBut Tuesday morning were different, because Tuesday was music day.
tuesdayClasses begin next Tuesday.
tuesdayCome on Tuesday, if possible.
tuesdayEvery Tuesday her fat little fingers flew like birds up and down the keys of song too.
tuesdayEvery Tuesday morning an old lady called Mrs. Lark came to the children sang.
tuesdayFinishing the job by Tuesday will be a piece of cake.
tuesdayIf Yukiko can do the Tuesday, Thursday and Friday shifts...
tuesdayI'll expect to hear from you by Tuesday.
tuesdayI must get this work finished by next Tuesday.
tuesdayIt has been raining since Tuesday.
tuesdayI was absent last Tuesday on account of illness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังคาร(n) Tuesday, Syn. วันอังคาร, Example: คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด, Count Unit: วัน, Thai Definition: ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันอังคาร[wan angkhān] (n) EN: Tuesday  FR: mardi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUESDAY T UW1 Z D IY0
TUESDAY T UW1 Z D EY2
TUESDAYS T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAYS T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAY'S T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAY'S T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY(2) T Y UW1 Z D EY2
TUESDAYS(2) T Y UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S(2) T Y UW1 Z D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tuesday (n) tjˈuːzdiː (t y uu1 z d ii)
Tuesdays (n) tjˈuːzdɪz (t y uu1 z d i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
星期二[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday, #14,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーチューズデイ[su-pa-chu-zudei] (n) Super Tuesday [Add to Longdo]
チューズデー[chu-zude-] (n) Tuesday [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 火曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
火木[かもく, kamoku] (n) Tuesdays and Thursdays [Add to Longdo]
火木金[かもくきん, kamokukin] (n) Tuesday, Thursday and Friday [Add to Longdo]
火曜[かよう, kayou] (n-adv,n) (abbr) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
火曜日[かようび, kayoubi] (n-adv,n-t) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
月火[げつか, getsuka] (n) (abbr) Monday and Tuesday [Add to Longdo]
日月火[にちげつか, nichigetsuka] (exp) Sunday, Monday and Tuesday [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tuesday \Tues"day\ (t[=u]z"d[asl]; 48), n. [OE. Tewesday, AS.
   Tiwes d[ae]g the day of Tiw the god of war; akin to OHG. Zio,
   Icel. T[=y]r, L. Jupiter, Gr. Zey`s;, cf. OHG. Ziostac
   Tuesday, G. Dienstag, Icel. T[=y]sdagr. [root]244. See
   {Deity}, {Day}, and cf. {Jovial}.]
   The third day of the week, following Monday and preceding
   Wednesday.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tuesday
   n 1: the third day of the week; the second working day [syn:
      {Tuesday}, {Tues}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top