ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virtue

V ER1 CH UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virtue-, *virtue*
หรือคุณหมายถึง virtü?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtue(n) คุณงามความดี, Syn. goodness, Ant. badness, vice
virtue(n) ความมีศีลธรรม, Syn. merit, moral
virtue(n) ความบริสุทธิ์, See also: พรหมจารี, พรหมจรรย์, Syn. chastity
virtue(n) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม, Syn. admirable quality, vice, advantage
virtue(n) กำลังวังชา, Syn. effective force
virtues(n) ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี, คุณความดี, ศีลธรรม, ความถูกต้อง, ความบริสุทธิ์, พรหมจรรย์, คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ, , See also: virtues n., pl. อันดับของฑูตสวรรค์, กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude, merit, value
natural virtueคุณความดีของคน

English-Thai: Nontri Dictionary
virtue(n) คุณงามความดี, คุณธรรม, ความดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of office, byโดยอาศัยอำนาจแห่งตำแหน่งหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue of, byโดยอาศัยอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
virtue, cardinalคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtueการทำดี [TU Subject Heading]
Virtuesความดี [TU Subject Heading]
Virtues (Buddhism)ความดี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
Before they takes their exams and are taught virtue and industry.และได้รับการสอนคุณธรรม และอุตสาหกรรม คอร์! How I Won the War (1967)
that loss of virtue in a female is irretrievable.พวกเราจะได้รับบทเรียนที่มีประโยชน์ว่า การสูญเสียคุณค่าความเป็นหญิงเป็นสิ่งที่เอาคืนมาไม่ได้ Episode #1.5 (1995)
By virtue of the draw, ตามลำดับที่จับฉลากได้... The Legend of Bagger Vance (2000)
Continuation of the virtues of your four--year period4 ปีผ่านมานี้ ฉันยังไม่เห็นแกทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย Sex Is Zero (2002)
See you on the virtues Newspapersมองดูรูปแกบนหนังสือพิมพ์ แกทำไปได้อย่างไรว่ะ Sex Is Zero (2002)
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี The Corporation (2003)
Or that virtue was not convenient at the time.แต่ข้าถูกสอนว่า แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง. หรือความดีเล็กๆน้อยๆ. Kingdom of Heaven (2005)
I'm ashamed to admit that growing up I pitied you and what I thought was your naive belief that our dreams could come true, simply by virtue of having them.ผมละอายใจที่จะยอมรับว่า ตลอดมาผมเวทนาแม่ และผมคิดว่าแม่อ่อนต่อโลก ที่เชื่อว่าความฝันจะเป็นจริงได้ โดยขอแค่ให้เรามีฝัน Lonesome Jim (2005)
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้ Fearless (2006)
Virtue and morality as the baseทำตัวอยู่ใน ศึลธรรม ความดี Fearless (2006)
I know that the virtues that make for a good buy more manager are the same virtues that make for a best friend.ผู้จัดการที่ดีก็เหมือน คุณสมบัติของเพื่อนที่ดีนะครับ Chuck Versus the Sandworm (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtueBravery is a great virtue.
virtueBy virtue of frugality he has made a fortune.
virtueHe can't distinguish vice from virtue.
virtueHe got his present position by virtue of his long experience.
virtueHe got membership of the club by virtue of his wealth.
virtueHe got the job by virtue of his father's connections.
virtueHe has succeeded by virtue of his constant efforts rather than his talent.
virtueHe is a man of virtue.
virtueHe succeeded by virtue of diligence.
virtueHe succeeded by virtue of his efforts.
virtueHe was promoted by virtue of his abilities.
virtueHe was too upset to distinguish vice from virtue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, Syn. คุณความดี, ความดีความชอบ, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ย่ากับฉันช่วยเหลือทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่ความดีไม่เคยเข้าตาอาเลย
คุณความดี(n) goodness, See also: virtue, merit, meritoriousness, good, great contributions, Syn. คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: ประชาชนได้เห็นคุณความดีของท่านที่ท่านได้ร่วมทำไว้ตั้งแต่ในอดีต
คุณงามความดี(n) goodness, See also: virtue, meritoriousness, merit, good, great contributions, Syn. คุณความดี, คุณธรรม, ความดี, Ant. ความชั่ว, ความเลว, Example: แม้ท่านจะมรณภาพไปนาน แล้วแต่ชื่อเสียงและคุณงามความดีของท่านก็ยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สังคมชาวพุทธ, Count Unit: ประการ, อย่าง, ข้อ
คุณธรรม(n) virtue, See also: merit, good, moral, moral principle, goodness, Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม, Ant. ความชั่ว, Example: ผู้ที่จะมาเป็นพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูง จิตใจดี หนักแน่น และอดทน, Thai Definition: สภาพคุณงามความดี
คุณ(n) advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count Unit: ประการ, Thai Definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
พระพุทธคุณ(n) virtues of the Buddha, Example: ข้าพเจ้าขอน้อมกายก้มกราบพระพุทธคุณอันประเสริฐสุดในไตรโลกด้วยเศียรเกล้า, Thai Definition: คุณของพระพุทธเจ้าอย่างย่อที่สุดมี 3 ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระกรุณาคุณ
อานิสงส์(n) result of merit, See also: virtue, Syn. ผลบุญ, ผลดี, ความดี, Example: ถ้าได้ทำบุญสร้างโบสถ์จะมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญอย่างอื่น, Thai Definition: ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ
ทศพิธราชธรรม(n) virtues of the king, Example: พระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสมบูรณ์, Count Unit: ประการ, ข้อ, Thai Definition: จริยาวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง มี 10 ประการ คือ ทาน ศีล บริจาค อาชวะ มัทวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา ขันติ อวิโรธนะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญ(n) virtue, See also: merit, good deeds, goodness, Syn. บุญกุศล, Ant. บาป, Example: คงเป็นเพราะผลบุญที่เขาสร้างไว้ เกิดมาชาตินี้เขาเลยสบาย, Thai Definition: ความดี, คุณงามความดี
ธรรมคุณ(n) virtue of dharma, Syn. ธัมคุณ, คุณของพระธรรม, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: บทแสดงคุณของพระธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [ m ] ; valeur [ f ]
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [ m ] ; influence [ f ]
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
โดยอาศัยอำนาจ[dōi āsai amnāt] (x) EN: by virtue of
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
ห้องเรียนเสมือนจริง[hǿngrīen sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual classroom  FR: classe virtuelle [ f ]
ห้องสมุดเสมือนจริง[hǿngsamut sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual library  FR: bibliothèque virtuelle [ f ]
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
การทำบุญทำทาน[kān thambun tham thān] (n, exp) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence
การทดลองเสมือนจริง[kān thotløng sameūoen jing] (n, exp) EN: virtual experiment  FR: expérience virtuelle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIRTUE V ER1 CH UW0
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtue (n) vˈɜːʳtʃuː (v @@1 ch uu)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
道德[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ,  ] virtue; morality; ethics; moral #1,989 [Add to Longdo]
美德[měi dé, ㄇㄟˇ ㄉㄜˊ,  ] virtue #12,472 [Add to Longdo]
善有善报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ,     /    ] virtue has its rewards (成语 saw); one good turn deserves another #96,179 [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, ㄜˋ ㄧㄡˇ ㄜˋ ㄅㄠˋ,          /         ] Virtue has its reward, evil its retribution [Add to Longdo]
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, mó gāo yī zhàng, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, ㄇㄛˊ ㄍㄠ ㄧ ㄓㄤˋ,         ] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tugend { f } | Tugend und Laster | aus der Not eine Tugend machenvirtue | virtues and vices | to make a virtue (out) of necessity [Add to Longdo]
virtuell { adj } | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) #1,552 [Add to Longdo]
[とく, toku] (n) (1) virtue; (2) benevolence; (3) (See 得・とく・1) profit; benefit; advantage #2,249 [Add to Longdo]
大人[たいじん, taijin] (n) (1) man of substance or virtue; gentleman; (2) giant #3,531 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue #3,731 [Add to Longdo]
明徳[めいとく, meitoku] (n) (1) virtue; (2) Meitoku era (of the Northern Court) (1390.3.26-1392.10.5); Meitoku era (of reunified Japan) (1392.10.5-1394.7.5) #16,770 [Add to Longdo]
偉徳[いとく, itoku] (n) (obsc) outstanding virtue [Add to Longdo]
威徳[いとく, itoku] (n) virtue and influence; virtue and authority [Add to Longdo]
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought) [Add to Longdo]
遺徳[いとく, itoku] (n) benefit from ancestors' virtue [Add to Longdo]
一徳[いっとく, ittoku] (n) virtue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Virtue \Vir"tue\ (?; 135), n. [OE. vertu, F. vertu, L. virtus
   strength, courage, excellence, virtue, fr. vir a man. See
   {Virile}, and cf. {Virtu}.]
   1. Manly strength or courage; bravery; daring; spirit; valor.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Built too strong
       For force or virtue ever to expugn.  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Active quality or power; capacity or power adequate to the
    production of a given effect; energy; strength; potency;
    efficacy; as, the virtue of a medicine.
    [1913 Webster]
 
       Jesus, immediately knowing in himself that virtue
       had gone out of him, turned him about. --Mark v. 30.
    [1913 Webster]
 
       A man was driven to depend for his security against
       misunderstanding, upon the pure virtue of his
       syntax.                --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       The virtue of his midnight agony.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. Energy or influence operating without contact of the
    material or sensible substance.
    [1913 Webster]
 
       She moves the body which she doth possess,
       Yet no part toucheth, but by virtue's touch. --Sir.
                          J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. Excellence; value; merit; meritoriousness; worth.
    [1913 Webster]
 
       I made virtue of necessity.      --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In the Greek poets, . . . the economy of poems is
       better observed than in Terence, who thought the
       sole grace and virtue of their fable the sticking in
       of sentences.             --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, moral excellence; integrity of character;
    purity of soul; performance of duty.
    [1913 Webster]
 
       Virtue only makes our bliss below.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       If there's Power above us,
       And that there is all nature cries aloud
       Through all her works, he must delight in virtue.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. A particular moral excellence; as, the virtue of
    temperance, of charity, etc. "The very virtue of
    compassion." --Shak. "Remember all his virtues."
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. Specifically: Chastity; purity; especially, the chastity
    of women; virginity.
    [1913 Webster]
 
       H. I believe the girl has virtue.
       M. And if she has, I should be the last man in the
       world to attempt to corrupt it.    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   8. pl. One of the orders of the celestial hierarchy.
    [1913 Webster]
 
       Thrones, dominations, princedoms, virtues, powers.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Cardinal virtues}. See under {Cardinal}, a.
 
   {In virtue of}, or {By virtue of}, through the force of; by
    authority of. "He used to travel through Greece by virtue
    of this fable, which procured him reception in all the
    towns." --Addison. "This they shall attain, partly in
    virtue of the promise made by God, and partly in virtue of
    piety." --Atterbury.
 
   {Theological virtues}, the three virtues, faith, hope, and
    charity. See --1 Cor. xiii. 13.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 virtue
   n 1: the quality of doing what is right and avoiding what is
      wrong [syn: {virtue}, {virtuousness}, {moral excellence}]
   2: any admirable quality or attribute; "work of great merit"
     [syn: {merit}, {virtue}] [ant: {demerit}, {fault}]
   3: morality with respect to sexual relations [syn: {virtue},
     {chastity}, {sexual morality}]
   4: a particular moral excellence

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIRTUE
     Virtual Team User Environment (VR, TUB)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top