ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benevolence

B AH0 N EH1 V AH0 L AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benevolence-, *benevolence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benevolence(n) ความเมตตากรุณา, See also: คุณงามความดี, ความใจดี, Syn. generosity, Ant. stinginess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา, การกุศล, กุศลกรรม, ของบริจาค, เงินบริจาค, Syn. beneficence

English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา, การบำเพ็ญคุณประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Elizabeth's benevolence knows no bounds.คุณอลิซาเบธก็มีเสน่ห์อย่างนี้เสมอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Where is all your great benevolence now?ความรักที่เราเคยมี มันไม่จริงอย่างงั้นหรอ? The Sorcerer and the White Snake (2011)
Would you care to see what your benevolence has produced?คุณสนใจอยากจะเห็นหน่อยไหมว่า ความเมตตาของคุณสร้างอะไรขึ้นมา The Origins of Monstrosity (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกรุณาปรานี(n) kindness, See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity, Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา, Example: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำบุญทำทาน[kān thambun tham thān] (n, exp) EN: charity ; making merits and virtue ; benevolence
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [ f ] ; sympathie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BENEVOLENCE B AH0 N EH1 V AH0 L AH0 N S
BENEVOLENCES B AH0 N EH1 V AH0 L AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benevolence (n) bˈɪnˈɛvələns (b i1 n e1 v @ l @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩德[ēn dé, ㄣ ㄉㄜˊ, ] benevolence; favor, #50,405 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
恩威[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1, vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]
甘ったれる[あまったれる, amattareru] (v1, vi) (1) (has a more negative nuance than 甘える) (See 甘える・1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) (See 甘える・2) to depend and presume upon another's benevolence [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings [Add to Longdo]
慈心[じしん, jishin] (n) benevolence; mercy [Add to Longdo]
慈善心[じぜんしん, jizenshin] (n) benevolence; liberality [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P) [Add to Longdo]
慈悲心[じひしん, jihishin] (n) benevolence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benevolence \Be*nev"o*lence\, n. [OF. benevolence, L.
   benevolentia. See {Benevolent}.]
   1. The disposition to do good; good will; charitableness;
    love of mankind, accompanied with a desire to promote
    their happiness.
    [1913 Webster]
 
       The wakeful benevolence of the gospel. --Chalmers.
    [1913 Webster]
 
   2. An act of kindness; good done; charity given.
    [1913 Webster]
 
   3. A species of compulsory contribution or tax, which has
    sometimes been illegally exacted by arbitrary kings of
    England, and falsely represented as a gratuity.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Benevolence}, {Beneficence}, {Munificence}.
 
   Usage: Benevolence marks a disposition made up of a choice
      and desire for the happiness of others. Beneficence
      marks the working of this disposition in dispensing
      good on a somewhat broad scale. Munificence shows the
      same disposition, but acting on a still broader scale,
      in conferring gifts and favors. These are not
      necessarily confined to objects of immediate utility.
      One may show his munificence in presents of pictures
      or jewelry, but this would not be beneficence.
      Benevolence of heart; beneficence of life; munificence
      in the encouragement of letters.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benevolence
   n 1: disposition to do good [ant: {malevolence}, {malignity}]
   2: an inclination to do kind or charitable acts
   3: an act intending or showing kindness and good will [syn:
     {benevolence}, {benefaction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top