ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statuettes

S T AE2 CH UW0 EH1 T S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statuettes-, *statuettes*, statuette
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา statuettes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *statuettes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statuette[N] รูปปั้นเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or ... are they really old, these statuettes?Nun... sind sie wirklich alt, diese Statuetten? L'Immortelle (1963)
Ask Jenny if she has any idea where a 25,000 Pound... Henry Moore statuette may have gone to.Fragen Sie Jenny, ob sie weiß, was aus einer Henry-Moore- Statuette für £25.000 geworden ist. The Object of Beauty (1991)
Not in those terms. Ask her if she remembers seeing such a statuette.Fragen Sie sie, ob sie so eine Statuette gesehen hat. The Object of Beauty (1991)
Dawn, can you grab the fertility god statue on the desk over there?Reichst du mir die Fruchtbarkeits-Statuette rüber? Gone (2002)
It's been said that there were two goddess statues here but one of which was destroyed during the warEs heißt, früher gab es hier einmal die Statuetten von zwei Göttinnen. Doch im großen Krieg wurde eine der Statuen zerstört. Natural City (2003)
#153: "Broke Joy's fancy figurine."Nummer 153: "Joy's Statuette zerbrochen." Broke Joy's Fancy Figurine (2005)
You're the one that broke my figurine?Du warst es, der meine Statuette zerbrochen hat? Broke Joy's Fancy Figurine (2005)
He said he dreamt of being chased by statues last night.Er hat geträumt, er sei letzte Nacht von vielen Statuetten gejagt worden. The Treasure Hunter (2009)
Vic finds out, they fight, Danny kills him and steals the statuette.Das Opfer findet es heraus. Sie kämpfen. Danny tötet ihn und stiehlt die Statuette. Cackle-Bladder Blood (2010)
My little statuette!Meine kleine Statuette! Le Boeuf clandestin (2013)
What statuette?Welche Statuette? Le Boeuf clandestin (2013)
I've decided to revive my figurines collection.Aber ich beschäftige mich wieder mit meinen Statuetten. Le Boeuf clandestin (2013)
Fuck, me Sévres!Verdammt, die Sèvres-Statuette! Gemma Bovery (2014)
How can an Englishman repair a Sévres statuette that survived 3 revolutions and 2 world wars without a scratch?Wie könnte ein Engländer eine Sèvres-Statuette reparieren, die drei Revolutionen und zwei Kriege ohne Kratzer überlebte? Gemma Bovery (2014)
She's asking you to return a figurine...Sie verlangt die Herausgabe einer Statuette. Gemma Bovery (2014)
She did a brilliant job and certainly gets one a price.Für ihre großartige Leistung gewinnt sie bestimmt eine weitere Statuette. Sie ist zauberhaft. The Corpse of Anna Fritz (2015)
Chadwick, my figurine.Warum nicht? Chadwick, meine Statuette! Jamaica Inn (1939)
The ornament is a statuette a black figure of a bird.Das Zierstück ist eine Statuette, eine schwarze Vogelfigur. The Maltese Falcon (1941)
SAM: Oh, and I've got some exhibits: the boy's guns, one of Cairo's and a $1,000 bill I was supposed to be bribed with and this black statuette here that all the fuss was about.Ich habe Cairos und Wilmers Revolver, 1000 $ Schweigegeld, und die Statuette, um die es ging. The Maltese Falcon (1941)
The demand for statuettes shot up to astronomical heights.Die Nachfrage nach Statuetten stieg ins Unermessliche. Reward to Finder (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUETTE    S T AE2 CH UW0 EH1 T
STATUETTES    S T AE2 CH UW0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statuette    (n) stˌætʃuˈɛt (s t a2 ch u e1 t)
statuettes    (n) stˌætʃuˈɛts (s t a2 ch u e1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉人[yù rén, ㄩˋ ㄖㄣˊ, ] a jade worker; a jade statuette; a beautiful person; (term of endearement), #63,675 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Figürchen {n}; Figurine {f}; Statuette {f}figurine; statuette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top