Search result for

tempe

(161 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempe-, *tempe*
Possible hiragana form: てんぺ
English-Thai: Longdo Dictionary
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temper[N] อารมณ์, Syn. disposition, temperament
temper[N] อารมณ์โกรธ, See also: ความโกรธ, Syn. anger, rage, furor, impatience, sensitivity, Ant. calmness, patience
temper[N] ความสงบ, See also: อารมณ์สงบ
temper[VT] ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, Syn. mitigate, pacify, moderate, mollify, Ant. attack
temper[VT] ทำให้เข้มแข็งขึ้น, Syn. anneal, stiffen, solidify, Ant. dissolve, soften
tempera[N] เทคนิควาดภาพด้วยสีที่มีน้ำมันผสมไข่แดง/ไข่ผสมน้ำ
tempest[N] พายุ (หิมะ, ลูกเห็บฯลฯ), Syn. blizzard, gale, typhoon
tempest[N] ความสับสน, See also: ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, Syn. turmoil, chaos
tempered[ADJ] ที่มีอารมณ์
temperate[ADJ] ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี, Syn. regulated, restrained, reasonable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition,anger,rag
tempera(เทม'เพอระ) n. เทคนิคการวาดภาพด้วยสีที่ประกอบด้วยน้ำมันผสมไข่แดงหรือไข่ผสมน้ำ,ภาพวาดโดยเทคนิคดังกล่าว
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
temperature(เทม'เพอระเชอะ) n. อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
temper(n) สารเจือปน,อารมณ์,นิสัย,การประนีประนอม,ทางสายกลาง
temper(vt) ทำให้เหมาะ,ทำให้สงบ,เจือปน,ทำให้อ่อนนิ่ม
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
temperance(n) ความพอควร,การควบคุมอารมณ์,การไม่เสพของเมา
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
temperature(n) อุณหภูมิ
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tempera๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperamentพื้นอารมณ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperantiaยาระงับประสาท [มีความหมายเหมือนกับ sedative ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperateเขตอบอุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
temperature dropอุณหภูมิลด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradientเกรเดียนต์อุณหภูมิ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature riseอุณหภูมิเพิ่ม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature senseการรับรู้อุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tempehเทมเป้ [TU Subject Heading]
Tempera paintingจิตรกรรมสีฝุ่น [TU Subject Heading]
Temperamentมิติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Temperatureอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
temperatureอุณหภูมิ, ระดับความร้อน วัดได้ด้วยเทอร์มอมิเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measurementการวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measurementsการวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measuring instrumentเครื่องวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lost your temper in her office,busted her clock.คุณเก็บอารมณ์ไม่อยู่ที่ออฟฟิศเธอ เลยพังนาฬิกาของเธอ And How Does That Make You Kill? (2008)
And the truth, before I lose my temper.บอกความจริงมาก่อนที่ลุงจะโมโห Lancelot (2008)
You've always been a good friend,despite my temper.เจ้าเป็นเพื่อนที่ดีของข้าเสมอ แม้ว่าข้าจะโมโหก็ตาม Excalibur (2008)
My temper blinds me sometimes.บางครั้งอารมณ์ ก็ทำให้ข้ามืดบอด มีหลายเรื่องที่ข้าเสียใจ พ่อของเกว็นละ? To Kill the King (2008)
And she certainly does have a temper.ยิ่งโมโหร้ายอยู่ด้วย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Considering your temper... and you used to tell that you couldn't get over him.ชั้นเดาจากนิสัยของเธอ... อีกอย่าง... เธอเคยบอกว่าเธอไม่สามารถลืมเค้าได้ My Sassy Girl (2008)
Left wondering about the weather, the temperature of a bath, the light at the end of the day.เหลือแค่คิดถึงลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิของน้ำที่ใช้อาบ และเฝ้าดูแสงไฟ ณ ตอนสิ้นวัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dok Sa, why are you losing your temper with Dong Chul?ด็อกซา, แกโมโหใส่ดงชอล ทำไม? Episode #1.5 (2008)
Chef said this wine is good for any temperature.เชฟบอกว่า ไวน์นี่อยู่ได้ทุกอุนหภูมิ Episode #1.7 (2008)
Even your temper is like a beggar's.แม้แต่โมโห ก็เหมือนขอทาน Episode #1.7 (2008)
98.6, the temperature of blood.98.6 เป็นอุณหภูมิของเลือด WarGames: The Dead Code (2008)
If we can raise her temperature, we might force a prompt.ถ้าเราทำให้เธอร้อนขึ้น เราอาจจะได้สัญญาณพร้อม WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempeA child has a higher temperature than an adult does.
tempeAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
tempeAll of a sudden, the clerk lost his temper.
tempeAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
tempeA nurse took my temperature.
tempeApart from her temper, she's all right.
tempeA quick temper is the only defect in her character.
tempeAs I opened the door without knocking, she lost her temper.
tempeBody temperature is highest in the afternoon.
tempeBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.
tempeBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
tempeBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุณหภูมิ[N] temperature, Example: ขนนกมีความสำคัญมากในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย, Thai definition: ระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่างๆ อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์, Notes: (บาลี)
อารมณ์[N] temper, See also: feeling, mood, Syn. จิตใจ, ความรู้สึก, Example: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน, Thai definition: สภาพของจิตใจ
ภาวะอารมณ์[N] temperament, Example: งานเขียนของหล่อนสามารถสะท้อนภาวะอารมณ์ของชายตาบอด ที่ดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: สภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึก
ลมพายุ[N] storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ
เทอร์โมมิเตอร์[N] thermometer, See also: temperature measurer, Syn. เทอร์มอมิเตอร์, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper   
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered   
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōsa) EN: be in a fit of temper   FR: s'emporter
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPE    T EH1 M P IY0
TEMPEL    T EH1 M P AH0 L
TEMPER    T EH1 M P ER0
TEMPEST    T EH1 M P AH0 S T
TEMPERA    T EH1 M P ER0 AH0
TEMPERS    T EH1 M P ER0 Z
TEMPERED    T EH1 M P ER0 D
TEMPESTA    T EH2 M P EH1 S T AH0
TEMPERING    T EH1 M P ER0 IH0 NG
TEMPERATE    T EH1 M P ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temper    (v) (t e1 m p @ r)
tempera    (n) (t e1 m p @ r @)
tempers    (v) (t e1 m p @ z)
tempest    (n) (t e1 m p i s t)
tempered    (v) (t e1 m p @ d)
tempests    (n) (t e1 m p i s t s)
temperate    (j) (t e1 m p @ r @ t)
tempering    (v) (t e1 m p @ r i ng)
temperance    (n) (t e1 m p @ r @ n s)
temperament    (n) (t e1 m p r @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温度[wēn dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #2,360 [Add to Longdo]
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
脾气[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] temperament; disposition; temper, #4,679 [Add to Longdo]
热度[rè dù, ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #18,667 [Add to Longdo]
性子[xìng zi, ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] temper, #18,797 [Add to Longdo]
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ, / ] tempest, #23,256 [Add to Longdo]
温带[wēn dài, ㄨㄣ ㄉㄞˋ, / ] temperate zone, #41,208 [Add to Longdo]
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] temperate and refined; implicit; restrained, #85,930 [Add to Longdo]
温标[wēn biāo, ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] temperature scale, #167,179 [Add to Longdo]
冷热度数[lěng rè dù shù, ㄌㄥˇ ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] temperature (esp. of medical patient) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ตรายางที่ใช้ปั๊มหรือประทับตราวันที่หรือชื่อลงบนกระดาษ
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tempeh {n}tempeh [Add to Longdo]
Tempelritter {m} [hist.]Templar; Knight Templar [Add to Longdo]
Tempelschändung {f}sacrilege [Add to Longdo]
Tempel {m} | Tempel {pl}temple | temples [Add to Longdo]
Temperafarbe {f} | Temperafarben {pl}tempera colour | tempera colours [Add to Longdo]
Temperamalerei {f}tempera painting [Add to Longdo]
Temperament {n}; Gemüt {n}; Gemütsart {f}; Charakter {m}; Veranlagung {f}; Wesen {n}; Naturell {n} | ein hitziges Temperamenttemper | a hot temper [Add to Longdo]
Temperament {n} | Temperamente {pl}temperament | temperaments [Add to Longdo]
Temperamentsausbruch {m}temperamental outburst [Add to Longdo]
Temperatur {f} | Temperaturen {pl}temperature | temperatures [Add to Longdo]
Temperaturabfall {m}; Temperatursturz {m}drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise [Add to Longdo]
Temperaturanzeiger {m}temperature gauge [Add to Longdo]
Temperaturbereich {m} | kompesnsierter Temperaturbereich [techn.]temperature range | compensated temperature range (CTR) [Add to Longdo]
Temperatur-Kalibrator {m}temperature calibrator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
キュリー温度[キュリーおんど, kyuri-ondo] (n) Curie temperature [Add to Longdo]
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]
境内[けいだい, keidai] Tempelbezirk [Add to Longdo]
[てら, tera] Tempel [Add to Longdo]
山寺[やまでら, yamadera] Tempel_im_Gebirge [Add to Longdo]
[せい, sei] TEMPERAMENT [Add to Longdo]
[せい, sei] Temperament [Add to Longdo]
温度[おんど, ondo] Temperatur [Add to Longdo]
舞姫[まいひめ, maihime] Tempeltaenzerin, Taenzerin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  tempe /tɑ̃p/ 
   temple

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top