Search result for

restrained

(39 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restrained-, *restrained*, restrain, restraine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restrained[ADJ] ซึ่งถูกควบคุม, See also: ซึ่งถูกจำกัด, Syn. controlled, constrained, disciplined

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
White, have the doctor restrained!ไวท์ จับหมอเอาไปขังไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained.ระวังหน่อยนะ เด็กน้อย หรือจะให้ข้ามัดเจ้าไว้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained.ดูแลนางให้ดี หรือคอยยับยั้ง To Kill the King (2008)
No! He's restrained.ไม่ เขาถูกมัดอยู่ Day of the Dead (2008)
You're saying the virus is restrained because of the injection.จะบอกว่าเธอมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรค เพราะยาที่ฉีดไปก่อนหน้านั้นเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
Yeah, like if you were restrained on a bedใช่ เหมือนคุณโดนมัดอยู่บนเตียง Demonology (2009)
He's restrained.ก็ทำไปแล้ว Ben 10: Alien Swarm (2009)
I'll make sure your betrothed is properly restrained. Ah! Hadley!ผมจะดูในแน่ใจว่าคู่หมั้นท่าน จะยับยั้งชั่งใจได้ แฮดลี่ย์! I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Send me some back-up, I've got him restrained.ส่งหน่วยสนับสนุนมา ฉันควบคุมตัวเขาไว้แล้ว The Eleventh Hour (2010)
'Prisoner Zero is restrained. 'BIRDSONG The Eleventh Hour (2010)
I am restrained by the law.ผมพิจารณาไปตามหลักกฎหมาย The Boy with the Answer (2010)
But really good music can also be controlled, and restrained.แต่เพลงที่ดี จะต้องสามารถควบคุม และผ่อนเบาได้ Britney/Brittany (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrainedI barely restrained the impulse to strike him.
restrainedI wanted a hamburger, but I restrained myself.
restrainedShe restrained tears with difficulty.
restrainedThe speaker was restrained in his attitude.
restrainedWe are constrained to and restrained from an action.
restrainedWe ate with chopsticks in restrained silence.
restrainedWe restrained the boy from breaking the window.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
ปากเสีย[xp] (pāk sīa) EN: be unrestrained with criticisms and comments   
ปล่อยตัวปล่อยใจ[v.] (plǿitūaplǿijai) EN: be unrestrained ; be self-indulgent   
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained   FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose   FR: libre ; franc

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRAINED    R IY0 S T R EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restrained    (v) (r i1 s t r ei1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank [Add to Longdo]
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P) [Add to Longdo]
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered [Add to Longdo]
買い控え[かいびかえ, kaibikae] (n) restrained buying; (P) [Add to Longdo]
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, / ] restrained and cautious [Add to Longdo]
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, / ] restrained; confined [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] restrained [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restrain \Re*strain"\, v. t. [imp. & p. p. {Restrained}; p. pr.
   & vb. n. {Restraining}.] [OE. restreinen, F. restreindre, fr.
   L. restringere, restrictum; pref. re- re- + stringere to
   draw, bind, or press together. See {Strain}, v. t., and cf.
   {Restrict}.]
   1. To draw back again; to hold back from acting, proceeding,
    or advancing, either by physical or moral force, or by any
    interposing obstacle; to repress or suppress; to keep
    down; to curb.
    [1913 Webster]
 
       Restrain in me the cursed thoughts that nature
       Gives way to in repose!        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw back toghtly, as a rein. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hinder from unlimited enjoiment; to abridge.
    [1913 Webster]
 
       Though they two were committed, at least restrained
       of their liberty.           --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. To limit; to confine; to restrict. --Trench.
    [1913 Webster]
 
       Not only a metaphysical or natural, but a moral,
       universality also is to be restrained by a part of
       the predicate.            --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To withhold; to forbear.
    [1913 Webster]
 
       Thou restrained prayer before God.  --Job. xv. 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To check; hinder; stop; withhold; repress; curb;
     suppress; coerce; restrict; limit; confine.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restrained
   adj 1: cool and formal in manner [syn: {restrained}, {reticent},
       {unemotional}]
   2: under restraint [ant: {unrestrained}]
   3: marked by avoidance of extravagance or extremes; "moderate in
     his demands"; "restrained in his response" [syn: {moderate},
     {restrained}]
   4: not showy or obtrusive; "clothes in quiet good taste" [syn:
     {quiet}, {restrained}]
   5: prudent; "guarded optimism" [syn: {guarded}, {restrained}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top