ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

temper

T EH1 M P ER0   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temper-, *temper*
English-Thai: Longdo Dictionary
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temper[N] อารมณ์, Syn. disposition, temperament
temper[N] อารมณ์โกรธ, See also: ความโกรธ, Syn. anger, rage, furor, impatience, sensitivity, Ant. calmness, patience
temper[N] ความสงบ, See also: อารมณ์สงบ
temper[VT] ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, Syn. mitigate, pacify, moderate, mollify, Ant. attack
temper[VT] ทำให้เข้มแข็งขึ้น, Syn. anneal, stiffen, solidify, Ant. dissolve, soften
tempera[N] เทคนิควาดภาพด้วยสีที่มีน้ำมันผสมไข่แดง/ไข่ผสมน้ำ
tempered[ADJ] ที่มีอารมณ์
temperate[ADJ] ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี, Syn. regulated, restrained, reasonable
temperate[ADJ] พอควร, See also: ปานกลาง, Syn. medium
temperance[N] การควบคุมอารมณ์, See also: การยับยั้งชั่งใจ, Syn. moderation, restraint, abstinence, self-control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition,anger,rag
tempera(เทม'เพอระ) n. เทคนิคการวาดภาพด้วยสีที่ประกอบด้วยน้ำมันผสมไข่แดงหรือไข่ผสมน้ำ,ภาพวาดโดยเทคนิคดังกล่าว
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
temperature(เทม'เพอระเชอะ) n. อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)

English-Thai: Nontri Dictionary
temper(n) สารเจือปน,อารมณ์,นิสัย,การประนีประนอม,ทางสายกลาง
temper(vt) ทำให้เหมาะ,ทำให้สงบ,เจือปน,ทำให้อ่อนนิ่ม
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
temperance(n) ความพอควร,การควบคุมอารมณ์,การไม่เสพของเมา
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
temperature(n) อุณหภูมิ
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tempera๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperamentพื้นอารมณ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperantiaยาระงับประสาท [มีความหมายเหมือนกับ sedative ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperateเขตอบอุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
temperature dropอุณหภูมิลด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradientเกรเดียนต์อุณหภูมิ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature riseอุณหภูมิเพิ่ม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature senseการรับรู้อุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tempera paintingจิตรกรรมสีฝุ่น [TU Subject Heading]
Temperamentมิติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Temperatureอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
temperatureอุณหภูมิ, ระดับความร้อน วัดได้ด้วยเทอร์มอมิเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measurementการวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measurementsการวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measuring instrumentเครื่องวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measuring instrumentsเครื่องวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้ Rebecca (1940)
That temper of yours will do you in yet, Max.อารมณ์ร้อนของนายจะฆ่าตัวนายเองได้นะ เเม็กซ์ Rebecca (1940)
What's done is done. Don't lose that famous temper of yours, Sonny.สิ่งที่ทำคือการทำ ไม่เสียอารมณ์ที่มีชื่อเสียงที่ของคุณซันนี่ The Godfather (1972)
Well, he's a temper on him too for all he's so quiet.เขาโกรธมากเลยแหล่ะ แต่ก็ยังนิ่งเงียบอยู่ Girl with a Pearl Earring (2003)
Probably not with a temper like that.อาจจะไม่นะ เพราะอารมณ์อย่างนายเนี่ย My Tutor Friend (2003)
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์ The Notebook (2004)
Their tempers are much alike.นิสัยพวกเขาคล้ายๆ กันมาก Pride & Prejudice (2005)
Man. Your temper hasn't changed one bit.เว้ย อารมณ์นายไม่เปลี่ยนเลยสักนิด Innocent Steps (2005)
But Sam Soon is big, she has a bad temper and her mouth..แต่ซัมซูนน่ะตัวก็ใหญ่ อารมณ์ร้าย แล้วปากเธอก็... ง My Lovely Sam-Soon (2005)
Why are you throwing your temper on me?ทำไมคุณถึงอารมณ์เสียใส่ฉันล่ะ? Sweet Spy (2005)
My foul temper caused the death of my daughter.อารมณ์อันชั่วร้ายของฉัน เป็นสาเหตุให้ลูกสาวฉันต้องตาย My Girl (2005)
That temper must run in the family.นิสัยเขาต้องสืบทอดมาจากสายเลือดแน่เลย A Millionaire's First Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temperA child has a higher temperature than an adult does.
temperAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
temperAll of a sudden, the clerk lost his temper.
temperAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
temperA nurse took my temperature.
temperApart from her temper, she's all right.
temperA quick temper is the only defect in her character.
temperAs I opened the door without knocking, she lost her temper.
temperBody temperature is highest in the afternoon.
temperBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.
temperBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
temperBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุณหภูมิ[N] temperature, Example: ขนนกมีความสำคัญมากในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย, Thai definition: ระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่างๆ อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์, Notes: (บาลี)
อารมณ์[N] temper, See also: feeling, mood, Syn. จิตใจ, ความรู้สึก, Example: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน, Thai definition: สภาพของจิตใจ
ภาวะอารมณ์[N] temperament, Example: งานเขียนของหล่อนสามารถสะท้อนภาวะอารมณ์ของชายตาบอด ที่ดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: สภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึก
เทอร์โมมิเตอร์[N] thermometer, See also: temperature measurer, Syn. เทอร์มอมิเตอร์, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper   
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered   
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōsa) EN: be in a fit of temper   FR: s'emporter
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPER T EH1 M P ER0
TEMPERA T EH1 M P ER0 AH0
TEMPERS T EH1 M P ER0 Z
TEMPERED T EH1 M P ER0 D
TEMPERATE T EH1 M P ER0 AH0 T
TEMPERATE T EH1 M P R AH0 T
TEMPERING T EH1 M P ER0 IH0 NG
TEMPERANCE T EH1 M P R AH0 N S
TEMPERANCE T EH1 M P ER0 AH0 N S
TEMPERAMENT T EH1 M P ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temper (v) tˈɛmpər (t e1 m p @ r)
tempera (n) tˈɛmpərə (t e1 m p @ r @)
tempers (v) tˈɛmpəz (t e1 m p @ z)
tempered (v) tˈɛmpəd (t e1 m p @ d)
temperate (j) tˈɛmpərət (t e1 m p @ r @ t)
tempering (v) tˈɛmpərɪŋ (t e1 m p @ r i ng)
temperance (n) tˈɛmpərəns (t e1 m p @ r @ n s)
temperament (n) tˈɛmprəmənt (t e1 m p r @ m @ n t)
temperately (a) tˈɛmpərətliː (t e1 m p @ r @ t l ii)
temperature (n) tˈɛmprətʃər (t e1 m p r @ ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温度[wēn dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #2,360 [Add to Longdo]
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
脾气[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] temperament; disposition; temper, #4,679 [Add to Longdo]
热度[rè dù, ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #18,667 [Add to Longdo]
性子[xìng zi, ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] temper, #18,797 [Add to Longdo]
温带[wēn dài, ㄨㄣ ㄉㄞˋ, / ] temperate zone, #41,208 [Add to Longdo]
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] temperate and refined; implicit; restrained, #85,930 [Add to Longdo]
温标[wēn biāo, ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] temperature scale, #167,179 [Add to Longdo]
冷热度数[lěng rè dù shù, ㄌㄥˇ ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] temperature (esp. of medical patient) [Add to Longdo]
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laune {f}; Stimmung {f} | Launen {pl}; Stimmungen {pl} | in guter Laune | in schlechter Launetemper | tempers | in a good temper | in a bad temper [Add to Longdo]
Temperaturregler; Thermostat {m}thermostat [Add to Longdo]
Temperafarbe {f} | Temperafarben {pl}tempera colour | tempera colours [Add to Longdo]
Temperamalerei {f}tempera painting [Add to Longdo]
Temperament {n}; Gemüt {n}; Gemütsart {f}; Charakter {m}; Veranlagung {f}; Wesen {n}; Naturell {n} | ein hitziges Temperamenttemper | a hot temper [Add to Longdo]
Temperament {n} | Temperamente {pl}temperament | temperaments [Add to Longdo]
Temperamentsausbruch {m}temperamental outburst [Add to Longdo]
Temperatur {f} | Temperaturen {pl}temperature | temperatures [Add to Longdo]
Temperaturabfall {m}; Temperatursturz {m}drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise [Add to Longdo]
Temperaturanzeiger {m}temperature gauge [Add to Longdo]
Temperaturbereich {m} | kompesnsierter Temperaturbereich [techn.]temperature range | compensated temperature range (CTR) [Add to Longdo]
Temperatur-Kalibrator {m}temperature calibrator [Add to Longdo]
Temperaturfühler {m}thermistor [Add to Longdo]
Temperaturschock {m}thermal shock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
キュリー温度[キュリーおんど, kyuri-ondo] (n) Curie temperature [Add to Longdo]
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] TEMPERAMENT [Add to Longdo]
[せい, sei] Temperament [Add to Longdo]
温度[おんど, ondo] Temperatur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temper \Tem"per\, v. t. [imp. & p. p. {Tempered}; p. pr. & vb.
   n. {Tempering}.] [AS. temprian or OF. temper, F. temp['e]rer,
   and (in sense 3) temper, L. temperare, akin to tempus time.
   Cf. {Temporal}, {Distemper}, {Tamper}.]
   1. To mingle in due proportion; to prepare by combining; to
    modify, as by adding some new element; to qualify, as by
    an ingredient; hence, to soften; to mollify; to assuage;
    to soothe; to calm.
    [1913 Webster]
 
       Puritan austerity was so tempered by Dutch
       indifference, that mercy itself could not have
       dictated a milder system.       --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       Woman! lovely woman! nature made thee
       To temper man: we had been brutes without you.
                          --Otway.
    [1913 Webster]
 
       But thy fire
       Shall be more tempered, and thy hope far higher.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       She [the Goddess of Justice] threw darkness and
       clouds about her, that tempered the light into a
       thousand beautiful shades and colors. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit together; to adjust; to accomodate.
    [1913 Webster]
 
       Thy sustenance . . . serving to the appetite of the
       eater, tempered itself to every man's liking.
                          --Wisdom xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) To bring to a proper degree of hardness; as, to
    temper iron or steel.
    [1913 Webster]
 
       The tempered metals clash, and yield a silver sound.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To govern; to manage. [A Latinism & Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With which the damned ghosts he governeth,
       And furies rules, and Tartare tempereth. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To moisten to a proper consistency and stir thoroughly, as
    clay for making brick, loam for molding, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) To adjust, as the mathematical scale to the actual
    scale, or to that in actual use.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To soften; mollify; assuage; soothe; calm.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temper \Tem"per\, n.
   1. The state of any compound substance which results from the
    mixture of various ingredients; due mixture of different
    qualities; just combination; as, the temper of mortar.
    [1913 Webster]
 
   2. Constitution of body; temperament; in old writers, the
    mixture or relative proportion of the four humors, blood,
    choler, phlegm, and melancholy.
    [1913 Webster]
 
       The exquisiteness of his [Christ's] bodily temper
       increased the exquisiteness of his torment.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. Disposition of mind; the constitution of the mind,
    particularly with regard to the passions and affections;
    as, a calm temper; a hasty temper; a fretful temper.
    [1913 Webster]
 
       Remember with what mild
       And gracious temper he both heared and judged.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The consequents of a certain ethical temper. --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   4. Calmness of mind; moderation; equanimity; composure; as,
    to keep one's temper.
    [1913 Webster]
 
       To fall with dignity, with temper rise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Restore yourselves to your tempers, fathers. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. Heat of mind or passion; irritation; proneness to anger;
    -- in a reproachful sense. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. The state of a metal or other substance, especially as to
    its hardness, produced by some process of heating or
    cooling; as, the temper of iron or steel.
    [1913 Webster]
 
   7. Middle state or course; mean; medium. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The perfect lawgiver is a just temper between the
       mere man of theory, who can see nothing but general
       principles, and the mere man of business, who can
       see nothing but particular circumstances.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. (Sugar Works) Milk of lime, or other substance, employed
    in the process formerly used to clarify sugar.
    [1913 Webster]
 
   {Temper screw}, in deep well boring, an adjusting screw
    connecting the working beam with the rope carrying the
    tools, for lowering the tools as the drilling progresses.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disposition; temperament; frame; humor; mood. See
     {Disposition}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temper \Tem"per\, v. i.
   1. To accord; to agree; to act and think in conformity.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or get a proper or desired state or quality; to
    grow soft and pliable.
    [1913 Webster]
 
       I have him already tempering between my finger and
       my thumb, and shortly will I seal with him. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temper
   n 1: a sudden outburst of anger; "his temper sparked like damp
      firewood" [syn: {pique}, {temper}, {irritation}]
   2: a characteristic (habitual or relatively temporary) state of
     feeling; "whether he praised or cursed me depended on his
     temper at the time"; "he was in a bad humor" [syn: {temper},
     {mood}, {humor}, {humour}]
   3: a disposition to exhibit uncontrolled anger; "his temper was
     well known to all his employees" [syn: {temper},
     {biliousness}, {irritability}, {peevishness}, {pettishness},
     {snappishness}, {surliness}]
   4: the elasticity and hardness of a metal object; its ability to
     absorb considerable energy before cracking [syn: {temper},
     {toughness}]
   v 1: bring to a desired consistency, texture, or hardness by a
      process of gradually heating and cooling; "temper glass"
      [syn: {anneal}, {temper}, {normalize}]
   2: harden by reheating and cooling in oil; "temper steel" [syn:
     {temper}, {harden}]
   3: adjust the pitch (of pianos)
   4: make more temperate, acceptable, or suitable by adding
     something else; moderate; "she tempered her criticism" [syn:
     {temper}, {season}, {mollify}]
   5: restrain [syn: {chasten}, {moderate}, {temper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top