Search result for

tempest

(44 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempest-, *tempest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempest[N] พายุ (หิมะ, ลูกเห็บฯลฯ), Syn. blizzard, gale, typhoon
tempest[N] ความสับสน, See also: ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, Syn. turmoil, chaos
tempestuous[ADJ] ซึ่งมีพายุแรง, Syn. furious, raging, stormy, tumultuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน The Age of Dissonance (2009)
No. I gotta go work on my smoldering tempest of emotion.ไม่ ผมต้องไปซ้อมบทอารมณ์คั่งแค้นสับสนนี่ซะหน่อย The Age of Dissonance (2009)
"That looks on tempests and is never shaken"That looks on tempests and is never shaken Did You Hear About the Morgans? (2009)
My ears suggest a tempest, but eyes reveal a wife gone fucking mad!หูข้าได้ยินความบ้าอะไรนี่ แต่ข้ากลับเห็นเมียที่กำลังบ้าบออยู่! Whore (2010)
When Boya plays of the tempestuous seaเมื่อ โบย๋า เล่นเพลงของน้ำทะเลที่ปั่นป่วน Love in Disguise (2010)
So we're back in the bathtub and and lost in the tempest. Brilliant!แล้วเราจะกลับไปแช่ในอ่างน้ำ และหลงอยู่ในความสับสน เยี่ยม! The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
A harbor in the tempestA harbor in the tempest Contagion (2011)
The tempest shouts for the breeze to calm itself.ตะโกนพายุ สำหรับลมจะสงบเอง Fugitivus (2012)
Call me Tempest.เรียกฉันเทมเพสค่ะ Identity Crisis (2012)
I'll let you know if we find anything. All right. You think Tempest has kids?ผมจะบอกคุณครับถ้าได้เรื่องอะไร ตกลง นายคิดว่าเทมเพสมีลูกไหม Identity Crisis (2012)
Tempest told you she's not a spy.เทมเพสบอกนายแล้ว เธอไม่ใช่สายลับ Identity Crisis (2012)
The money was used to set up an offshore LLC called Tempest.การก่อตั้งบริษัทในต่างประเทศ ชื่อ เทมเพสต์ An Innocent Man (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempestMother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมพายุ[N] storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm   FR: tempête [f] ; vent violent [m]
ลมพายุ[n. exp.] (lom phāyu) EN: storm ; tempest ; hurricane   FR: vent de tempête [m] ; vent tempétueux [m]
มรสุม[n.] (mørasum) EN: storm ; rainstorm ; tempest   FR: tempête [f]
พายุ[n.] (phāyu) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale   FR: tempête [f] ; ouragan [m] ; coup de vent [m] ; bourrasque [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPEST    T EH1 M P AH0 S T
TEMPESTA    T EH2 M P EH1 S T AH0
TEMPESTUOUS    T EH2 M P EH1 S CH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tempest    (n) (t e1 m p i s t)
tempests    (n) (t e1 m p i s t s)
tempestuous    (j) (t e1 m p e1 s ch u@ s)
tempest-swept    (j) - (t e1 m p i s t - s w e p t)
tempest-tossed    (j) - (t e1 m p i s t - o s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewitter {n} | Gewitter {pl}tempest | tempests [Add to Longdo]
Sturm {m} | Stürme {pl} | ein Sturm in Wasserglas [übtr.]tempest | tempests | a tempest in a teapot [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]
[あらし, arashi] (n) storm; tempest; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ, / ] tempest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempest \Tem"pest\, n. [OF. tempeste, F. temp[^e]te, (assumed)
   LL. tempesta, fr. L. tempestas a portion of time, a season,
   weather, storm, akin to tempus time. See {Temporal} of time.]
   1. An extensive current of wind, rushing with great velocity
    and violence, and commonly attended with rain, hail, or
    snow; a furious storm.
    [1913 Webster]
 
       [We] caught in a fiery tempest, shall be hurled,
       Each on his rock transfixed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Any violent tumult or commotion; as, a political
    tempest; a tempest of war, or of the passions.
    [1913 Webster]
 
   3. A fashionable assembly; a drum. See the Note under {Drum},
    n., 4. [Archaic] --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tempest is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, tempest-beaten,
      tempest-loving, tempest-tossed, tempest-winged, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Storm; agitation; perturbation. See {Storm}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempest \Tem"pest\, v. t. [Cf. OF. tempester, F. temp[^e]ter to
   rage.]
   To disturb as by a tempest. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Part huge of bulk
      Wallowing unwieldy, enormous in their gait,
      Tempest the ocean.            --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempest \Tem"pest\, v. i.
   To storm. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tempest
   n 1: a violent commotion or disturbance; "the storms that had
      characterized their relationship had died away"; "it was
      only a tempest in a teapot" [syn: {storm}, {tempest}]
   2: (literary) a violent wind; "a tempest swept over the island"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top