ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tempest

T EH1 M P AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempest-, *tempest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempest(n) พายุ (หิมะ, ลูกเห็บฯลฯ), Syn. blizzard, gale, typhoon
tempest(n) ความสับสน, See also: ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, Syn. turmoil, chaos
tempestuous(adj) ซึ่งมีพายุแรง, Syn. furious, raging, stormy, tumultuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ, ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, -Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง, ปั่นป่วน, วุ่นวาย, โผงผาง., See also: tempestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tempest(n) พายุ, ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ, รุนแรง, โผงผาง, วุ่นวาย, ปั่นป่วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has a tempest arriving, Harry.พายุกำลังจะมา Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน The Age of Dissonance (2009)
No. I gotta go work on my smoldering tempest of emotion.ไม่ ผมต้องไปซ้อมบทอารมณ์คั่งแค้นสับสนนี่ซะหน่อย The Age of Dissonance (2009)
"That looks on tempests and is never shaken"That looks on tempests and is never shaken Did You Hear About the Morgans? (2009)
The tempest shouts for the breeze to calm itself.ตะโกนพายุ สำหรับลมจะสงบเอง Fugitivus (2012)
I'll let you know if we find anything. All right. You think Tempest has kids?ผมจะบอกคุณครับถ้าได้เรื่องอะไร ตกลง นายคิดว่าเทมเพสมีลูกไหม Identity Crisis (2012)
Tempest told you she's not a spy.เทมเพสบอกนายแล้ว เธอไม่ใช่สายลับ Identity Crisis (2012)
But in 2009, Tempest purchased a warehouse in Starling City.แต่ในปี 2009 เทมเพสได้ซื้อโกดังในสตาร์ลิ่ง ซิตี้ An Innocent Man (2012)
Tempest purchased a warehouse in Starling City.บ. เทมเพสต์ เคยซื้อโกดังในสตาร์ลิ่ง ซิตี้ Damaged (2012)
Tempest purchased a warehouse in Starling City.เทมเพสได้ซื้อโกดังในสตาร์ลิ่ง ซิตี้ Vendetta (2012)
Now, I'm sure you all remember the witches from MacBeth and the fairies and forests of a midsummer night's dream, but beyond having a sorcerer as a protagonist, the tempest considers the magical quality of love at first sight.เอาล่ะ ผมคิดว่าพวกคุณทุกคน จำเเม่มดจากก๊อตเเลนด์ได้ เเละเรื่องนางฟ้าเเละป่าไม้ ในความฝันกลางฤดูร้อน นอกเหนือไปจากการมี พ่อมดที่เป็นตัวเอกของเรื่อง Now You See Me, Now You Don't (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempestMother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมพายุ(n) storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]
ลมพายุ[lom phāyu] (n, exp) EN: storm ; tempest ; hurricane  FR: vent de tempête [ m ] ; vent tempétueux [ m ]
มรสุม[mørasum] (n) EN: storm ; rainstorm ; tempest  FR: tempête [ f ]
พายุ[phāyu] (n) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale  FR: tempête [ f ] ; ouragan [ m ] ; coup de vent [ m ] ; bourrasque [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEMPEST T EH1 M P AH0 S T
TEMPESTA T EH2 M P EH1 S T AH0
TEMPESTUOUS T EH2 M P EH1 S CH UW0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tempest (n) tˈɛmpɪst (t e1 m p i s t)
tempests (n) tˈɛmpɪsts (t e1 m p i s t s)
tempestuous (j) tˈɛmpˈɛstʃuəʳs (t e1 m p e1 s ch u@ s)
tempest-swept (j) tˈɛmpɪst-swɛpt (t e1 m p i s t - s w e p t)
tempest-tossed (j) tˈɛmpɪst-ɒst (t e1 m p i s t - o s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ, / ] tempest #23,256 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewitter { n } | Gewitter { pl }tempest | tempests [Add to Longdo]
Sturm { m } | Stürme { pl } | ein Sturm in Wasserglas [ übtr. ]tempest | tempests | a tempest in a teapot [ fig. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あらし, arashi] (n) storm; tempest; (P) #3,160 [Add to Longdo]
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) #5,207 [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) #19,547 [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n, vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempest \Tem"pest\, n. [OF. tempeste, F. temp[^e]te, (assumed)
   LL. tempesta, fr. L. tempestas a portion of time, a season,
   weather, storm, akin to tempus time. See {Temporal} of time.]
   1. An extensive current of wind, rushing with great velocity
    and violence, and commonly attended with rain, hail, or
    snow; a furious storm.
    [1913 Webster]
 
       [We] caught in a fiery tempest, shall be hurled,
       Each on his rock transfixed.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Any violent tumult or commotion; as, a political
    tempest; a tempest of war, or of the passions.
    [1913 Webster]
 
   3. A fashionable assembly; a drum. See the Note under {Drum},
    n., 4. [Archaic] --Smollett.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tempest is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, tempest-beaten,
      tempest-loving, tempest-tossed, tempest-winged, and the
      like.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Storm; agitation; perturbation. See {Storm}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempest \Tem"pest\, v. t. [Cf. OF. tempester, F. temp[^e]ter to
   rage.]
   To disturb as by a tempest. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Part huge of bulk
      Wallowing unwieldy, enormous in their gait,
      Tempest the ocean.            --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempest \Tem"pest\, v. i.
   To storm. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tempest
   n 1: a violent commotion or disturbance; "the storms that had
      characterized their relationship had died away"; "it was
      only a tempest in a teapot" [syn: {storm}, {tempest}]
   2: (literary) a violent wind; "a tempest swept over the island"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top