ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tempest

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempest-, *tempest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempest(n) พายุ (หิมะ, ลูกเห็บฯลฯ), Syn. blizzard, gale, typhoon
tempest(n) ความสับสน, See also: ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, Syn. turmoil, chaos
tempestuous(adj) ซึ่งมีพายุแรง, Syn. furious, raging, stormy, tumultuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ, ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, -Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง, ปั่นป่วน, วุ่นวาย, โผงผาง., See also: tempestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tempest(n) พายุ, ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ, รุนแรง, โผงผาง, วุ่นวาย, ปั่นป่วน

WordNet (3.0)
tempest(n) (literary) a violent wind
tempestuousness(n) a state of wild storminess
storm(n) a violent commotion or disturbance, Syn. tempest

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Tempest

n. [ OF. tempeste, F. tempête, (assumed) LL. tempesta, fr. L. tempestas a portion of time, a season, weather, storm, akin to tempus time. See Temporal of time. ] 1. An extensive current of wind, rushing with great velocity and violence, and commonly attended with rain, hail, or snow; a furious storm. [ 1913 Webster ]

[ We ] caught in a fiery tempest, shall be hurled,
Each on his rock transfixed. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Fig.: Any violent tumult or commotion; as, a political tempest; a tempest of war, or of the passions. [ 1913 Webster ]

3. A fashionable assembly; a drum. See the Note under Drum, n., 4. [ Archaic ] Smollett. [ 1913 Webster ]

Tempest is sometimes used in the formation of self-explaining compounds; as, tempest-beaten, tempest-loving, tempest-tossed, tempest-winged, and the like. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Storm; agitation; perturbation. See Storm. [ 1913 Webster ]

Tempest

v. t. [ Cf. OF. tempester, F. tempêter to rage. ] To disturb as by a tempest. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Part huge of bulk
Wallowing unwieldy, enormous in their gait,
Tempest the ocean. Milton. [ 1913 Webster ]

Tempest

v. i. To storm. [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Tempestive

a. [ L. tempestivus. ] Seasonable; timely; as, tempestive showers. [ Obs. ] Heywood. -- Tem*pes"tive*ly, adv. [Obs.] [1913 Webster]

Tempestivily

n. [ L. tempestivitas. ] The quality, or state, of being tempestive; seasonableness. [ Obs. ] Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Tempestuous

a. [ L. tempestuous: cf. OF. tempestueux, F. tempêtueux. ] Of or pertaining to a tempest; involving or resembling a tempest; turbulent; violent; stormy; as, tempestuous weather; a tempestuous night; a tempestuous debate. -- Tem*pes"tu*ous*ly, adv. -- Tem*pes"tu*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

They saw the Hebrew leader,
Waiting, and clutching his tempestuous beard. Longfellow. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#Tempest-tossed, to me #พัดพาเขามาสู่ฉัน An American Tail (1986)
It has a tempest arriving, Harry.พายุกำลังจะมา Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
The characters in this play are smoldering tempests of emotion.บทของตัวละครนี้จะมีอารมณ์คั่งแค้นสับสน The Age of Dissonance (2009)
No. I gotta go work on my smoldering tempest of emotion.ไม่ ผมต้องไปซ้อมบทอารมณ์คั่งแค้นสับสนนี่ซะหน่อย The Age of Dissonance (2009)
My ears suggest a tempest, but eyes reveal a wife gone fucking mad!หูข้าได้ยินความบ้าอะไรนี่ แต่ข้ากลับเห็นเมียที่กำลังบ้าบออยู่! Whore (2010)
So we're back in the bathtub and and lost in the tempest. Brilliant!แล้วเราจะกลับไปแช่ในอ่างน้ำ และหลงอยู่ในความสับสน เยี่ยม! The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
A harbor in the tempestA harbor in the tempest Contagion (2011)
The tempest shouts for the breeze to calm itself.ตะโกนพายุ สำหรับลมจะสงบเอง Fugitivus (2012)
Call me Tempest.เรียกฉันเทมเพสค่ะ Identity Crisis (2012)
I'll let you know if we find anything. All right. You think Tempest has kids?ผมจะบอกคุณครับถ้าได้เรื่องอะไร ตกลง นายคิดว่าเทมเพสมีลูกไหม Identity Crisis (2012)
Tempest told you she's not a spy.เทมเพสบอกนายแล้ว เธอไม่ใช่สายลับ Identity Crisis (2012)
The money was used to set up an offshore LLC called Tempest.การก่อตั้งบริษัทในต่างประเทศ ชื่อ เทมเพสต์ An Innocent Man (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempestMother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมพายุ(n) storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]
ลมพายุ[lom phāyu] (n, exp) EN: storm ; tempest ; hurricane  FR: vent de tempête [ m ] ; vent tempétueux [ m ]
มรสุม[mørasum] (n) EN: storm ; rainstorm ; tempest  FR: tempête [ f ]
พายุ[phāyu] (n) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale  FR: tempête [ f ] ; ouragan [ m ] ; coup de vent [ m ] ; bourrasque [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tempest
tempesta
tempestuous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tempest
tempests
tempestuous
tempest-swept
tempest-tossed

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轩然大波[xuān rán dà bō, ㄒㄩㄢ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄅㄛ,     /    ] tempest #23,256 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewitter { n } | Gewitter { pl }tempest | tempests [Add to Longdo]
Sturm { m } | Stürme { pl } | ein Sturm in Wasserglas [ übtr. ]tempest | tempests | a tempest in a teapot [ fig. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あらし, arashi] (n) storm; tempest; (P) #3,160 [Add to Longdo]
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) #5,207 [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) #19,547 [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n, vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top