Search result for

patient

(89 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patient-, *patient*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
patient zero (n ) ผู้ติดเชื้อรายแรก
patient zero (n ) ผู้ติดเชื้อรายแรก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patient    [N] คนป่วย, See also: คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ, Syn. inpatient, outpatient, sick person
patient    [ADJ] อดทน, See also: อดกลั้น, หักห้ามใจ, Syn. calm, forebearing, long-suffering, resigned, uncomplaining, Ant. agitate, hostile, impatient
patiently    [ADV] อย่างอดทน, Syn. calmly, quietly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patientผู้ป่วย, ผู้รับการรักษา, คนไข้ [มีความหมายเหมือนกับ case ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patientผู้ป่วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patient, ambulatoryคนไข้เดินได้, คนไข้ไปกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patient, apprehensiveผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient admissionการรับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient advocacyสิทธิผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient care planningการวางแผนดูแลผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient care planningการดูแลรักษาในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Patient educationการให้การศึกษาผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Patient satisfactionความพอใจของผู้ป่วย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patient"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
patientYou should school yourself to be patient.
patientThe doctor is gentle to his patients.
patientThat nurse is a real angel to her patients.
patientOperate on a patient for cancer.
patientBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
patientIn such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.
patientIt will be a long time before this patient gets well again.
patientThese patients have trouble walking.
patientThe patients in this study consisted of 30 males and 25 females.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patient(เพ'เวินท) adj. อดทน n. คนไข้,ลูกค้า
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless
inpatient(อิน'เพเชินทฺ) n. คนไข้ใน,คนไข้ที่อยู่และรับการรักษาในโรงพยาบาล
outpatient(เอาทฺ'เพเชินทฺ) n. คนไข้นอก

English-Thai: Nontri Dictionary
patient(adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน
patient(n) คนไข้,ผู้ป่วย,คนเจ็บ,ลูกค้า,ลูกความ,เหยื่อ
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน
outpatient(n) คนไข้นอก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนคนไข้    [N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ผู้เจ็บป่วย    [N] patient, See also: sick people, case, Syn. ผู้ป่วย, Example: ยามีสำรองให้กับผู้เจ็บป่วยที่มีอาการหนักเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอาการไม่สบายเพราะเป็นโรคหรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
คนไข้    [N] patient, See also: sick person, Syn. คนป่วย, คนเจ็บ, ผู้ป่วย, Example: ตามโรงพยาบาลรัฐมีคนไข้แน่นจนแพทย์ให้บริการไม่ทัน, Count unit: คน, ราย, Thai definition: ผู้เจ็บป่วยที่มาตรวจรักษาในโรงพยาบาล
คนเจ็บ    [N] patient, See also: wounded, Syn. คนบาดเจ็บ, คนป่วย, ผู้บาดเจ็บ, Example: ุผู้เห็นเหตุการณ์รีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก่อน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
คิลานะ    [N] patient, See also: ailing person, Syn. คนเจ็บ, คนเจ็บไข้, คนป่วย, Notes: (บาลี)
ผู้ป่วย    [N] patient, See also: sufferer, sick person, Syn. คนเจ็บ, คนไข้, Example: แพทย์สามารถระบุชนิดของโรคได้โดยการอ่านข้อมูลของผู้ป่วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ใจเย็น [ADV] calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
คนป่วย    [N] patient, Syn. คนไข้, ผู้ป่วย, คนเจ็บ, Example: การรักษาผู้ที่ถูกไฟลวกไม่ได้หยุดเพียงแค่เมื่อคนป่วยกลับบ้านได้เท่านั้น บางคนต้องกลับมารับการผ่าตัดอีก, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกคนไข้[n. exp.] (bantheuk khonkhai) EN: patient's chart   
บัตรคนไข้[n. exp.] (bat khonkhai) EN: patient card   
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เจ้าของไข้[n. exp.] (jaokhøng khai) EN: doctor in charge of a patient   
การเยี่ยมไข้[n. exp.] (kān yīem khai) EN: visiting patient in hospital   FR: visite d'un patient [f] ; visite d'une personne hospitalisée [f]
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient   FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support   

CMU English Pronouncing Dictionary
PATIENT    P EY1 SH AH0 N T
PATIENTS    P EY1 SH AH0 N T S
PATIENTS    P EY1 SH AH0 N Z
PATIENT'S    P EY1 SH AH0 N T S
PATIENTLY    P EY1 SH AH0 N T L IY0
PATIENTS'    P EY1 SH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patient    (n) (p ei1 sh @ n t)
patients    (n) (p ei1 sh @ n t s)
patiently    (a) (p ei1 sh @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankentransportwagen {m} (KTW)patient transport ambulance (PTA) [Add to Longdo]
geduldig {adj} | geduldiger | am geduldigstenpatient | more patient | most patient [Add to Longdo]
Patient mit Rezidiv; Rückfallpatient {m} [med.]recidivist [Add to Longdo]
Patient {m} | Patienten {pl} | stationärer Patient; stationär behandelter Patientpatient | patients | in-patient; inpatient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
して[, shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
やきもき[, yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
カルテ[, karute] (n) patient's chart (ger [Add to Longdo]
クランケ[, kuranke] (n) patient (ger [Add to Longdo]
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital [Add to Longdo]
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
患者[huàn zhě, ] patient; sufferer [Add to Longdo]
慢工出巧匠[màn gōng chū qiǎo jiàng, ] patient work makes a skilled craftsman [Add to Longdo]
慢工出细货[màn gōng chū xì huò, / ] patient work makes a fine product [Add to Longdo]
耐心[nài xīn, ] patient (adjective) [Add to Longdo]
耐烦[nài fán, / ] patient (not impatient) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
患者[かんじゃ, kanja] Patient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patient \Pa"tient\, n.
   1. One who, or that which, is passively affected; a passive
    recipient.
    [1913 Webster]
 
       Malice is a passion so impetuous and precipitate
       that it often involves the agent and the patient.
                          --Gov. of
                          Tongue.
    [1913 Webster]
 
   2. A person under medical or surgical treatment; --
    correlative to physician or nurse.
    [1913 Webster]
 
       Like a physician, . . . seeing his patient in a
       pestilent fever.           --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   {In patient}, a patient who receives lodging and food, as
    treatment, in a hospital or an infirmary.
 
   {Out patient}, one who receives advice and medicine, or
    treatment, from an infirmary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patient \Pa"tient\ (p[=a]"shent), a. [F., fr. L. patiens,
   -entis, p. pr. of pati to suffer. Cf. {Pathos}, {Passion}.]
   1. Having the quality of enduring; physically able to suffer
    or bear.
    [1913 Webster]
 
       Patient of severest toil and hardship. --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
   2. Undergoing pains, trials, or the like, without murmuring
    or fretfulness; bearing up with equanimity against
    trouble; long-suffering.
    [1913 Webster]
 
   3. Constant in pursuit or exertion; persevering; calmly
    diligent; as, patient endeavor.
    [1913 Webster]
 
       Whatever I have done is due to patient thought.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. Expectant with calmness, or without discontent; not hasty;
    not overeager; composed.
    [1913 Webster]
 
       Not patient to expect the turns of fate. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Forbearing; long-suffering.
    [1913 Webster]
 
       Be patient toward all men.      --1 Thess. v.
                          14.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patient \Pa"tient\, v. t.
   To compose, to calm. [Obs.] "Patient yourself, madam."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patient
   adj 1: enduring trying circumstances with even temper or
       characterized by such endurance; "a patient smile"; "was
       patient with the children"; "an exact and patient
       scientist"; "please be patient" [ant: {impatient}]
   n 1: a person who requires medical care; "the number of
      emergency patients has grown rapidly"
   2: the semantic role of an entity that is not the agent but is
     directly involved in or affected by the happening denoted by
     the verb in the clause [syn: {affected role}, {patient role},
     {patient}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 patient
   patient
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 patient [pati]
   patient
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 patient
   patient
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Patient [patsiːɛnt] (n) , pl.
   patient
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top