Search result for

weans

(70 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weans-, *weans*, wean
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weans*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wean[SL] เด็ก, Syn. wee 'un
wean[VI] ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่
wean[VT] ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่
wean[N] เด็กเล็ก (ทางสก็อตแลนด์), See also: ทารก
weanling[N] เด็กเล็กที่เพิ่งหย่านม
wean from[PHRV] ฝึกให้หย่านม, See also: พยายามแยกจากแม่
wean from[PHRV] พยายามให้ออกห่างจาก, See also: พยายามแยกจาก
Zimbabwean[N] ชาวซิมบับเว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wean(วีน) vt. ทำให้หย่านม,ทำให้หยุดการกระทำที่เป็นนิสัย,ทำให้เลิกล้ม,n. เด็กเล็ก,ทารก, See also: weanedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wean๑. หย่านม๒. ถอน (เครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weanling๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๑]๒. ลูกอ่อนหย่านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Zimbabweanศิลปะซิมบับเว [TU Subject Heading]
Mice, Weaningหนูที่หย่านมแล้ว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in MGenetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then wean him off again.อย่างนั้นทำแบบเดิมอีก Adverse Events (2008)
- Well, like I told you... you gotta wait three weeks for them to be weaned before you can bring 'em home.-ก็.. อย่างที่ฉันบอก คุณต้องรอให้พวกมันอายุอย่างต่ำ 3 อาทิตย์ก่อน ถึงจะพามันกลับบ้านได้ Marley & Me (2008)
His doctor weaned him off the prescription for a reason.หมอของเขายกเลิก สั่งจ่ายยา ต้องมีเหตุผล Haunted (2009)
Which he weaned her off of a few years ago.ซึ่งเขาเพื่อให้เธอหยุดยาพวกนั้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ The Uncanny Valley (2010)
How long did it take you to wean yourself off of it after you last indulged?นานเท่าไหร่แล้วที่นายไม่ยอมกินอะไร หลังจากดื่มเลือดนั่นน่ะ Under Control (2010)
And wean win this, guys, I know it.และเราจะต้องชนะแน่ๆ พวกนาย ฉันรู้ดี The Sue Sylvester Shuffle (2011)
My wallet is not, either, but I weaned Grace off of fish sticks onto butterfish, and now it is her favorite, so that's good.กระเป๋าตังค์ฉันก็ไม่ชอบ แต่ฉันหลอกให้เกรซเลิกกินฟิชสติ๊ก แล้วกินปลาบัทเทอร์ฟิชแทน ตอนนี้กลายเป็นของโปรดของแก ดีจริง ๆ Ka Hakaka Maika'i (2011)
I need to wean myself.ผมต้องค่อยๆเลิก Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
Um, I'm actually trying to wean myself off of that one.อืม, ฉันพยายามบอกให้ตัวเองเลิกดูมัน A Kiss Before Lying (2012)
He's being weaned off pressors?นี่เขาหยุดที่วัดความดันแล้วเหรอ Remember the Time (2012)
Wean adjust the profile of the murderer.มันเปลี่ยนลักษณะของฆาตกร The Diamond in the Rough (2013)
The melancholiacs are less lethargic since being weaned off the large doses of opium you had them on.คนไข้โรคซึมเศร้า เซื่องซึมน้อยลงตั้งแต่ ค่อย ๆ ลดปริมาณฝิ่นที่นายเคยอัดให้พวกเขา Stonehearst Asylum (2014)
The idea is to wean you off of the pills, not to get--เขากำลังมาแล้ว The Dog (2015)
They've been weaned on our legends.เติบโตมาใต้เงาตำนานของเรา The Man in the Iron Mask (1998)
Wow, you are quite the Sakagawean expert.Wow, you are quite the Sakagawean expert. Night at the Museum (2006)
-Sakagawean.- SakagaweanNight at the Museum (2006)
-Sakagawean?- SakagaweanNight at the Museum (2006)
We all weaned on that music.พวกเราค่อยๆ ละทิ้งดนตรีแนวนั้น It Might Get Loud (2008)
All right, we all ready to wean?Should we shock him,give him adenosine? Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
- Curtis Freeley and Marcus Weans.- Curtis Freeley und Marcus Weans. Truth or Consequences, N.M. (1997)
- And Weans?- Und Weans? Truth or Consequences, N.M. (1997)
Marcus Weans is one of ours.Marcus Weans ist einer von uns. Truth or Consequences, N.M. (1997)
- "Baboons"?- PaweanThe Nine Lives of Tomas Katz (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weanHe tried to wean his son from his bad habit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่า[V] stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ
หย่านม[V] wean, Syn. อดนม, Example: เมื่อเด็กอายุย่างเข้าเดือนที่ 12 เด็กจะต้องหย่านม และเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง, Thai definition: เลิกกินนมแม่ (ใช้แก่เด็ก)
อดนม[V] wean, Syn. หย่านม, เลิกนม, Example: แม่ให้น้องอดนมตั้งแต่ 1 ขวบ, Thai definition: เลิกดื่มนมแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่านม[v.] (yānom) EN: wean   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAN    W IY1 N
WEANT    W IY1 N T
SWEANY    S W IY1 N IY0
WEANED    W IY1 N D
SWEANEY    S W IY1 N IY0
WEANING    W IY1 N IH0 NG
ZIMBABWEAN    Z IH2 M B AA1 B W IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wean    (v) (w ii1 n)
weans    (v) (w ii1 n z)
weaned    (v) (w ii1 n d)
weaning    (v) (w ii1 n i ng)
unweaned    (j) (uh1 n w ii1 n d)
Zimbabwean    (n) (z i1 m b aa1 b w i@ n)
Zimbabweans    (n) (z i1 m b aa1 b w i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entwöhnen | entwöhnend | entwöhnt | entwöhnt | entwöhnteto wean | weaning | weaned | weans | weaned [Add to Longdo]
Simbabwer {m}; Simbabwerin {f}Zimbabwean [Add to Longdo]
simbabwisch {adj}Zimbabwean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お食い初め;御食い初め[おくいぞめ, okuizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
食い初め;食初め[くいぞめ, kuizome] (n) (See 御食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
乳呑児[ちのみご, chinomigo] (n) unweaned baby [Add to Longdo]
乳離れ[ちちばなれ;ちばなれ, chichibanare ; chibanare] (n,vs) weaning [Add to Longdo]
箸初め[はしぞめ, hashizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
離乳[りにゅう, rinyuu] (n,vs) weaning [Add to Longdo]
離乳期[りにゅうき, rinyuuki] (n) weaning period [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穆加贝[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, / ] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008, #83,835 [Add to Longdo]
茨万吉拉伊[Cí wàn jí lā yī, ㄘˊ ㄨㄢˋ ㄐㄧˊ ㄌㄚ ㄧ, / ] Morgan Tsvangirai (1952-), Zimbabwean politician, #393,688 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top