ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humdrum

HH AH1 M D R AH2 M   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humdrum-, *humdrum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humdrum[ADJ] น่าเบื่อ, See also: จำเจ, ซ้ำซาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow

English-Thai: Nontri Dictionary
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Harvest the details of her humdrum life.เก็บเกี่ยวรายละเอียดแสนน่าเบื่อของเธอ Gone Girl (2014)
It's not just a-a usual humdrum production mill factory.มันไม่ได้เป็นโรงงานทหาร ที่น่าเบื่อทั่วๆ ไป The Imitation Game (2014)
Pretty sure, when he was a prisoner in Iraq, he never thought he'd have to deal with something so humdrum as a flat tire again.ฉันแน่ใจว่า ตอนที่เขา เป็นนักโทษในอิรัก เขาคงไม่คิดว่าจะต้องมาจัดการ State of Independence (2012)
You're not supposed to kiss him. He's humdrum Humphrey.คุณไม่เห็นต้องไปจูบเขาเลย เขาคือไอ้ซังกะตายฮัมฟรีย์ The Kids Stay in the Picture (2011)
* For some humdrum people, I suppose *# สำหรับคนที่น่าเบื่อจำเจ ฉันมั่นใจ# Funeral (2011)
* For some humdrum people to be *# สำหรับคนที่ใช้ชีวิตน่าเบื่อ # Funeral (2011)
You're right, he's a festival of humdrum chitchat.เธอพูดถูก เขาชอบคุยอะไรน่าเบื่อ The Zazzy Substitution (2010)
Humdrum Humphrey anyway?เจ้าบื้อ ฮัมฟรีย์? Chuck in Real Life (2008)
Besides, since when do you care about humdrum Humphrey anyway?นอกเสียจาก,แกแคร์ไอ้ฮัมฟรีย์นั่นเมื่อไหร่กันวะเนี่ย? New Haven Can Wait (2008)
Well, that certainly sounds progressive, and a safe bet on what is probably gonna be a humdrum weekend.เอ่อ ฟังเหมือนเป็นเรื่องก้าวหน้า และพนันได้เลยว่า จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่น่าเบื่อมากๆ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Yes, it's a rather humdrum affair, I'm afraid.ใช่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ The Wicker Man (2006)
Don't let my humdrum day fool you now. I also have a very dark side.อย่าให้วันเรื่อยเฉื่อยฉันหลอกเอา ไม่มีด้านมืด Bringing Down the House (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMDRUM    HH AH1 M D R AH2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humdrum    (j) hˈʌmdrʌm (h uh1 m d r uh m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
千編一律;千篇一律[せんぺんいちりつ, senpen'ichiritsu] (n) humdrum; lack of variety; monotony; stereotypical [Add to Longdo]
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humdrum \Hum"drum`\, a.
   Monotonous; dull; commonplace. "A humdrum crone." --Bryant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humdrum \Hum"drum`\, n.
   1. A dull fellow; a bore. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. Monotonous and tedious routine.
    [1913 Webster]
 
       Dissatisfied with humdrum.      --The Nation.
    [1913 Webster]
 
   3. A low cart with three wheels, drawn by one horse. Humect

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humdrum
   adj 1: not challenging; dull and lacking excitement; "an
       unglamorous job greasing engines" [syn: {commonplace},
       {humdrum}, {prosaic}, {unglamorous}, {unglamourous}]
   2: tediously repetitious or lacking in variety; "a humdrum
     existence; all work and no play"; "nothing is so monotonous
     as the sea" [syn: {humdrum}, {monotonous}]
   n 1: the quality of wearisome constancy, routine, and lack of
      variety; "he had never grown accustomed to the monotony of
      his work"; "he was sick of the humdrum of his fellow
      prisoners"; "he hated the sameness of the food the college
      served" [syn: {monotony}, {humdrum}, {sameness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top