ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventful

IH0 V EH1 N T F AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventful-, *eventful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventful[ADJ] ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน), See also: ซึ่งมีความสำคัญ (ต่อชีวิตของบางคน), Syn. important, meaningful
eventful[ADJ] เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น, Syn. important, remarkable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก,ซึ่งมีผลสำคัญ,เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful
uneventful(อันอีเวนทฺ'ฟูล) adj. สงบ,ปกติ,เรื่อย ๆ ,ปราศจากเหตุการณ์., See also: uneventfully adv. uneventfulness n., Syn. placid

English-Thai: Nontri Dictionary
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you again for coming to what promises to be a very eventful evening.ขอบคุณผู้มีเกรียติทุกท่านอีกครั้งตามที่ได้สัญญา ค่ำคืนนี้มันจะเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำ The Girl Next Door (2004)
He's had a long, eventful life... and I know he loves both of you very much.เขามีชีวิตยาวนาน ชีวิตที่ผ่านเรื่องราวมากมาย และแม่ก็รู้ว่าปู่รักลูกทั้งสองมาก Little Miss Sunshine (2006)
I'm guessing these past few days have been eventful for you.ฉันว่าหลายวันที่มาเกิดเรื่องมากมายกับคุณ Episode #1.10 (2010)
I am looking up that date, and June 22 is quite eventful in recent history.ฉันกำลังตรวจวันที่ และ 22 มิ.ย. ก็มีเรื่องเกิขึ้นมากมาย ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา Broken (2013)
Hey, new girl. Pretty eventful first few days.นี่เด็กใหม่ มาวันแรกก็เป็นเรื่องเลย Fallen (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTFUL IH0 V EH1 N T F AH0 L
EVENTFUL IY0 V EH1 N T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventful (j) ˈɪvˈɛntfəl (i1 v e1 n t f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times, #181,960 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wechselvoll {adj} | wechselvoller | am wechselvollsteneventful | more eventful | most eventful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
事無く;事なく[ことなく, kotonaku] (adv) without accident; uneventfully [Add to Longdo]
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful [Add to Longdo]
多事[たじ, taji] (adj-na,n) eventfulness [Add to Longdo]
多事多端[たじたたん, tajitatan] (adj-na,n) eventfulness; pressure of business [Add to Longdo]
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventful \E*vent"ful\a.
   Full of, or rich in, events or incidents; as, an eventful
   journey; an eventful period of history; an eventful period of
   life.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventful
   adj 1: full of events or incidents; "the most exhausting and
       eventful day of my life" [ant: {uneventful}]
   2: having important issues or results; "the year's only really
     consequential legislation"; "an eventful decision" [syn:
     {consequential}, {eventful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top