ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

参差

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -参差-, *参差*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参差不齐[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, / ] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged, #24,500 [Add to Longdo]
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, / ] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated, #43,754 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参差[しんし, shinshi] (adj-t,adv-to) of uneven heights or lengths [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ I want it long, straight, curly, fuzzy ♪ Snaggy, shaggy, ratty, matty oily, greasy, fleecy[CN] (我要头发长又直,曲又弯) (参差不齐、毛茸茸、邋遢油腻) Hair (1979)
Quality ranges from piss-poor to very well done.[CN] 水准参差不齐 L.A. Confidential (1997)
Good buzz going up and down.[CN] Good buzz (毒品名) 质量参差不齐 La Haine (1995)
How did you get the pairing sword?[CN] 你为何会有参差 Reign of Assassins (2010)
To make-a the bristle Clean like a whistle[CN] 修剪参差的胡渣 做到吹口哨般圆滑 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Your previous instruction in this subject has been disturbingly uneven.[CN] 你们之前的教材品质参差不齐 Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
And the mother, closing the Book of Duty Went her way , satisfied and proud Not seeingthrough the blue eyes or his forehead full of eminence The soul of her child cast to repugnances[CN] 还有那母亲, 阖上责任之书 径直走她的路 , 满足而骄傲 没有看透那湛蓝的眼眸 或者他那出众的前额 她的孩子的灵魂变得参差不齐 Just a Question of Love (2000)
They stick out in all different directions. It's horrible.[CN] 它们多是参差不齐,很难看 Across the Universe (2007)
OS X makes the difference.[CN] 是操作系统造成参差 Russian Dolls (2005)
In the left anterior thoracic region is a 10-centimeter wound... with jagged edges containing attached cyanotic-colored coagulum.[CN] 在左前胸区域有一个直径10厘米的伤口... 伤口参差不齐 周围还有青紫色的凝结物 Green Lantern (2011)
God splits the skin with a jagged thumbnail from throat to belly then plunges a huge filthy hand in.[CN] 所以不是很美好 So it's not very nice. 上帝用参差不齐的指甲把从喉部到腹部的皮肤划开 Perestroika: Beyond Nelly (2003)
Birmânia:steep mountains e fétidos quagmires, covered of forest and torn for rivers of steep valleys.[CN] 缅甸: 参差不齐的山峦和恶臭的沼泽, 被包裹在丛林中 并被陡峭的河谷所刻划 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top