ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

craggy

K R AE1 G IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -craggy-, *craggy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craggy[ADJ] ที่เป็นหินสูงชัน, Syn. rough, jagged, steep

English-Thai: Nontri Dictionary
craggy(adj) เหมือนหินผา,ขรุขระ,ชะง่อน,แหลม

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAGGY    K R AE1 G IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craggy    (j) krˈægiː (k r a1 g ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
felsig {adj} | felsiger | am felsigstencraggy | craggier | craggiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごつごつ[, gotsugotsu] (adv,n,vs) (on-mim) rugged; scraggy; angular [Add to Longdo]
巌巌とした;巌々とした[がんがんとした, gangantoshita] (adj-f) craggy; steep (as of a mountain) [Add to Longdo]
険しい山[けわしいやま, kewashiiyama] (n) steep (craggy) mountain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craggy \Crag"gy\ (kr[a^]g"g[y^]), a.
   Full of crags; rugged with projecting points of rocks; as,
   the craggy side of a mountain. "The craggy ledge."
   --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craggy
   adj 1: having hills and crags; "hilly terrain" [syn: {cragged},
       {craggy}, {hilly}, {mountainous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top