หรือคุณหมายถึง unevenneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unevenness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unevenness-, *unevenness*, unevennes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Draw your spirit within so that there is no unevenness or discontinuity...จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P) [Add to Longdo]
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity [Add to Longdo]
不揃い[ふそろい;ふぞろい, fusoroi ; fuzoroi] (adj-na,n) unevenness; irregularity; lack of uniformity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uneven \Un*e"ven\, a. [AS. unefen. See {Un-} not, and {Even},
   a.]
   1. Not even; not level; not uniform; rough; as, an uneven
    road or way; uneven ground.
    [1913 Webster]
 
   2. Not equal; not of equal length.
    [1913 Webster]
 
       Hebrew verse consists of uneven feet. --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   3. Not divisible by two without a remainder; odd; -- said of
    numbers; as, 3, 7, and 11 are uneven numbers.
    [1913 Webster] {Un*e"ven*ly}, adv. -- {Un*e"ven*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unevenness
   n 1: the quality of being uneven and lacking uniformity [syn:
      {unevenness}, {variability}] [ant: {evenness},
      {invariability}]
   2: the quality of being unbalanced [ant: {evenness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top