ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intensively

IH2 N T EH1 N S IH0 V L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intensively-, *intensively*, intensive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intensively[ADV] อย่างคร่ำเคร่ง, See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่, Syn. concentratedly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They had had enough and they wanted District 9 to be moved, and more intensively policed and controlled.พวกเราต้องการให้ district 9 ถูกเคลื่อนย้ายออกไป ด้วยความรวดเร็ว และที่คุมได้ District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively   FR: étudier en profondeur
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out   FR: faire des recherches ; creuser (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENSIVELY IH2 N T EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intensively (a) ˈɪntˈɛnsɪvliː (i1 n t e1 n s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intensively \In*ten"sive*ly\, adv.
   In an intensive manner; by increase of degree. --Abp.
   Bramhall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intensively
   adv 1: in an intensive manner; "he studied the snake
       intensively"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top