ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scrupulously

S K R UW1 P Y AH0 L AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scrupulously-, *scrupulously*, scrupulous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, we're conducting a careful and scrupulously fair review.เรากำลังทำรายงานที่ยุติธรรมด้วยความระเอียดรอบคอบ Little Red Book (2011)
We scrupulously observe a full separation between worlds here.เรามีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างสองโลกที่มาข้างบนนี้ Upside Down (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละเอียดยิบ(adv) thoroughly, See also: scrupulously, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. หยาบ, คร่าวๆ, Example: ประธานบริษัทแจกแจงปัญหาแต่ละประเด็นอย่างละเอียดยิบ
ละเอียดลออ(adv) scrupulously, See also: meticulously, thoroughly, carefully, exhaustively, Syn. ถี่ถ้วน, รอบคอบ, Ant. หยาบ, Example: ผู้รับจำนำพิจารณาดูแหวนอย่างละเอียดลออเป็นนานสองนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยประณีต[dōi pranīt] (adj) EN: meticulously ; scrupulously
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[yāng la-īet thīthūan] (adv) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCRUPULOUSLY S K R UW1 P Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scrupulously (a) skrˈuːpjuləsliː (s k r uu1 p y u l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ, ] scrupulously abide by, #24,294 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scrupulous \Scru"pu*lous\, a. [L. scrupulosus: cf. F.
   scrupuleux.]
   1. Full of scruples; inclined to scruple; nicely doubtful;
    hesitating to determine or to act, from a fear of
    offending or of doing wrong.
    [1913 Webster]
 
       Abusing their liberty, to the offense of their weak
       brethren which were scrupulous.    --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful; cautious; exact; nice; as, scrupulous abstinence
    from labor; scrupulous performance of duties.
    [1913 Webster]
 
   3. Given to making objections; captious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Equality of two domestic powers
       Breed scrupulous faction.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Liable to be doubted; doubtful; nice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The justice of that cause ought to be evident; not
       obscure, not scrupulous.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cautious; careful; conscientious; hesitating.
     [1913 Webster] -- {Scru"pu*lous*ly}, adv. --
     {Scru"pu*lous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scrupulously
   adv 1: with extreme conscientiousness; "he came religiously
       every morning at 8 o'clock" [syn: {scrupulously},
       {conscientiously}, {religiously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top