ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wholly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wholly-, *wholly*, whol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wholly(adv) ทั้งหมด, See also: ทั้งสิ้น, Syn. completely, entirely, totally, Ant. partially, piecemeal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wholly(โฮล'ลี, โฮ'ลี) adv. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
wholly(adv) ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งอัน, ทั้งเพ, ทั่วไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wholly dependentอยู่ในความอุปการะโดยตลอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholly destroyedถูกทำลายโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน Deep Throat (1993)
To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected.อย่างไรก็ตามสำหรับคิตตี้แล้ว มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่หล่อนคาดคิดไว้แล้ว Episode #1.5 (1995)
I am only resolved to act in a manner which will constitute my own happiness, without reference to you, or to any person so wholly unconnected with me.ฉันตั้งใจที่จะปฏิบัติตนตามความสุขของฉันเอง โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคุณหรือใครหน้าไหน ดังนั้นได้โปรดอย่าติดต่อกับฉันอีก Episode #1.6 (1995)
This new resurgence is wholly different.แต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่างออกไป Signs (2002)
"I know that the cruel joke you played on me was wholly out of character, and although it hurt me beyond description,"ผมรู้ว่าไอ้ตลกร้ายที่คุณทำนั้น มันไม่ได้มาจากนิสัยจริงๆ ของคุณ แล้วมันก็ทำให้ผมเจ็บปวดเกินบรรยายได้ Hope Springs (2003)
and should be wholly attributed to misinformation.และอ้างว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิด The Host (2006)
But is it needed in a wholly different world?แต่มันจำเป็นเหรอ ในโลกที่ต่างกันออกไป? Fly, Daddy, Fly (2006)
I did something wholly inside the moment and wholly outside the code.ผมทำลงไป ตามสถาณะการณ์ แต่นอกบทโดยสิ้นเชิง Our Father (2008)
Your faith in my all-seeing-knowledge is both touching and wholly misplaced.เมอลิน, ดูเจ้าจะไม่เชื่อมั่นในความรู้ของข้าซะแล้ว Excalibur (2008)
Focus wholly on practiceมีสมาธิอยู่กับภารกิจของเจ้าเถอะ Portrait of a Beauty (2008)
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whollyBut if we were wholly rational, would we want children at all?
whollyHer words were wholly void of meaning.
whollyI am not wholly convinced that you are right.
whollyI am wholly in agreement with you.
whollyI am wholly responsible for the confusion.
whollyI don't wholly agree with you.
whollyIt's a wholly new experience for me.
whollyThe company is our wholly -owned subsidiary.
whollyThe company is wholly owned by the local government.
whollyThe company, wholly owned by NTT, is doing well.
whollyThe statement is not wholly true.
whollyYou can trust him to some degree but not wholly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวด(adv) wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
ทั้งเพ(adv) entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
ครบ[khrop] (adv) EN: fully ; completely ; in full ; to the full ; all ; altogether ; wholly  FR: complétement ; totalement
ครบครัน[khropkhran] (adv) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[mot loēi] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly  FR: entièrement ; complétement ; le tout
รวด[rūat] (adv) EN: wholly ; entirely ; completely
ทั้ง[thang] (x) EN: all ; entire ; the whole of ; all altogether ; wholly ; at large  FR: la totalité de
ทั้งหมด[thangmot] (adv) EN: absolutely ; completely ; wholly ; entirely  FR: ensemble ; au total ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout le
ทั้งสิ้น[thangsin] (adv) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; altogether  FR: à fond ; jusqu'au bout

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHOLLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wholly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独资[dú zī, ㄉㄨˊ ㄗ,   /  ] wholly-owned (often by foreign company); exclusive investment #11,886 [Add to Longdo]
全资附属公司[quán zī fù shǔ gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄗ ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ,       /      ] wholly owned subsidiary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no, n-adv, n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) #796 [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
全般[ぜんぱん, zenpan] (n, adj-no) (the) whole; universal; wholly; general; (P) #3,460 [Add to Longdo]
全然[ぜんぜん, zenzen] (adv) (1) not at all (with neg. verb); (2) wholly; entirely; completely; (P) #11,839 [Add to Longdo]
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) #18,571 [Add to Longdo]
丸ごと(P);丸事(iK);丸毎(iK)[まるごと, marugoto] (adv) (uk) in its entirety; whole; wholly; (P) #19,251 [Add to Longdo]
ごっそり[gossori] (adv) completely; entirely; wholly [Add to Longdo]
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary [Add to Longdo]
完全親会社[かんぜんおやがいしゃ, kanzen'oyagaisha] (n) full parent company; wholly-owning parent company; sole parent company [Add to Longdo]
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f, vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv, adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wholly \Whol"ly\, adv.
   1. In a whole or complete manner; entirely; completely;
    perfectly.
    [1913 Webster]
 
       Nor wholly overcome, nor wholly yield. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To the exclusion of other things; totally; fully.
    [1913 Webster]
 
       They employed themselves wholly in domestic life.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wholly
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top