Search result for

totally

(48 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totally-, *totally*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totally    [ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
totally ordered setเซตอันดับทุกส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totallyYour methods are totally alien to mine.
totallyThis is totally unacceptable.
totallyThe building was totally destroyed by the earthquake.
totallyThe main reason is that the subjects were totally unaware of the possibility of shortcuts.
totallyThe country's foreign trade totally depends on this port.
totallyThe boy is totally dependent on his parents.
totallyI said hello to Debby but she totally ignored me.
totallyJust for the record, I totally disagree with this decision.
totallyThe Diet was totally deadlocked over the bill.
totallyI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา [ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
เป็นปลิดทิ้ง [ADV] completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
หมดเปลือก    [ADV] totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยรวม [ADV] generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง
เต็มประตู [ADV] totally, See also: completely, entirely, thoroughly, Syn. ทุกทาง, Example: ลูกชายลุงฆ่าคนตาย ผิดเต็มประตู และลูกชายลุงก็รับสารภาพกับผมหมดแล้ว, Thai definition: ไม่มีทางเลี่ยง
ปลอด    [ADJ] all (white, black etc.), See also: totally (white, black etc.) completely, Syn. ล้วน, แท้, Example: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น, Thai definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ปลอด    [ADJ] all (white, black etc.), See also: totally (white, black etc.) completely, Syn. ล้วน, แท้, Example: ฉันเหลียวไปดูนกดุเหว่าสีดำปลอดทั้งตัวตัวนั้น, Thai definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
หมด[adv.] (mot) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly   FR: entièrement ; complètement ; totalement
หมดเลย[adv.] (mot loēi) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly   FR: entièrement ; complétement ; le tout
สนิท[X] (sanit) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply   FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément
ทั้งสิ้น[adv.] (thangsin) EN: all ; wholly ; entirely ; totally ; altogether   FR: à fond ; jusqu'au bout
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately   FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
อย่างละเอียด[adv.] (yāng la-īet) EN: thoroughly ; perfectly ; wholly ; totally ; completely   FR: précisèment ; exactement
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTALLY    T OW1 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totally    (a) (t ou1 t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wildfremdtotally unknown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally [Add to Longdo]
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
やる気満々[やるきまんまん, yarukimanman] (adj-no) totally willing; fully motivated [Add to Longdo]
オールヌード[, o-runu-do] (n) totally naked (wasei [Add to Longdo]
フルヌード[, furunu-do] (n) (See オールヌード) totally naked (wasei [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一味も二味も[いちみもにみも, ichimimonimimo] (exp) totally; completely [Add to Longdo]
海底撈月[はいていらおゆえ, haiteiraoyue] (n) totally useless (fruitless) effort; wasting time on an impossible task (like trying to scoop up a reflected moon from the bottom of the sea) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, / 滿] totally inconsistent; completely at odds [Add to Longdo]
漠不关心[mò bù guān xīn, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] totally indifferent; not in the least concerned [Add to Longdo]
统统[tǒng tǒng, ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] totally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Totally \To"tal*ly\, adv.
   In a total manner; wholly; entirely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 totally
   adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent
       (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was
       wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal";
       "it was completely different from what we expected"; "was
       completely at fault"; "a totally new situation"; "the
       directions were all wrong"; "it was not altogether her
       fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
       [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally},
       {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially},
       {partly}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top