Search result for

เท่านี้

(16 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท่านี้-, *เท่านี้*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เท่านี้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เท่านี้*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่เท่านี้ [ADV] just only, See also: only this, Example: แต่เท่านี้ ผมก็ยกย่องมากแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลละ(กะละละ) น. รูปเริ่มแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา เช่น ผู้หญิงอันมีครรภ์ด้วยชลามพุชโยนิ เมื่อแรกก่อเป็นนั้นน้อยนักหนา เรียกชื่อว่า กลละหัวปีมีเท่านี้ (ไตรภูมิ).
กำลัง ๒จํานวนงานที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทําได้โดยสมํ่าเสมอในหนึ่งหน่วยเวลา เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ คือ กำลัง = , อัตราของการทํางาน ก็เรียก; ขนาดของของกลมที่วัดโดยรอบ เช่น ช้างมีกําลัง (วัดรอบอก) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว ไม้มีกําลัง (วัดรอบลําต้น) เท่านั้นนิ้ว เท่านี้นิ้ว.
ขนาด ๑(ขะหฺนาด) น. ลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือ เบา เท่านั้นเท่านี้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ขนาด ๒ x ๑ เมตร
เฉพาะจำกัด, เท่านี้, เท่านั้น.
เช่าซื้อน. ชื่อสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว.
เท่า ๑แค่, เพียง, เช่น สูงเท่าใด เก่งเท่าไหน ตัวเท่านี้.
นอกเหนือว. ยิ่งกว่านี้, มากกว่านี้, ใช่แต่เท่านี้.
เป็นไรไปก. ไม่เป็นไร เช่น เรื่องเท่านี้ช่วยได้ เป็นไรไป.
พอเพียงก. ได้เท่าที่กะไว้ เช่น ได้เท่านี้ก็พอเพียงแล้ว.
พอเหมาะก. เหมาะเจาะ เช่น เขามาพอเหมาะกับเวลา รองเท้านี้ใส่ได้พอเหมาะ, พอเหมาะพอเจาะ ก็ว่า.
เพียงนี้ว. เท่านี้.
มิหนำซ้ำว. เท่านี้ยังไม่เพียงพอ, หนักยิ่งไปกว่านั้นอีก, เช่น ตัดเท้าตัดกรแล้วมิหนำ ซ้ำฆ่าสุริย์วงศ์ยักษี (รามเกียรติ์).
ลงคอว. อาการที่ทำสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมหรือศีลธรรมเป็นต้นโดยไม่ตะขิดตะขวง เช่น แม่หาเงินมาด้วยความยากลำบากลูกยังขโมยได้ลงคอ เด็กตัวเท่านี้แม่ยังตีได้ลงคอ.
ส้นตีนส้นมือ, ส้นมือส้นตีนว. ไร้สาระ, ไม่มีแก่นสาร, เช่น เรื่องส้นมือส้นตีนเท่านี้ ก็ต้องมาฟ้องด้วย, ใช้เป็นคำด่า.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
this    [ADV] ขนาดนี้, See also: ถึงเพียงนี้, เท่านี้

Are you satisfied with the result?

Go to Top