Search result for

particularly

(52 entries)
(0.0068 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -particularly-, *particularly*, particular
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particularly[ADV] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, See also: โดยเจาะจง, Syn. especially, principally, Ant. unspecifically

English-Thai: Nontri Dictionary
particularly(adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Particularly not in Mandarin.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแมนดาริน Frost/Nixon (2008)
"Neither of us is particularly orthodox,"เราทั้งคู่ไม่มีใครนับถือนิกายออร์โธด๊อกซ์ Frost/Nixon (2008)
I am sorry to disturb you again, mma, particularly since you are working so very hard, but there is someone here to see you.ฉันขอโทษที่รบกวนคุณอีกครั้งค่ะพี่สาว โดยเฉพาะ ตอนที่คุณกำลังทำงานอย่าหนักมาก มีใครบางคนมานั่งรอคุณที่นี่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Particularly if he receives it once a year.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเขาได้รับมันปีละครั้ง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Haven't I made it clear I don't particularly want to talk about it?ฉันยังไม่ได้ทำให้มันชัดเจนผมไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับมันได้หรือไม่ Revolutionary Road (2008)
Mrs. West, you'll be pleased to hear that the fish from this region is a particularly powerful aphrodisiac.คุณเวสต์ คุณจะพอใจมากที่รู้ว่าเป็นปลาท้องถิ่น ซึ่งให้พลังงานทางเพศ Confessions of a Shopaholic (2009)
My future doesn't particularly concern me, but... my daughter's does.อนาคตของผมไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่... สำคัญที่ลูกสาวผม I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Not particularly.ไม่อยู่แล้ว Chuck Versus the Best Friend (2009)
The reason why small cetaceans are not popular with the IWC is because the whaling nations that set this thing up clearly has the best interest in leaving those out, particularly if they happen to be eating them.ขนาดไม่ใช่ประเด็น IWC จะต้องกลายเป็นอดีต เหมือนกับฝูงเรือของคนโง่ๆ มัน... The Cove (2009)
particularly my salary.โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนฉัน Chuck Versus the First Kill (2009)
It's not a particularly unique experience.มันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ไม่ปกติหรอก Time (2009)
Particularly in the late afternoon.ยิ่งตอนบ่ายแก่ๆ Hard-Hearted Hannah (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
particularlyAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
particularlyHe did well in all subjects, particularly mathematics.
particularlyHe is particularly kind to her.
particularlyHe particularly liked history.
particularlyHe's just a normal junior high school student, not particularly intelligent.
particularlyI am not particularly fond of Shaw's plays.
particularlyI don't particularly like her.
particularlyI don't particularly want to see the game.
particularlyI like all sorts of Asian foods, particularly Thai food.
particularlyI like music, particularly classical music.
particularlyI love Nara, particularly in the fall.
particularlyI'm not particularly keen on this kind of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพิเศษ[ADV] specially, See also: particularly, extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[ADV] especially, See also: particularly, in particular, Syn. เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ, Example: ประเทศฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เปียโนมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์เปียโนให้เป็นเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเรื่อง[ADV] particularly, See also: only, specifically, Example: การประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดเจาะจงเฉพาะเรื่อง หรืออาจจะพูดกว้างๆ ก็ยังไม่ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly   
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūang) EN: particularly ; only ; specifically   
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically   FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง[adv.] (dōi chaphǿ yāngying) EN: especially ; particularly ; in particular   FR: en particulier
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily   FR: exceptionnellement
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly   FR: spécialement ; particulièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICULARLY    P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0
PARTICULARLY    P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
particularly    (a) (p @1 t i1 k y u l @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
insbesondere im Hinblick aufparticularly with regard to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails [Add to Longdo]
シーフ[, shi-fu] (n) thief (particularly in RPG games) [Add to Longdo]
フル装備[フルそうび, furu soubi] (n) fully equipped (particularly with reference to cars) [Add to Longdo]
モテ髪[モテがみ, mote gami] (n) fashionable hairstyle, particularly to attract members of the opposite sex [Add to Longdo]
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n,vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house) [Add to Longdo]
官寺[かんじ, kanji] (n) state-sponsored temples, particularly those favored and protected by the shogunate during the Kamakura period [Add to Longdo]
殊に(P);異に[ことに, kotoni] (adv) (1) especially; particularly; unusually; above all; (2) (arch) additionally; (P) [Add to Longdo]
寿賀[じゅが, juga] (n) long-life celebrations, particularly the 61st, 77th and 88th birthdays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particularly \Par*tic"u*lar*ly\, adv.
   1. In a particular manner; expressly; with a specific
    reference or interest; in particular; distinctly.
    [1913 Webster]
 
   2. In an especial manner; especially; in a high degree; as, a
    particularly fortunate man; a particularly bad failure.
    [1913 Webster]
 
       The exact propriety of Virgil I particularly
       regarded as a great part of his character. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particularly
   adv 1: to a distinctly greater extent or degree than is common;
       "he was particularly fussy about spelling"; "a
       particularly gruesome attack"; "under peculiarly tragic
       circumstances"; "an especially (or specially) cautious
       approach to the danger" [syn: {particularly},
       {peculiarly}, {especially}, {specially}]
   2: specifically or especially distinguished from others; "loves
     Bach, particularly his partitas"; "recommended one book in
     particular"; "trace major population movements for the Pueblo
     groups in particular" [syn: {particularly}, {in particular}]
   3: uniquely or characteristically; "these peculiarly cinematic
     elements"; "a peculiarly French phenomenon"; "everyone has a
     moment in history which belongs particularly to him"- John
     Knowles [syn: {peculiarly}, {particularly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top