Search result for

serving

(49 entries)
(0.061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serving-, *serving*, serv
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serving[N] การรับใช้, See also: การบริการ, การปรนนิบัติ, การต้อนรับแขก, การช่วยเหลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serving(เซอ'วิง) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,อาหารที่บริการ,การช่วยเหลือ. adj. ใช้ในการบริการอาหาร
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's been an honour serving you.เป็นเกียรติที่ได้รับใช้ท่าน The Moment of Truth (2008)
Who's been serving him?ใคร.ปรนนิบัติเขา? Episode #1.7 (2008)
The LAPD is dedicated to serving the public at all times;LAPD ทุ่มเทเพื่อประชาชนตลอดเวลา Changeling (2008)
I have fought hundreds of battles since I began serving the late Lord Liuข้ารบทัพจับศึกนับร้อยครั้ง... รับใช้ท่านเล่าปี่หลายสิบปี... . Three Kingdoms (2008)
Jimmy, come on. You're serving today.จิมมี่ เร็ว ๆ เข้า เธอทำหน้าที่ผู้ช่วยวันนี้นะ Doubt (2008)
Can't. Serving mass. I'm an alter boy.ไม่ได้หรอกฮะ ต้องไปช่วยพิธีมิสซา ผมเป็นเด็กผู้ช่วยในโบสถ์ฮะ Doubt (2008)
Can't let my brother work hard serving good looking girls without a cup of tea.- ขอบใจร็อบบี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
and you were serving life at maximum.แล้วนายก็ติดคุกตลอดชีวิต Gamer (2009)
We're talking about her serving a minimum sentence of 15 years.เรากำลังพูดถึงการติดคุกสัก 15 ปี Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Right, uh, ladies and gentlemen, tonight we will be serving the, uh, brook trout and wild smoked salmon.ใช่ เออ สุภาพบุรุษและสตรี /N คืนนี้เราจะเสิร์ฟ... .. เออ บรุค เทร้า/N และแซลมอนรมควัน Confessions of a Shopaholic (2009)
Alexander Mahone, is the smartest, bravest, most honorable man, I've ever had the pleasure of serving with.อเล็กซานเดอร์ มาโฮน คือคนที่ฉลาดที่สุด กล้าหาญที่สุด และซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยร่วมงานมา Prison Break: The Final Break (2009)
Thank you. It's been a pleasure serving you, milady.ขอบคุณ มันเป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้คุณ,ท่านผู้หญิง Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
servingCould you show me what you're serving?
servingCould you show me what you're serving in the buffet?
servingHe was let out after serving just two years of his four-year prison sentence.
servingHis son is serving his sentence.
servingI'm looking forward to serving your company.
servingThe convict was pardoned after serving his sentence.
servingThe waitress bustled about serving the customers.
servingWe are looking forward to serving you again.
servingWhat are you serving today?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวหมูแดง[N] serving of rice with roasted pork on top, Example: สั่งข้าวหมูแดงมาให้เราจานนึง, Thai definition: ข้าวสุกที่มีหมูแดงสับวางข้างบนแล้วราดหน้าด้วยน้ำราดที่ปรุงพิเศษมีรสหวาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
จานเปล[n. exp.] (jān plē) EN: serving plate ; platter   FR: plateau [m]
ถาด[n.] (thāt) EN: tray ; salver ; server ; serving tray   FR: plateau [m] ; plat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVING    S ER1 V IH0 NG
SERVINGS    S ER1 V IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serving    (v) (s @@1 v i ng)
servings    (n) (s @@1 v i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küchendurchreiche {f}serving hatch [Add to Longdo]
Portion {f} | Portionen {pl}serving | servings [Add to Longdo]
Servierwagen {m}serving trolley [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
阿世[あせい, asei] (n) (obsc) timeserving [Add to Longdo]
一挙両全[いっきょりょうぜん, ikkyoryouzen] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
一挙両得[いっきょりょうとく, ikkyoryoutoku] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]
飲食店[いんしょくてん, inshokuten] (n) restaurant; shops serving food and drink; (P) [Add to Longdo]
塩蔵[えんぞう, enzou] (n) preserving in salt; salting down [Add to Longdo]
塩梅[えんばい, enbai] (n) (1) (arch) (originally, esp. salt and plum vinegar) seasoning; flavour; flavor; (2) (arch) serving one's lord well (of a retainer) [Add to Longdo]
会社勤め[かいしゃづとめ, kaishadutome] (n) serving in a company [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serve \Serve\, v. t. [imp. & p. p. {Served}; p. pr. & vb. n.
   {Serving}.] [OE. serven, servien, OF. & F. servir, fr. L.
   servire; akin to servus a servant or slave, servare to
   protect, preserve, observe; cf. Zend har to protect, haurva
   protecting. Cf. {Conserve}, {Desert} merit, {Dessert},
   {Observe}, {Serf}, {Sergeant}.]
   1. To work for; to labor in behalf of; to exert one's self
    continuously or statedly for the benefit of; to do service
    for; to be in the employment of, as an inferior, domestic,
    serf, slave, hired assistant, official helper, etc.;
    specifically, in a religious sense, to obey and worship.
    [1913 Webster]
 
       God is my witness, whom I serve with my spirit.
                          --Rom. i. 9.
    [1913 Webster]
 
       Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee
       seven years for Rachel thy younger daughter. --Gen.
                          xxix. 18.
    [1913 Webster]
 
       No man can serve two masters.     --Matt. vi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Had I but served my God with half the zeal
       I served my king, he would not in mine age
       Have left me naked to mine enemies.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be subordinate to; to act a secondary part under; to
    appear as the inferior of; to minister to.
    [1913 Webster]
 
       Bodies bright and greater should not serve
       The less not bright.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be suitor to; to profess love to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To serve a lady in his beste wise.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. To wait upon; to supply the wants of; to attend;
    specifically, to wait upon at table; to attend at meals;
    to supply with food; as, to serve customers in a shop.
    [1913 Webster]
 
       Others, pampered in their shameless pride,
       Are served in plate and in their chariots ride.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to bring forward, arrange, deal, or distribute, as
    a portion of anything, especially of food prepared for
    eating; -- often with up; formerly with in.
    [1913 Webster]
 
       Bid them cover the table, serve in the meat, and we
       will come in to dinner.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some part he roasts, then serves it up so dressed.
                          --Dryde.
    [1913 Webster]
 
   6. To perform the duties belonging to, or required in or for;
    hence, to be of use to; as, a curate may serve two
    churches; to serve one's country.
    [1913 Webster]
 
   7. To contribute or conduce to; to promote; to be sufficient
    for; to satisfy; as, to serve one's turn.
    [1913 Webster]
 
       Turn it into some advantage, by observing where it
       can serve another end.        --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. To answer or be (in the place of something) to; as, a sofa
    serves one for a seat and a couch.
    [1913 Webster]
 
   9. To treat; to behave one's self to; to requite; to act
    toward; as, he served me very ill.
    [1913 Webster]
 
   10. To work; to operate; as, to serve the guns.
     [1913 Webster]
 
   11. (Law)
     (a) To bring to notice, deliver, or execute, either
       actually or constructively, in such manner as the law
       requires; as, to serve a summons.
     (b) To make legal service opon (a person named in a writ,
       summons, etc.); as, to serve a witness with a
       subp[oe]na.
       [1913 Webster]
 
   12. To pass or spend, as time, esp. time of punishment; as,
     to serve a term in prison.
     [1913 Webster]
 
   13. To copulate with; to cover; as, a horse serves a mare; --
     said of the male.
     [1913 Webster]
 
   14. (Tennis) To lead off in delivering (the ball).
     [1913 Webster]
 
   15. (Naut.) To wind spun yarn, or the like, tightly around (a
     rope or cable, etc.) so as to protect it from chafing or
     from the weather. See under {Serving}.
     [1913 Webster]
 
   {To serve an attachment} or {To serve a writ of attachment}
    (Law), to levy it on the person or goods by seizure, or to
    seize.
 
   {To serve an execution} (Law), to levy it on a lands, goods,
    or person, by seizure or taking possession.
 
   {To serve an office}, to discharge a public duty.
 
   {To serve a process} (Law), in general, to read it, so as to
    give due notice to the party concerned, or to leave an
    attested copy with him or his attorney, or his usual place
    of abode.
 
   {To serve a warrant}, to read it, and seize the person
    against whom it is issued.
 
   {To serve a writ} (Law), to read it to the defendant, or to
    leave an attested copy at his usual place of abode.
 
   {To serve one out}, to retaliate upon; to requite. "I'll
    serve you out for this." --C. Kingsley.
 
   {To serve one right}, to treat, or cause to befall one,
    according to his deserts; -- used commonly of ill deserts;
    as, it serves the scoundrel right.
 
   {To serve one's self of}, to avail one's self of; to make use
    of. [A Gallicism]
    [1913 Webster]
 
       I will serve myself of this concession.
                          --Chillingworth.
    [1913 Webster]
 
   {To serve out}, to distribute; as, to serve out rations.
 
   {To serve the time} or {To serve the hour}, to regulate one's
    actions by the requirements of the time instead of by
    one's duty; to be a timeserver. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They think herein we serve the time, because thereby
       we either hold or seek preferment.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To obey; minister to; subserve; promote; aid; help;
     assist; benefit; succor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serving \Serv"ing\,
   a. & n. from {Serve}.
   [1913 Webster]
 
   {Serving board} (Naut.), a flat piece of wood used in serving
    ropes.
 
   {Serving maid}, a female servant; a maidservant.
 
   {Serving mallet} (Naut.), a wooden instrument shaped like a
    mallet, used in serving ropes.
 
   {Serving man}, a male servant, or attendant; a manservant.
 
   {Serving stuff} (Naut.), small lines for serving ropes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serving
   n 1: an individual quantity of food or drink taken as part of a
      meal; "the helpings were all small"; "his portion was
      larger than hers"; "there's enough for two servings each"
      [syn: {helping}, {portion}, {serving}]
   2: the act of delivering a writ or summons upon someone; "he
     accepted service of the subpoena" [syn: {service}, {serving},
     {service of process}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top