ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rib

R IH1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rib-, *rib*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n, name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rib(n) ซี่โครง
rib(n) เนื้อติดซี่โครง
rib(n) โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม
rib(n) เส้นใบไม้
rib(n) โครงร่าง, See also: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม
rib(vi) เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib(vt) เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib(vt) จัดให้เป็นโครง, See also: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน
ribald(adj) หยาบคาย, See also: ลามก, หยาบโลน, Syn. bawdy, indecent, rude, Ant. refined, decent
ribald(n) คนหยาบคาย, See also: คนลามก, คนหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rib(ริบ) n. ซี่โครง, เนื้อที่มีซี่โครง, กระดูกงูเรือ, เส้นใบไม้, แกนขนนก, ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง, ทำเป็นสัน, ไถเป็นร่อง
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย, สามหาว n. คนหยาบคาย, คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย, ความหยาบคาย, ความสามหาว, คำพูดที่หยาบคาย
riband(ริบ'เบินดฺ) adj. สายริบบิ้น, Syn. ribband
ribbon(ริบ'เบิน) n. สายริบบิ้น, ริบบิ้น, สายสิ่งทอสาย, สิ่งที่เป็นสาย, สายริ้ว, โบ, ทางยาว, สายสะพายเครื่องอิสริยาภรณ์, แถบเหรียญตรา
riboflavin(ไรโบเฟล'วิน) n. วิตามิน-บี-2, Syn. riboflavine, vitaminB2
ribonucleic acidมีความสำคัยในการแบ่งเซลล์ในระยะแรก ๆ สาร RNA จะกระจายตัวทั้วไปในเซลล์ไปเกาะตาม Endoplasmic reticulum (ER) หรือกลายเป็น microsome ไปก็ได้
ribosomeประกอบด้วยสาร ribonucleic acid (RNA) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล, ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า, ถือเอา, อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider, quality ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ archive แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ read only แฟ้มที่ไม่แสดงตัว hidden และแฟ้มระบบ system หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
rib(n) เส้นใบไม้, ซี่โครง, คิ้ว, กระดูกงูเรือ, โครงร่ม
ribald(adj) พูดสามหาว, พูดหยาบคาย, ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว, การพูดหยาบคาย, การไม่เคารพ
ribbon(n) ริบบิ้น, โบ, แถบเหรียญตรา, สายสะพาย, สายบังเหียน
ascribe(vt) อ้าง, ให้เหตุผล, สันนิษฐาน, ลงความเห็น
attributable(adj) เนื่องมาจาก
attribute(n) คุณลักษณะ, คุณสมบัติ
attribute(vt) เชื่อว่ามี, อ้างว่า
attribution(n) ความเป็นของ
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ribสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rib meristem; file meristemเนื้อเยื่อเจริญแนวตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rib, abdominal; rib, asternal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, asternal; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bicipitalซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, bifidซี่โครงสองแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, false; rib, abdominal; rib, asternalซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, floating; rib, vertebralซี่โครงลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rib, slippingซี่โครงเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
ribbonริบบอน, Example: การสร้างแผ่นโพลีซิลิคอนที่จะใช้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรงจากสารหลอมเหลวซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
riboflavinไรโบเฟลวิน, วิตามินบี 2, วิตามิน B2 สูตรเคมีคือ C17H20N4O6 ผลึกสีส้ม ละลายได้ในน้ำ เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับการสันดาปสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและกรดอะมิโน รวมทั้งการสร้างโปรตีน ถ้าขาดวิตามินนี้ จะทำให้เป็นแผลตามมุมปาก ลิ้นบวม อ่อนเพลีย ระบบย่อยอาหารไม่ทำงาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribonucleic acid (RNA)กรดไรโบนิวคลีอิก (อาร์เอ็นเอ), กรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง เขียนย่อว่า RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในโพรโทพลาซึม  RNA มี 3 ชนิดคือ t RNA  m RNA และ r RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
riboseไรโบส, น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอมเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของ RNA   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomal RNA (r RNA)อาร์เอ็นเอไรโบโซม, อาร์เอ็นเอชนิดหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของไรโบโซม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นเม็ดเล็ก ๆ ลอยอยู่ในไซโทพลาซึม หรือเกาะอยู่กับร่างแหเอนโดพลาซึม มีหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ribosomeไรโบโซม, Example: ไรโบโซม ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการสร้างโปรตีน เริ่มจากลำดับเบสของดีเอ็นเอถอดรหัสเป็น messenger RNA (mRNA) เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวเรียกกระบวนการนี้ว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA) ทำหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ <br> <br>แหล่งข้อมูล<br> สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546. [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ribulose diphosphateไรบูโลสไดฟอสเฟต, น้ำตาลไรโบสที่มีหมู่ฟอสเฟต 2 หมู่อยู่ในโมเลกุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ribs(n, name, uniq) กระดูกซี่โครง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The left arm, head, the shoulders, sternum and portions of the rib cage are intact.เเขนช้าย หัวเเละหัวไหส่ทั้งสองข้าง กระดูกหน้าอกเเละซี่โครงยังอยู่ครบ Jaws (1975)
The part that burns are the ribs and seeds.ส่วนที่ทำให้เผ็ดคือไส้กับเมล็ด Woman on Top (2000)
Stewards usually prepare all the food, but today the president had ribs and coleslaw flown in from a smokehouse in San Antonio.พวกเขาก็แค่ อุ่นให้ร้อน แล้วเสริฟ มีใครได้เสริฟซี่โครงอีกมั๊ย ไม่มี Yankee White (2003)
Gibbs, if the ribs were poisoned, how come the president wasn't affected?ฉันตกลงกับ NCIS ทำการสอบสวนร่วมกับกันค่ะ ท่าน Yankee White (2003)
A few ribs and coleslaw on face, what is it hurt?ไม่ใช่ของผมเหมือนกัน Yankee White (2003)
If the ribs are broken, marrow may enter the blood.ถ้าซี่โครงหัก มันจะทำให้ติดเชื้อ. Kingdom of Heaven (2005)
I want you to feel for his ribs again. A little bit lower.ตอนนี้ คุณจับซี่โครงเขาอีกที ต่ำลงมาหน่อย Just Like Heaven (2005)
I don't want you sticking it in my ribs the next time I turn around.ฉันไม่อยากให้นายเอามันมาทิ่มซี่โครงฉัน เวลาที่ฉันหันหลังให้ The Key and the Clock (2006)
They're rib eyes.นี่ซี่โครง American Duos (2007)
Eat two bowls of rib stew. That's good, right?กินสตูซักสองชาม ดีไหม The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
He punched me right there in the ribs just for fun.เขาชกฉันตรงนี้ ตรงซี่โครงนี่ด้วยความสนุกสนาน Ending Happy (2007)
Hey, hand me those rib cutters, would you?ส่งคีมให้ผมหน่อยได้มั้ย Yellow Fever (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ribCould you tie it with a ribbon?
ribHe elbowed me in the ribs.
ribI put a piece of paper around the box and tied it up with a ribbon.
ribI used a ribbon to tie my hair into a ponytail.
ribJane had a yellow ribbon in her hair.
ribJane wore the same ribbon as her mother did.
ribShe bound her hair with a ribbon.
ribShe bound her hair with ribbon.
ribShe combed her hair and bound it with a ribbon.
ribShe put a red ribbon on her umbrella as a mark.
ribThe cat had a ribbon around its neck.
ribThe girl wore a yellow ribbon in her hair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือลิง(n) rib of a boat, See also: plank to be attacked to the boat side, Count Unit: มือลิง, Thai Definition: ไม้สำหรับติดข้างเรือ อยู่ในระหว่างกงหรือต่อจากกง
โบ(n) ribbon, See also: bow, Example: เธอกับน้องสาวช่วยกันทำโบเป็นแบบต่างๆ ประดับที่กล่องของขวัญทุกกล่อง, Count Unit: อัน, Thai Definition: เชือกหรือริบบิ้นทำเป็นห่วง 2 ห่วงคล้ายหูกระต่าย แล้วผูกไขว้กันเป็นเงื่อนกระทก, Notes: (อังกฤษ)
ริบบิ้น(n) ribbon, Example: หล่อนพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปกระต่าย แล้วส่งให้เขาผูกริบบิ้นรอบคอ แล้วจึงนำไปแจกจ่ายแขกที่มาช่วยงาน, Count Unit: เส้น, แถบ, ม้วน, Thai Definition: แถบแพร ไหม หรือไนลอน มีสีต่างๆ ใช้สำหรับผูกหรือประดับสิ่งต่างๆ มีหลายขนาด, Notes: (อังกฤษ)
ซี่(n) rowed or lined things, See also: rib, banisters, spoke, rag, Example: นักแข่งรถคนนั้นซี่โครงหักเป็นซี่เลย, Thai Definition: คำเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นแนวอย่างฟันหรือลูกกรง
ซี่โครง(n) rib, Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก, Example: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก, Count Unit: ซี่, Thai Definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
กระดูกซี่โครง(n) rib, Syn. ซี่โครง, Example: สุนัขเหล่านี้ท่าทางหิวโซทุกตัวบางตัวผ่ายผอมจนเห็นกระดูกซี่โครง, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[baeng chalīa thao-thao kan] (v, exp) EN: distribute evenly
แบ่งเงินปันผล[baeng ngoenpanphon] (v, exp) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend
แบ่งออก[baeng øk] (v, exp) EN: distribute  FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIB R IH1 B
RIBA R IY1 B AH0
RIBS R IH1 B Z
RIBI R IY1 B IY0
RIBAS R AY1 B AH0 Z
RIBAR R IH0 B AA1 R
RIBKA R IH1 B K AH0
RIBBLE R IH1 B AH0 L
RIBBED R IH1 B D
RIBERA R IY0 B EH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rib (v) rˈɪb (r i1 b)
ribs (v) rˈɪbz (r i1 b z)
ribald (n) rˈɪbəld (r i1 b @ l d)
riband (n) rˈɪbənd (r i1 b @ n d)
ribbed (v) rˈɪbd (r i1 b d)
ribbon (n) rˈɪbən (r i1 b @ n)
ribalds (n) rˈɪbəldz (r i1 b @ l d z)
ribands (n) rˈɪbəndz (r i1 b @ n d z)
ribbing (v) rˈɪbɪŋ (r i1 b i ng)
ribbons (n) rˈɪbənz (r i1 b @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, ] rib; Taiwan pr. le4 #16,893 [Add to Longdo]
肋骨[lèi gǔ, ㄌㄟˋ ㄍㄨˇ, ] rib #20,369 [Add to Longdo]
丝带[sī dài, ㄙ ㄉㄞˋ, / ] ribbon #23,606 [Add to Longdo]
缎带[duàn dài, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] ribbon #55,689 [Add to Longdo]
骨子[gǔ zi, ㄍㄨˇ ㄗ˙, ] ribs; frame #58,914 [Add to Longdo]
罗纹[luó wén, ㄌㄨㄛˊ ㄨㄣˊ, / ] rib (in fabric); ribbed pattern #59,946 [Add to Longdo]
核糖核酸[hé táng hé suān, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, ] ribonucleic acid (RNA) #63,352 [Add to Longdo]
核黄素[hé huáng sù, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, / ] riboflavin (vitamin B2) #65,081 [Add to Longdo]
核糖体[hé táng tǐ, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄊㄧˇ, / ] ribosome #71,992 [Add to Longdo]
核糖[hé táng, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ, ] ribose #85,658 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
RIBE-Schraube { f } [ techn. ]splined socket head screw [Add to Longdo]
Riboflavin { n }riboflavin [Add to Longdo]
Rippe { f } [ anat. ] | Rippen { pl }rib | ribs [Add to Longdo]
Rippenbruch { m } [ med. ]rib fracture; fractured rip [Add to Longdo]
Ribeirotyrann { m } [ ornith. ]Brown-breasted Pygmy Tyrant [Add to Longdo]
Rippe { f } (Profil)rib (tread) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
RIB(n, abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) { comp } (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) { comp } (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) { comp } (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) { comp } x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
あんちょこ[anchoko] (n) crib notes; key (to a diagram) [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, n. [AS. rib, ribb; akin to D. rib, G. rippe, OHG.
   rippa, rippi, Dan. ribbe, Icel. rif, Russ. rebro.]
   1. (Anat.) One of the curved bones attached to the vertebral
    column and supporting the lateral walls of the thorax.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man there are twelve ribs on each side, of which the
      upper seven are directly connected with the sternum by
      cartilages, and are called sternal, or true, ribs. The
      remaining five pairs are called asternal, or false,
      ribs, and of these each of the three upper pairs is
      attached to the cartilage of the rib above, while the
      two lower pairs are free at the ventral ends, and are
      called floating ribs. See {Thorax}.
      [1913 Webster]
 
   2. That which resembles a rib in form or use. Specifically:
    (a) (Shipbuilding) One of the timbers, or bars of iron or
      steel, that branch outward and upward from the keel,
      to support the skin or planking, and give shape and
      strength to the vessel.
    (b) (Mach. & Structures) A ridge, fin, or wing, as on a
      plate, cylinder, beam, etc., to strengthen or stiffen
      it.
    (c) One of the rods on which the cover of an umbrella is
      extended.
    (d) A prominent line or ridge, as in cloth.
    (e) A longitudinal strip of metal uniting the barrels of a
      double-barreled gun.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The chief nerve, or one of the chief nerves, of a
    leaf.
    (b) Any longitudinal ridge in a plant.
      [1913 Webster]
 
   4. (Arch.)
    (a) In Gothic vaulting, one of the primary members of the
      vault. These are strong arches, meeting and crossing
      one another, dividing the whole space into triangles,
      which are then filled by vaulted construction of
      lighter material. Hence, an imitation of one of these
      in wood, plaster, or the like.
    (b) A projecting mold, or group of moldings, forming with
      others a pattern, as on a ceiling, ornamental door, or
      the like.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mining)
    (a) Solid coal on the side of a gallery; solid ore in a
      vein.
    (b) An elongated pillar of ore or coal left as a support.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   6. A wife; -- in allusion to Eve, as made out of Adam's rib.
    [Familiar & Sportive]
    [1913 Webster]
 
       How many have we known whose heads have been broken
       with their own rib.          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Chuck rib}, a cut of beef immediately in front of the middle
    rib. See {Chuck}.
 
   {Fore ribs}, a cut of beef immediately in front of the
    sirloin.
 
   {Middle rib}, a cut of beef between the chuck rib and the
    fore ribs.
 
   {Rib grass}. (Bot.) Same as {Ribwort}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, v. t. [imp. & p. p. {Ribbed}; p. pr. & vb. n.
   {Ribbing}.]
   1. To furnish with ribs; to form with rising lines and
    channels; as, to rib cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose, as with ribs, and protect; to shut in.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
       It [lead] were too gross
       To rib her cerecloth in the obscure grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rib land}, to leave strips of undisturbed ground between
    the furrows in plowing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rib
   n 1: support resembling the rib of an animal
   2: any of the 12 pairs of curved arches of bone extending from
     the spine to or toward the sternum in humans (and similar
     bones in most vertebrates) [syn: {rib}, {costa}]
   3: cut of meat including one or more ribs
   4: a teasing remark
   5: a riblike supporting or strengthening part of an animal or
     plant
   6: a projecting molding on the underside of a vault or ceiling;
     may be ornamental or structural
   v 1: form vertical ribs by knitting; "A ribbed sweater"
   2: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the
     plans for a new opera house"; "The students poked fun at the
     inexperienced teacher"; "His former students roasted the
     professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule}, {roast},
     {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib}, {make
     fun}, {poke fun}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rib /rip/
  1. mountainridge
  2. cutlet
  3. rib
  4. rib

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top