Search result for

ribalds

(71 entries)
(0.1411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ribalds-, *ribalds*, ribald
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ribalds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ribalds*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ribald[ADJ] หยาบคาย, See also: ลามก, หยาบโลน, Syn. bawdy, indecent, rude, Ant. refined, decent
ribald[N] คนหยาบคาย, See also: คนลามก, คนหยาบโลน
ribaldry[N] ตลกหยาบโลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย

English-Thai: Nontri Dictionary
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
Garibaldi IV, BBB.เกรับบอลก็สี่, บีบีบี มาร์ค, คุณแน่ใจหรือไม่ The Big Short (2015)
- Yeah. We'll take $50 million, Garibaldi IV, BBB.เราจะพา $ 50 ล้าน เกรับบอลก็ สี่, บีบีบี The Big Short (2015)
My name is Don Juan DeMarco son of the great swordsman Antonio Garibaldi DeMarco tragically killed defending the honor of my mother... the beautiful Dona Ines Santiago y San Martine.ผมชื่อ ดอนฮวน ดีมาร์โก้ เป็น ลูกชายยอดนักดาบ อันโตนิโย การิบัลดี ดีมาร์โก้ ซึ่งถูกฆ่าอย่างน่าเศร้า Don Juan DeMarco (1994)
- To the Garibaldi? It's not far.Das ist nur ein kleiner Umweg zum Hotel Garibaldi. Confidentially Yours (1983)
- Okay, on to the Garibaldi.Also weiter zum Hotel Garibaldi. Confidentially Yours (1983)
A client requested a report on a woman. Yesterday, she was in room 813 at the Garibaldi.Wir stellten Nachforschungen an über eine Frau, die gestern noch in Zimmer 813 des Hotels Garibaldi wohnte. Confidentially Yours (1983)
I already know that at the Garibaldi, you insisted on having room 813, the very one Mrs. Vercel had just vacated.Ganz zufällig wollten Sie im Hotel Garibaldi das Zimmer 813. Das Zimmer, in dem auch schon Madame Vercel wohnte. Confidentially Yours (1983)
Garibaldi?Ein Garibaldi-Plätzchen? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Garibaldi, what's up?-Garibaldi, was gibt's? Babylon 5: The Gathering (1993)
Mr. Garibaldi, I'm a very busy man.Mister Garibaldi, ich bin sehr beschäftigt. Babylon 5: The Gathering (1993)
Wait, Garibaldi.Warten Sie, Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
My good, close friend, Garibaldi.Mein guter, lieber Freund Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
Come on, Garibaldi. I know there's an adventurer lurking inside that steel shell, bursting to get out.Los, Garibaldi, ich weiß, es gibt einen Abenteurer, der in dieser Stahlhülle lauert und aus ihr hervorbrechen will. Babylon 5: The Gathering (1993)
My security chief, Michael Garibaldi.Mein Sicherheitschef Michael Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
I have every confidence in Mr. Garibaldi, Senator.Ich vertraue Garibaldi völlig, Senator. Babylon 5: The Gathering (1993)
Mr. Garibaldi.Mister Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
I don't think I like the tone of your question, Mr. Garibaldi.Ich glaube nicht, dass mir ihr Ton gefällt, Mister Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
Mr. Garibaldi it's a big universe.Mister Garibaldi, dies ist ein großes Universum. Babylon 5: The Gathering (1993)
You make very good sharks, Mr. Garibaldi.Ihr gebt sehr gute Haie ab, Mister Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
This is Security Chief Michael Garibaldi.Ich bin Sicherheitschef Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
Mr. Garibaldi.Mister Garibaldi. Babylon 5: The Gathering (1993)
For what it's worth, Mr. Garibaldi, I'm sorry.Was Ihnen das auch wert sein mag, Mister Garibaldi, es tut mir Leid. Babylon 5: The Gathering (1993)
And Garibaldi said the same thing.Und Garibaldi sagte dasselbe. Babylon 5: The Gathering (1993)
Meaning you and Garibaldi saw a dead man at the casino.Das heißt, Sie und Garibaldi sahen im Kasino einen toten Mann. Babylon 5: The Gathering (1993)
You and Garibaldi better get down here.Sie und Garibaldi kommen besser runter. Babylon 5: The Gathering (1993)
You've been talking to Garibaldi again, haven't you?Sie sprachen wohl noch einmal mit Garibaldi, oder? Babylon 5: The Gathering (1993)
Garibaldi fought the Resistance here.Garibaldi kämpfte hier für die Resistenza. Caro diario (1993)
But before you tell Mr. Garibaldi, there's something you should know.Bevor Sie es Garibaldi sagen, sollten Sie etwas wissen. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
- Mr. Garibaldi.- Mr. Garibaldi. And the Sky Full of Stars (1994)
Garibaldi?Garibaldi? Babylon Squared (1994)
Garibaldi, are you okay?Garibaldi, alles in Ordnung? Babylon Squared (1994)
Garibaldi?Garibaldi? Mind War (1994)
Security Chief Michael Garibaldi remains in critical condition in Medlab.Sicherheitschef Garibaldi liegt in kritischem Zustand im Med-Lab. Points of Departure (1994)
- "Commander..." ...I was just telling Mr. Garibaldi here that I'll be arriving on Babylon 5 in approximately seven hours.- Commander, ich sagte Mr. Garibaldi gerade, dass ich in etwa 7 Stunden auf Babylon 5 ankommen werde. Dust to Dust (1996)
Susan, in our absence, I'm leaving you and Garibaldi in charge of the Rangers.Susan, Sie und Garibaldi befehligen die Rangers, während wir weg sind. Messages from Earth (1996)
- He sent an image of Garibaldi, saying--- Ein bild von garibaldi, der sagt... Shadow Dancing (1996)
It is now seven days since we lost Capt. Sheridan and Mr. Garibaldi.Vor 7 Tagen verloren wir Captain Sheridan und Mr. Garibaldi. The Hour of the Wolf (1996)
Where is Mr. Garibaldi?Wo ist Mr. Garibaldi? The Hour of the Wolf (1996)
Two weeks since Mr. Garibaldi disappeared.Und auch Mr. Garibaldi ist seit 2 Wochen verschwunden. The Summoning (1996)
Londo and Vir have returned to Centauri Prime and G'Kar is also gone, searching for Mr. Garibaldi.Londo und Vir sind nach Centauri Prime zurückgeflogen. Auch G'Kar ist auf der Suche nach Mr. Garibaldi. The Summoning (1996)
Captain, we've got Mr. Garibaldi on Channel 2.Captain, Mr. Garibaldi ist auf Kanal 2. War Without End: Part One (1996)
- Sheridan to Garibaldi.- Sheridan an Garibaldi. War Without End: Part One (1996)
That's me and Garibaldi when we came here two years ago, our time to answer a distress call from Babylon 4.Das sind Garibaldi und ich, als wir vor 2 Jahren hierher kamen, um einem Notruf von Babylon 4 zu folgen. War Without End: Part Two (1996)
Please restrain yourself, Mr. Garibaldi, or you will hurt yourself.Beruhigen Sie sich, Mr. Garibaldi. Sie könnten sich verletzen. Whatever Happened to Mr. Garibaldi? (1996)
What happened? Stop that, Mr. Garibaldi.Lassen Sie das, Mr. Garibaldi. Whatever Happened to Mr. Garibaldi? (1996)
Legend has it, Garibaldi slept there.Angeblich hat Garibaldi drin geschlafen. Life Is Beautiful (1997)
- Identicard record indicates Security Chief Michael Garibaldi.- Laut Registriernummer der Identicard Sicherheitschef Michael Garibaldi. Conflicts of Interest (1997)
- Is this Mr. Garibaldi?- Sind Sie Mr. Garibaldi? Conflicts of Interest (1997)
Perhaps. I've done some checking on you, Mr. Garibaldi.Ich habe mich über Sie informiert, Mr. Garibaldi. Conflicts of Interest (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลกแบบถ่อย[X] (talok baēp thǿi) EN: ribald   

CMU English Pronouncing Dictionary
RIBALD    R AY1 B AA0 L D
RIBALDRY    R AY1 B AA0 L D R IY0
GARIBALDI    G AE2 R AH0 B AO1 L D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ribald    (n) (r i1 b @ l d)
ribalds    (n) (r i1 b @ l d z)
ribaldry    (n) (r i1 b @ l d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Derbheit {f}; Zotigkeit {f}; Anzüglichkeit {f}ribaldry [Add to Longdo]
Frechheit {f} | Frechheiten {pl}ribaldry | ribaldries [Add to Longdo]
frech; rüde; unanständig {adj}ribald [Add to Longdo]
zotig; schmutzig; anzüglich {adj}ribald [Add to Longdo]
Garibaldi-Fisch {f} (Hypsypops rubicundus) [zool.]garibaldi damsel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top