Search result for

-rib-

(54 entries)
(0.1762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rib, *rib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rib[N] ซี่โครง
rib[N] เนื้อติดซี่โครง
rib[N] โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม
rib[N] เส้นใบไม้
rib[N] โครงร่าง, See also: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม
rib[VI] เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib[VT] เย้าแหย่, See also: หยอก, ยั่ว, ล้อเล่น, Syn. make fun of, tease
rib[VT] จัดให้เป็นโครง, See also: ทำโครงเป็นซี่ๆ, ทำเป็นสัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rib(ริบ) n. ซี่โครง,เนื้อที่มีซี่โครง,กระดูกงูเรือ,เส้นใบไม้,แกนขนนก,ซี่โครงร่ม vt. ทำให้มีลักษณะซี่โครง,ทำเป็นสัน,ไถเป็นร่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
rib(n) เส้นใบไม้,ซี่โครง,คิ้ว,กระดูกงูเรือ,โครงร่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ribสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ribซี่โครง, กระดูกรูปโค้ง ยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังช่วงอก ปลายบางคู่เชื่อมกับกระดูกอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Start her on ribavirin and interferon.เริ่มต้นรักษาเธอด้วยribavirin.กับinterferon. Birthmarks (2008)
What would you do with one of my ribbon in your pocket?แล้วริบบิ้นเส้นนึงของฉัน ที่เธอแอบเก็บใส่กระเป่าล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
There, there, miss Daisy. You will scratch yourself to ribbons.อีกแล้วนะ คุณเดซี่ เดี๋ยวก็เกาจนเป็นแถบหมดหรอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'd be like prime rib to those fuckers.ฉันชอบห้องโง่ๆนี่มากกว่าข้างนอกนั่น Day of the Dead (2008)
I think I have a broken rib. - Your flowers, sir.โอย ผมว่าซี่โครงน่าจะหัก Made of Honor (2008)
Come and curl some ribbon.มาช่วยทำริบบื้นหน่อย Made of Honor (2008)
The next rib drives into your lungs. The two American girls, where are they?ฉันจะแหกปอดแกถัดไปบอกมาว่าเด็กอเมริกัน2คนอยู่ที่ไหน? Taken (2008)
You barely touched your prime rib.คุณร้อนตัวไปเองต่างหาก Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
I could snap your ribs off.จะบีบเจ้าตายคามือได้ไง. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I might have cracked a few ribs, but I just felt like I could bring him back to life.ฉันอาจจะซี่โครงหักนิดหน่อย แต่ฉันรู้สึกเหมือน ฉันสามารถเอาชีวิตเขากลับมาได้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
–Where's the plate? –It's below his rib cage.- มันอยู่ที่ไหน อยู่ใต้ซี่โครงเขา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Saw you win a ribbon off him last year at the Clearwater County Fair.เค้าชนะการประกวดในงานประจำปี เมื่อปีกลาย I Knew You Were a Pig (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ribShe bound her hair with a ribbon.
ribThe ribbon doesn't match the dress.
ribShe bound her hair with ribbon.
ribI put a piece of paper around the box and tied it up with a ribbon.
ribThe girl wore a yellow ribbon in her hair.
ribHe elbowed me in the ribs.
ribI used a ribbon to tie my hair into a ponytail.
ribJane wore the same ribbon as her mother did.
ribThe cat had a ribbon around its neck.
ribCould you tie it with a ribbon?
ribThe girl wore yellow ribbons in her hair.
ribShe put a red ribbon on her umbrella as a mark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี่โครง[N] rib, Syn. กระดูกซี่โครง, กระดูกโครงอก, Example: นักขี่ม้าตกม้าจนซี่โครงหัก, Count unit: ซี่, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ
กระดูกซี่โครง[N] rib, Syn. ซี่โครง, Example: สุนัขเหล่านี้ท่าทางหิวโซทุกตัวบางตัวผ่ายผอมจนเห็นกระดูกซี่โครง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: กระดูกโครงอกที่เรียงเป็นซี่ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกซี่โครง[n.] (kradūk sīkhrōng) EN: rib   FR: côte [f]
ซี่โครง[n.] (sīkhrōng) EN: rib   FR: côte [f] ; côtelette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIB    R IH1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rib    (v) (r i1 b)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
RIBE-Schraube {f} [techn.]splined socket head screw [Add to Longdo]
Riboflavin {n}riboflavin [Add to Longdo]
Rippe {f} [anat.] | Rippen {pl}rib | ribs [Add to Longdo]
Rippenbruch {m} [med.]rib fracture; fractured rip [Add to Longdo]
Ribeirotyrann {m} [ornith.]Brown-breasted Pygmy Tyrant [Add to Longdo]
Rippe {f} (Profil)rib (tread) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
RIB(n abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肋骨[lèi gǔ, ㄌㄟˋ ㄍㄨˇ, ] rib [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, n. [AS. rib, ribb; akin to D. rib, G. rippe, OHG.
   rippa, rippi, Dan. ribbe, Icel. rif, Russ. rebro.]
   1. (Anat.) One of the curved bones attached to the vertebral
    column and supporting the lateral walls of the thorax.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man there are twelve ribs on each side, of which the
      upper seven are directly connected with the sternum by
      cartilages, and are called sternal, or true, ribs. The
      remaining five pairs are called asternal, or false,
      ribs, and of these each of the three upper pairs is
      attached to the cartilage of the rib above, while the
      two lower pairs are free at the ventral ends, and are
      called floating ribs. See {Thorax}.
      [1913 Webster]
 
   2. That which resembles a rib in form or use. Specifically:
    (a) (Shipbuilding) One of the timbers, or bars of iron or
      steel, that branch outward and upward from the keel,
      to support the skin or planking, and give shape and
      strength to the vessel.
    (b) (Mach. & Structures) A ridge, fin, or wing, as on a
      plate, cylinder, beam, etc., to strengthen or stiffen
      it.
    (c) One of the rods on which the cover of an umbrella is
      extended.
    (d) A prominent line or ridge, as in cloth.
    (e) A longitudinal strip of metal uniting the barrels of a
      double-barreled gun.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The chief nerve, or one of the chief nerves, of a
    leaf.
    (b) Any longitudinal ridge in a plant.
      [1913 Webster]
 
   4. (Arch.)
    (a) In Gothic vaulting, one of the primary members of the
      vault. These are strong arches, meeting and crossing
      one another, dividing the whole space into triangles,
      which are then filled by vaulted construction of
      lighter material. Hence, an imitation of one of these
      in wood, plaster, or the like.
    (b) A projecting mold, or group of moldings, forming with
      others a pattern, as on a ceiling, ornamental door, or
      the like.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mining)
    (a) Solid coal on the side of a gallery; solid ore in a
      vein.
    (b) An elongated pillar of ore or coal left as a support.
      --Raymond.
      [1913 Webster]
 
   6. A wife; -- in allusion to Eve, as made out of Adam's rib.
    [Familiar & Sportive]
    [1913 Webster]
 
       How many have we known whose heads have been broken
       with their own rib.          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Chuck rib}, a cut of beef immediately in front of the middle
    rib. See {Chuck}.
 
   {Fore ribs}, a cut of beef immediately in front of the
    sirloin.
 
   {Middle rib}, a cut of beef between the chuck rib and the
    fore ribs.
 
   {Rib grass}. (Bot.) Same as {Ribwort}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rib \Rib\, v. t. [imp. & p. p. {Ribbed}; p. pr. & vb. n.
   {Ribbing}.]
   1. To furnish with ribs; to form with rising lines and
    channels; as, to rib cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose, as with ribs, and protect; to shut in.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
       It [lead] were too gross
       To rib her cerecloth in the obscure grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To rib land}, to leave strips of undisturbed ground between
    the furrows in plowing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rib
   n 1: support resembling the rib of an animal
   2: any of the 12 pairs of curved arches of bone extending from
     the spine to or toward the sternum in humans (and similar
     bones in most vertebrates) [syn: {rib}, {costa}]
   3: cut of meat including one or more ribs
   4: a teasing remark
   5: a riblike supporting or strengthening part of an animal or
     plant
   6: a projecting molding on the underside of a vault or ceiling;
     may be ornamental or structural
   v 1: form vertical ribs by knitting; "A ribbed sweater"
   2: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed the
     plans for a new opera house"; "The students poked fun at the
     inexperienced teacher"; "His former students roasted the
     professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule}, {roast},
     {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib}, {make
     fun}, {poke fun}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 rib [rip]
   mountain ridge
   cutlet
   rib
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top