ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bawdy

B AO1 D IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bawdy-, *bawdy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawdy[ADJ] ตลกลามก, Syn. lewd
bawdyhouse[N] ซ่องโสเภณี, See also: ซ่องนางโลม, Syn. brothel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย,ลามก n. คำพูดหยาบคาย,คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
bawdyhouse(บอ'ดีเฮาสฺ) n. ซ่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This isn't some five-copper bawdy house in Hayseed Hall.ที่นี่ไม่ใช่บ้านโกโรโกโส ราคาห้าทองแดงบนโถงเมล็ดฟาง The North Remembers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่องโสเภณี[n.] (sǿng sōphēnī) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello   FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAWDY    B AO1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bawdy    (n) bˈɔːdiː (b oo1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzüchtig {adj} | unzüchtiger | am unzüchtigstenbawdy | bawdier | bawdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫ら;猥ら[みだら, midara] (adj-na,n) loose; bawdy; improper; dirty [Add to Longdo]
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character [Add to Longdo]
春歌[しゅんか, shunka] (n) bawdy (lewd) song [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bawdy \Bawd"y\, a.
   1. Dirty; foul; -- said of clothes. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It [a garment] is al bawdy and to-tore also.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscene; filthy; unchaste. "A bawdy story." --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bawdy
   adj 1: humorously vulgar; "bawdy songs"; "off-color jokes";
       "ribald language" [syn: {bawdy}, {off-color}, {ribald}]
   n 1: lewd or obscene talk or writing; "it was smoking-room
      bawdry"; "they published a collection of Elizabethan bawdy"
      [syn: {bawdry}, {bawdy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top