ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bawdy

B AO1 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bawdy-, *bawdy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawdy(adj) ตลกลามก, Syn. lewd
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี, See also: ซ่องนางโลม, Syn. brothel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawdy(บอ'ดี) adj. หยาบคาย, ลามก n. คำพูดหยาบคาย, คำเขียนที่หยาบคาย, Syn. indecent
bawdyhouse(บอ'ดีเฮาสฺ) n. ซ่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
bawdy(n) ความต่ำช้า, ความหยาบคาย, การผิดประเวณี
bawdyhouse(n) ซ่องโสเภณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This isn't some five-copper bawdy house in Hayseed Hall.ที่นี่ไม่ใช่บ้านโกโรโกโส ราคาห้าทองแดงบนโถงเมล็ดฟาง The North Remembers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ่องโสเภณี[sǿng sōphēnī] (n) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello  FR: maison close [ f ] ; maison de passe [ f ] ; bordel [ m ] (vulg.) ; clandé [ m ] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BAWDY B AO1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bawdy (n) bˈɔːdiː (b oo1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzüchtig { adj } | unzüchtiger | am unzüchtigstenbawdy | bawdier | bawdiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
淫ら;猥ら[みだら, midara] (adj-na, n) loose; bawdy; improper; dirty [Add to Longdo]
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character [Add to Longdo]
春歌[しゅんか, shunka] (n) bawdy (lewd) song [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bawdy \Bawd"y\, a.
   1. Dirty; foul; -- said of clothes. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It [a garment] is al bawdy and to-tore also.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Obscene; filthy; unchaste. "A bawdy story." --Burke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bawdy
   adj 1: humorously vulgar; "bawdy songs"; "off-color jokes";
       "ribald language" [syn: {bawdy}, {off-color}, {ribald}]
   n 1: lewd or obscene talk or writing; "it was smoking-room
      bawdry"; "they published a collection of Elizabethan bawdy"
      [syn: {bawdry}, {bawdy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top