ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retortion

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retortion-, *retortion*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retortion(รีทอร์'เชิน) n. การโต้ตอบ,การย้อนตอบ,การพูดย้อน,การแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retortion; retorsionการแก้เผ็ด, การแก้ลำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retortion \Re*tor"tion\, n. [Cf. F. r['e]torsion. See {Retort},
   v. t.]
   1. Act of retorting or throwing back; reflection or turning
    back. [Written also {retorsion}.]
    [1913 Webster]
 
       It was, however, necessary to possess some single
       term expressive of this intellectual retortion.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Retaliation. --Wharton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top