ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejoin

R IY0 JH OY1 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejoin-, *rejoin*
Possible hiragana form: れじょいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejoin[VI] กลับเข้าร่วมอีก, See also: ร่วมกันใหม่, รวมกันใหม่, Syn. reassemble
rejoin[VT] ร่วมกันใหม่, See also: ผนึกกันใหม่, Syn. reassemble
rejoin[VT] ต่อเข้ากันใหม่
rejoin[VI] ตอบกลับ, See also: โต้กลับ, โต้แย้ง, Syn. answer, confute, retort
rejoinder[N] คำตอบ, Syn. response, reply, answer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejoin(รีจอยน์') vt.,vj. รวมกันอีก,กลับมารวมกันอีก,ผนึกกันใหม่,ตอบ,โต้ตอบ,โต้แย้ง,แก้ฟ้อง, Syn. reunite
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply,riposte

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are both deeply grateful for the love and trust that you've shown by offering to rejoin her life.เราทั้งคู่ซึ้งในความรักและเชื่อใจ ที่นายแสดงผ่านการกลับเข้ามาในีชวิตแม่ Manchester by the Sea (2016)
The time has come for you to emerge from your isolation and rejoin us.ถึงเวลาที่เธอต้องออกมาแล้ว จากกลุ่มที่แตกแยกของเธอ แล้วมารวมกับเราอีกครั้ง Insurgent (2015)
The time has come for you to emerge from your isolation and rejoin us.ถึงเวลาแล้ว ที่คุณต้องออกมานอกกำแพง Insurgent (2015)
I was more eager than ever to rejoin Space Corp.ตอนนั้นฉันทะเยอทานมากกว่าครั้งไหนๆ เพื่อจะเข้าร่วมกับ เสปซ คอร์ป อีกครั้ง Predestination (2014)
But I decided to take a gamble and rejoin the human race.เเต่ฉันตัดสินใจจะเสี่ยง เเละยังคงรักษาเผ่าพันธ์มนุษย์ไว้ได้อยู่ Gamma Zeta Die! (2013)
Rejoin celebration. Hard journey awaits at dawn's break.กลับไปที่การเฉลิมฉลอง เรามีการเดินทางที่ยากข้างหน้าของเรา Separate Paths (2013)
Gather weapons, and rejoin march. I gave what was asked!ผมบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการ! Separate Paths (2013)
I'm only ready to talk to you if you're ready to rejoin civilization.ฉันพร้อมจะคุยกับเธอ ถ้าเธอพร้อมที่จะกลับมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้ง After School Special (2013)
Like you said, therapy and the right meds and she'd be ready to rejoin society.อย่างที่คุณพูด การบำบัดกับยาที่เหมาะสม เธอจึงพร้อมกับคืนสู่สังคม Dead to Me (2013)
James Hunt rejoins the race in sixth position.เจมส์ล่ามาหาการแข่งขันในตำแหน่งที่หก Rush (2013)
If the bank falls right tomorrow, he says you can come in from the cold, rejoin your brothers.หากธนาคารอลส ในวันพรุ่งนี้ที่ถูกต้อง เขากล่าวว่าคุณสามารถมาจาก เย็นสมทบกับพี่ชายของคุณ. 2 Guns (2013)
- To rejoin the others.- เพื่อสมทบกับคนอื่น ๆ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
ไล่ทัน[v.] (laithan) EN: catch up (with)   FR: rattraper ; rejoindre
รวมตัวกัน[v. exp.] (rūamtūa kan) FR: se rassembler ; s'assembler ; se fondre ; se joindre ; se rejoindre ; s'unir
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace   FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of   FR: rattraper ; rejoindre
ถึง[v.] (theung) EN: reach ; arrive at/in ; get to   FR: parvenir ; arriver ; atteindre ; rejoindre

CMU English Pronouncing Dictionary
REJOIN    R IY0 JH OY1 N
REJOINS    R IY0 JH OY1 N Z
REJOINED    R IY0 JH OY1 N D
REJOINDER    R IH0 JH OY1 N D ER0
REJOINDER    R IY0 JH OY1 N D ER0
REJOINING    R IY0 JH OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejoin    (v) rˌiːʤˈɔɪn (r ii2 jh oi1 n)
rejoin    (v) rˈɪʤˈɔɪn (r i1 jh oi1 n)
rejoins    (v) rˌiːʤˈɔɪnz (r ii2 jh oi1 n z)
rejoins    (v) rˈɪʤˈɔɪnz (r i1 jh oi1 n z)
rejoined    (v) rˌiːʤˈɔɪnd (r ii2 jh oi1 n d)
rejoined    (v) rˈɪʤˈɔɪnd (r i1 jh oi1 n d)
rejoinder    (n) rˈɪʤˈɔɪndər (r i1 jh oi1 n d @ r)
rejoining    (v) rˌiːʤˈɔɪnɪŋ (r ii2 jh oi1 n i ng)
rejoining    (v) rˈɪʤˈɔɪnɪŋ (r i1 jh oi1 n i ng)
rejoinders    (n) rˈɪʤˈɔɪndəz (r i1 jh oi1 n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
復党[ふくとう, fukutou] (n,vs) rejoining a political party; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejoin \Re*join"\, v. i.
   1. To answer to a reply.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To answer, as the defendant to the plaintiff's
    replication.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rejoin \Re*join"\ (r?-join"), v. t. [imp. & p. p. {Rejoined}
   (-joind"); p. pr. & vb. n. {Rejoining}.] [F. rejoindre; pref.
   re- re- + joindre to join. See {Join}, and cf. {Rejoinder}.]
   1. To join again; to unite after separation.
    [1913 Webster]
 
   2. To come, or go, again into the presence of; to join the
    company of again.
    [1913 Webster]
 
       Meet and rejoin me, in the pensive grot. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To state in reply; -- followed by an object clause.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejoin
   v 1: join again
   2: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top