ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

riposte

R IH0 P OW1 S T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riposte-, *riposte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riposte[N] การตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. response, retort
riposte[N] การแทงกลับอย่างฉับพลัน (การฟันดาบ), See also: การแทงดาบทันที, Syn. ripost
riposte[VI] ตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. respond, retort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riposte(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Riposte.รีโพสเตอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Riposte.รีโพสเตอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Get on your front foot. Riposte.วางเท้าหน้า รีโพสเตอ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
-What are you looking at? Don't know, but it sure is ugly. Notice, boys, the witty riposte as weapon?ผมไม่ทราบ แต่ก็เป็นที่น่าเกลียดเกินไป และการตอบสนองไม่บ๊อง Happy Feet Two (2011)
You killed Simon Toyne with a counter riposte.ท่านฆ่าไซมอนต์ ทอยน์ ในการโต้ตอบเพียงดาบเดียว Lord Snow (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิวาท[N] retort, See also: riposte, recrimination, Syn. คำโต้, คำคัดค้าน, คำแย้ง, Ant. คำยินยอม, คำสารภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศอกกลับ[v.] (søk klap) EN: retort ; riposte ; back-elbow   FR: riposter
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply   FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPOSTE    R IH0 P OW1 S T
RIPOSTES    R IH0 P AO1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riposte    (v) rˈɪpˈɒst (r i1 p o1 s t)
riposted    (v) rˈɪpˈɒstɪd (r i1 p o1 s t i d)
ripostes    (v) rˈɪpˈɒsts (r i1 p o1 s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P) [Add to Longdo]
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing) [Add to Longdo]
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ripost \Ri*post"\, Riposte \Ri*poste"\, n. [F. riposte.]
   1. In fencing, a return thrust after a parry.
    [1913 Webster]
 
   2. A quick and sharp refort; a repartee. --J. Morley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riposte
   n 1: a quick reply to a question or remark (especially a witty
      or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
      teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
      {replication}, {comeback}, {counter}]
   2: (fencing) a counterattack made immediately after successfully
     parrying the opponents lunge
   v 1: make a return thrust; "his opponent riposted"
   2: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top