ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strike back

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strike back-, *strike back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strike back[PHRV] ชกกลับ, Syn. hit back
strike back[PHRV] โต้กลับ, See also: เถียงกลับ, Syn. hit back

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
Especially when those people do not strike back.โดยเฉพาะเมื่อประชาชนไม่ตอบโต้ Gandhi (1982)
If we don't strike back...ถ้าเราไม่ตอบโต้... .. War (2007)
Well, I intend to strike back.ข้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะตอบโต้มัน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We strike back now, we could be playing right into their hands.เราโต้กลับตอนนี้ พวกเราควจจจะเล่นงานพวกมันโดยตรง Smite (2009)
We've got to strike back!เราต้องเอาคืนสิ! Summer Wars (2009)
Odin must be made to pay for his actions. We must strike back at him.โอดินต้องได้คืนในสิ่งที่เขาทำ พวกเราต้องโต้กลับบ้าง The Once and Future Queen (2009)
What if the victim used his wife's camera to strike back at the company that disfigured him?ถ้าผู้ตายใช้ กล้องของภรรยาเขา เพื่อที่จะดัดหลังบริษัท ที่ทำให้เขาเสียโฉมละ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
"We will strike back", say's the new Russian president.ประธานาธิบดีคนใหม่ของรัสเซีย Salt (2010)
And sometimes, in our desire to strike back, we forget...เพื่อ... ปกป้องพลเรือนของเรา และบางครั้ง ในความปรารถนาของเราที่จะโต้ตอบ Mutiny (2011)
We're retreating now but we will strike back.แต่เราจะรุกกลับ The Front Line (2011)
One day, perhaps soon, they will strike back.วันหนึ่ง, บางทีอาจจะเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะตีกลับ Chosen Path (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโต้[V] counterattack, See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back, Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ, Example: ตชด.ตีโต้ทหารต่างชาติที่บุกเข้ามาให้พ้นชายแดน, Thai definition: ตีกลับไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: retaliate ; strike back   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P) [Add to Longdo]
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strike back
   v 1: make a counterattack and return like for like, especially
      evil for evil; "The Empire strikes back"; "The Giants
      struck back and won the opener"; "The Israeli army
      retaliated for the Hamas bombing" [syn: {retaliate},
      {strike back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top