ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebuttal

R IH0 B AH1 T AH0 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebuttal-, *rebuttal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebuttal[N] การคัดค้าน, See also: การโต้แย้ง, Syn. confutation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see. Rebuttal?ฉันเห็นแล้ว หลักฐานหักล้าง In the Realm of the Basses (2009)
Oh. Unless you have some sort of rebuttal?อ่ะ นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ยินยอมอะไรอย่างนั้นสินะครับ? Episode #1.5 (2009)
- jeff winger will now offer a two-minute rebuttal.ตอนนี้เจฟ วิงเกอร์จะขอเสนอข้อโต้แย้ง 2 นาทีของเขา Debate 109 (2009)
- rebuttal.- การคัดค้าน Debate 109 (2009)
They'll need a miracle to win in rebuttal.ทางนู้นต้องพึ่งปาฏิหาริย์เลยล่ะ ถ้าจะชนะเราในการคัดค้าน Debate 109 (2009)
I have no rebuttal to that statement.ฉันไม่มีคำคัดค้านใดๆ The Body and the Bounty (2010)
Mr. Vittori, rebuttal.เชิญคุณวิตตอรี่ ฝ่ายค้านในการโต้วาทีค่ะ The San Lorenzo Job (2010)
I will handle with the media. You can just make yourself look great and go do the autograph session. I will let them issue the rebuttal article, saying we are innocent.ฉันจัดการนักข่างเอง นายแค่ทำตัวให้ดูดีแล้วไปแจกลายเซ็น ชั้นจะให้พวกเค้าเขียนแก้ข่าวให้ Episode #1.9 (2010)
Well, it's more like a rebuttal.อ่า มันเหมือนกับบทความโต้แย้งเสียมากกว่า Rhodes to Perdition (2011)
A rebuttal of everything that Treadwell lied about.โต้แย้งทุกอย่าง ที่เทรดเวลล์โกหกขึ้นมา Victory (2013)
Professor Taylor is scheduled to teach, but I have a rebuttal.ศาสตราจารย์เทย์เลอร์เป็นคนสอน แต่ผมไม่ชอบเขาเลย Advanced Introduction to Finality (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[n. exp.] (kān tōyaēng khøklāohā) EN: rebuttal   
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[n. exp.] (phayān lakthān pheūa haklāng) EN: evidence in rebuttal   

CMU English Pronouncing Dictionary
REBUTTAL    R IH0 B AH1 T AH0 L
REBUTTAL    R IY0 B AH1 T AH0 L
REBUTTALS    R IH0 B AH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebuttal    (n) rˈɪbˈʌtəl (r i1 b uh1 t @ l)
rebuttals    (n) rˈɪbˈʌtəlz (r i1 b uh1 t @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反証[はんしょう, hanshou] (n,vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P) [Add to Longdo]
反対弁論[はんたいべんろん, hantaibenron] (n) opposing speech; rebuttal (in debate) [Add to Longdo]
反駁;反ばく[はんばく;はんぱく(反駁), hanbaku ; hanpaku ( hanbaku )] (n,vs) refutation; rebuttal [Add to Longdo]
反論[はんろん, hanron] (n,vs) objection; refutation; rebuttal; (P) [Add to Longdo]
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n,vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebuttal \Re*but"tal\ (r[-e]*b[u^]t"tal), n. (Law)
   The giving of evidence on the part of a plaintiff to destroy
   the effect of evidence introduced by the defendant in the
   same suit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebuttal
   n 1: the speech act of refuting by offering a contrary
      contention or argument
   2: (law) a pleading by the defendant in reply to a plaintiff's
     surrejoinder [syn: {rebutter}, {rebuttal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top