ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebuttal

R IH0 B AH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebuttal-, *rebuttal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebuttal(n) การคัดค้าน, See also: การโต้แย้ง, Syn. confutation

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have no rebuttal to that statement.ฉันไม่มีคำคัดค้านใดๆ The Body and the Bounty (2010)
I will handle with the media. You can just make yourself look great and go do the autograph session. I will let them issue the rebuttal article, saying we are innocent.ฉันจัดการนักข่างเอง นายแค่ทำตัวให้ดูดีแล้วไปแจกลายเซ็น ชั้นจะให้พวกเค้าเขียนแก้ข่าวให้ Episode #1.9 (2010)
A rebuttal of everything that Treadwell lied about.โต้แย้งทุกอย่าง ที่เทรดเวลล์โกหกขึ้นมา Victory (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[kān tōyaēng khøklāohā] (n, exp) EN: rebuttal
พยานหลักฐานเพื่อหักล้าง[phayān lakthān pheūa haklāng] (n, exp) EN: evidence in rebuttal

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REBUTTAL R IH0 B AH1 T AH0 L
REBUTTAL R IY0 B AH1 T AH0 L
REBUTTALS R IH0 B AH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebuttal (n) rˈɪbˈʌtəl (r i1 b uh1 t @ l)
rebuttals (n) rˈɪbˈʌtəlz (r i1 b uh1 t @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反論[はんろん, hanron] (n, vs) objection; refutation; rebuttal; (P) #3,720 [Add to Longdo]
反証[はんしょう, hanshou] (n, vs) proof to the contrary; disproof; counter-evidence; rebuttal; refutation; (P) [Add to Longdo]
反対弁論[はんたいべんろん, hantaibenron] (n) opposing speech; rebuttal (in debate) [Add to Longdo]
反駁;反ばく[はんばく;はんぱく(反駁), hanbaku ; hanpaku ( hanbaku )] (n, vs) refutation; rebuttal [Add to Longdo]
弁駁;辯駁(oK)[べんばく;べんぱく, benbaku ; benpaku] (n, vs) refutation; contradiction; rebuttal; disproof; disputation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rebuttal \Re*but"tal\ (r[-e]*b[u^]t"tal), n. (Law)
   The giving of evidence on the part of a plaintiff to destroy
   the effect of evidence introduced by the defendant in the
   same suit.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebuttal
   n 1: the speech act of refuting by offering a contrary
      contention or argument
   2: (law) a pleading by the defendant in reply to a plaintiff's
     surrejoinder [syn: {rebutter}, {rebuttal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top