ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confute

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confute-, *confute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confute(vt) พิสูจน์ว่ากระทำผิด, Syn. disprove, defeat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confute(คันฟิวทฺ') {confuted,confuting,confutes} vt. แสดงให้เห็นว่าผิด,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด., See also: confutable adj. ดูconfute confuter n. ดูconfute, Syn. refute, disprove

English-Thai: Nontri Dictionary
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักล้าง(v) confute, See also: destroy, erase, obliterate, refute, disprove, Syn. ลบล้าง, Example: ฝ่ายจำเลยต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายโจทก์ให้ได้ จึงจะรอดพ้นจากความผิด
หักล้าง(v) confute, See also: destroy, erase, clear of, obliterate, refute, disprove, Syn. ลบล้าง, Example: ฝ่ายจำเลยต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างข้อมูลของฝ่ายโจทก์ให้ได้ จึงจะรอดพ้นจากความผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักล้าง[haklāng] (v) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove  FR: réfuter
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confute (v) kˈənfjˈuːt (k @1 n f y uu1 t)
confuted (v) kˈənfjˈuːtɪd (k @1 n f y uu1 t i d)
confutes (v) kˈənfjˈuːts (k @1 n f y uu1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い破る;言破る[いいやぶる, iiyaburu] (v5r,vt) to argue down; to confute [Add to Longdo]
言い負かす;言負かす[いいまかす, iimakasu] (v5s,vt) to talk (a person) down; to confute [Add to Longdo]
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confute \Con*fute\, v. t. [imp. & p. p. {Confuted}; p. pr. & vb.
   n. {Confuting}.] [L. confutare to chek (a boiling liquid), to
   repress, confute; con- + a root seen in futis a water
   vessel), prob. akin to fundere to pour: cf. F. confuter. See
   {Fuse} to melt.]
   To overwhelm by argument; to refute conclusively; to prove or
   show to be false or defective; to overcome; to silence.
   [1913 Webster]
 
      Satan stood . . . confuted and convinced
      Of his weak arguing fallacious drift.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      No man's error can be confuted who doth not . . . grant
      some true principle that contradicts his error.
                          --Chillingworth.
   [1913 Webster]
 
      I confute a good profession with a bad conversation.
                          --Fuller.
 
   Syn: To disprove; overthrow; sed aside; refute; oppugn.
 
   Usage: To {Confute}, {Refute.} Refute is literally to and
      decisive evidence; as, to refute a calumny, charge,
      etc. Confute is literally to check boiling, as when
      cold water is poured into hot, thus serving to allay,
      bring down, or neutralize completely. Hence, as
      applied to arguments (and the word is never applied,
      like refute, to charges), it denotes, to overwhelm by
      evidence which puts an end to the case and leaves an
      opponent nothing to say; to silence; as, "the atheist
      is confuted by the whole structure of things around
      him."
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confute
   v 1: prove to be false; "The physicist disproved his colleagues'
      theories" [syn: {disprove}, {confute}] [ant: {demonstrate},
      {establish}, {prove}, {shew}, {show}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top