ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reclaim

R IY0 K L EY1 M   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reclaim-, *reclaim*
English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reclaim[VT] เรียกกลับคืน, See also: เอากลับ, Syn. retrieve, take back
reclaim[VT] หักร้างถางพง, See also: ทำให้ที่ดินใช้การได้, Syn. develop, open up
reclaim[VT] ใช้ประโยชน์จากของเสีย, Syn. salvage
reclaim from[PHRV] ปรับปรุงดิน, See also: นำกลับมาใช้ประโยชน์
reclaim from[PHRV] ช่วยให้ปลอดภัยจาก (วิถีชีวิตเลวร้าย)
reclaimation[N] การเข้าบุกเบิก, See also: การฟื้นฟู, Syn. restoration, recycling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reclaimเรียกร้องคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reclaim การทำซ้ำ
การนำของเสียมาสกัดหรือแยกส่วนที่ใช้ประโยชน์ ได้มาใช้ เช่น การนำแก๊สจากกองขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Reclaimed rubberยางรีเคลมได้มาจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ยางเก่าที่ใช้แล้ว เช่น ยางล้อรถยนต์ ยางในรถยนต์ หรือยางคงรูปที่เป็นของเสียซึ่งเกิดระหว่างกระบวนการผลิต มาผ่านกรรมวิธีโดยความร้อนและเคมี ยางจะเกิดการดีพอลิเมอไรซ์ (depolymerize) เปลี่ยนจากสภาพคงรูป (vulcanized) และมีความยืดหยุ่น (elasticity ) กลับคืนไปสู่สถานะแรกเริ่ม คือ ไม่มีความคงรูป (unvulcanised) และไม่มีความยืดหยุ่น (plasticity )* ได้เป็นยางรีเคลมที่มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว (paste-like ) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ปกติจะใช้ยางรีเคลมผสมกับยางธรรมชาติสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงความ แข็งแรงและความ ทนทานมากนัก *Plasticity คือ ความโน้มเอียงของวัสดุที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวรเมื่อได้รับ แรงกระทำ [เทคโนโลยียาง]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reclaimationการฟื้นฟูสภาพ
reclaimed feeเงินบำรุงเรียกคืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've had to reclaim my property from you.ที่ฉัน ต้องเอาสมบัติของฉัน กลับมาจากแก Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)
One who could reclaim the throne of Gondor.คนเดียวที่มีสิทธิ์ครอง บัลลังก์เเห่งกอนดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
While our mothers were called to work for Lady Liberty it is our duty, nay, obligation to reclaim our place in the home bearing the children that will carry our traditions into the future.ขณะที่แม่ของพวกเรา ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน มันเป็นหน้าที่ของเรา ไม่สิ เป็นพันธะ ในการเอาตำแหน่งในบ้านคืนมา นั่นคือการมีลูก ซึ่งจะสืบทอดประเพณีของเราต่อไป Mona Lisa Smile (2003)
I merely reclaimed them.ผมแค่ไปเอามันกลับคืนมา. V for Vendetta (2005)
I am no longer a prince, and I will not be able to reclaim it again.ข้าไม่ใช่เจ้าชายอีกแล้ว, ข้าไม่สามารถกลับไปได้อีก Episode #1.8 (2006)
Captain, I think the crew, meaning me as well, were expecting something a bit more shiny, with the Isla de Muerta going pear-shaped, reclaimed by the sea with the treasure.กัปตัน ผมว่าพวกลูกเรือ หมายถึงผมด้วย คาดหวังว่าจะได้อะไร ที่มันคุ้มค่ามั่ง.. ตั้งแต่เกาะ เดอมัวอาตา นั่นเกิดวิบัติ พวกสมบัติทั้งหมดก็ถูกทะเลกลืนหายหมด Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Am I not one to let you reclaim it later on?ฉันไม่ใช่หรือ ที่ปล่อยให้แกมาเรียกสิทธิ์ทีหลัง The City of Violence (2006)
I think it's all just hitting me... you know,stupid burke dumping me and then stupid mama coming to reclaim her... magic necklace.ฉันคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันรุมมาที่ฉันหมด เบริคทิ้งฉัน แล้วแม่เขาก็มาทวง สร้อยคอวิเศษของเธอ Let the Truth Sting (2007)
We have to reclaim control.เราจะเรียกการควบคุมกลับมา Appleseed Ex Machina (2007)
I'll give you a tool to reclaim your life, to discard the vices that have so corrupted your soul.ว่าฉันจะทำอะไร และการทิ้ง จิตวิญญาณชั่วๆของแก. Saw IV (2007)
We've won battles the world over, not only against those that would do us harm, but against poverty, reclaiming the environment...เจสสิก้าถูกมาตลอด ระวังตัวคุณเอง อย่าสร้างความผูกพัน Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reclaimSome day man will reclaim the desert for agriculture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ้วถาง[V] reclaim, See also: open up, clear, Syn. แผ้ว, Example: พวกที่ทำไร่เลื่อนลอยแผ้วถางป่าจนเตียนโล่ง, Thai definition: ทำให้เตียน สะอาดหรือหมดสิ้นไป
แผ้วถาง[V] reclaim, See also: clear, clean, open up, Example: ชาวสวนช่วยกันแผ้วถางหญ้าเพื่อใช้ที่ดินสำหรับปลูกพืช, Thai definition: ทำให้โล่งเตียนโดยการตัดต้นไม้หรือวัชพืชทิ้ง
บุกเบิก[V] reclaim, See also: open up, Example: ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบป่าพรุเข้าไปบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกิน, Thai definition: ถางป่าเข้าไปให้เป็นไร่นาใช้ประโยชน์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับกระเป๋า[n. exp.] (rap krapao) EN: baggage claim ; baggage reclaim   FR: livraison des bagages [f]
ถม[v.] (thom) EN: fill ; overwhelm ; reclaim ; pile ; cover   FR: remblayer ; combler ; recouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
RECLAIM    R IY0 K L EY1 M
RECLAIMED    R IY0 K L EY1 M D
RECLAIMER    R IY0 K L EY1 M ER0
RECLAIMING    R IY0 K L EY1 M IH0 NG
RECLAIMER'S    R IY0 K L EY1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reclaim    (v) rˈɪklˈɛɪm (r i1 k l ei1 m)
reclaims    (v) rˈɪklˈɛɪmz (r i1 k l ei1 m z)
reclaimed    (v) rˈɪklˈɛɪmd (r i1 k l ei1 m d)
reclaiming    (v) rˈɪklˈɛɪmɪŋ (r i1 k l ei1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] reclaim (land), #21,096 [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] reclaimed land, #551,874 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポルダー[, poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut [Add to Longdo]
開拓地[かいたくち, kaitakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
干拓地[かんたくち, kantakuchi] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
救出[きゅうしゅつ, kyuushutsu] (n,vs) rescue; extricate; reclaim; deliverance; (P) [Add to Longdo]
掘り起こす;掘り起す;掘起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up [Add to Longdo]
再生品[さいせいひん, saiseihin] (n) reclaimed goods [Add to Longdo]
新田[しんでん(P);あらた, shinden (P); arata] (n) (1) new rice field; newly developed rice field; (2) wasteland or marshland newly reclaimed as a rice field (Edo period); (P) [Add to Longdo]
仙花紙;泉貨紙[せんかし, senkashi] (n) reclaimed paper [Add to Longdo]
築地[つきじ, tsukiji] (n) reclaimed land [Add to Longdo]
反毛[はんもう, hanmou] (n) reclaimed wool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reclaim \Re*claim"\, n.
   The act of reclaiming, or the state of being reclaimed;
   reclamation; recovery. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reclaim \Re*claim"\ (r[=e]*kl[=a]m"), v. t.
   To claim back; to demand the return of as a right; to attempt
   to recover possession of.
   [1913 Webster]
 
      A tract of land [Holland] snatched from an element
      perpetually reclaiming its prior occupancy. --W. Coxe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reclaim \Re*claim"\ (r[-e]*kl[=a]m"), v. t. [imp. & p. p.
   {Reclaimed} (r[-e]*kl[=a]md"); p. pr. & vb. n. {Reclaiming}.]
   [F. r['e]clamer, L. reclamare, reclamatum, to cry out
   against; pref. re- re- + clamare to call or cry aloud. See
   {Claim}.]
   1. To call back, as a hawk to the wrist in falconry, by a
    certain customary call. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To call back from flight or disorderly action; to call to,
    for the purpose of subduing or quieting.
    [1913 Webster]
 
       The headstrong horses hurried Octavius . . . along,
       and were deaf to his reclaiming them. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To reduce from a wild to a tamed state; to bring under
    discipline; -- said especially of birds trained for the
    chase, but also of other animals. "An eagle well
    reclaimed." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To reduce to a desired state by discipline, labor,
    cultivation, or the like; to rescue from being wild,
    desert, waste, submerged, or the like; as, to reclaim wild
    land, overflowed land, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To call back to rectitude from moral wandering or
    transgression; to draw back to correct deportment or
    course of life; to reform.
    [1913 Webster]
 
       It is the intention of Providence, in all the
       various expressions of his goodness, to reclaim
       mankind.               --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   6. To correct; to reform; -- said of things. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Your error, in time reclaimed, will be venial. --Sir
                          E. Hoby.
    [1913 Webster]
 
   7. To exclaim against; to gainsay. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reform; recover; restore; amend; correct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reclaim \Re*claim"\ (r[-e]*kl[=a]m"), v. i.
   1. To cry out in opposition or contradiction; to exclaim
    against anything; to contradict; to take exceptions.
    [1913 Webster]
 
       Scripture reclaims, and the whole Catholic church
       reclaims, and Christian ears would not hear it.
                          --Waterland.
    [1913 Webster]
 
       At a later period Grote reclaimed strongly against
       Mill's setting Whately above Hamilton. --Bain.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring anyone back from evil courses; to reform.
    [1913 Webster]
 
       They, hardened more by what might most reclaim,
       Grieving to see his glory, . . . took envy.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To draw back; to give way. [R. & Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reclaim
   v 1: claim back [syn: {reclaim}, {repossess}]
   2: reuse (materials from waste products) [syn: {reclaim},
     {recover}]
   3: bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of
     life, conduct, and adopt a right one; "The Church reformed
     me"; "reform your conduct" [syn: {reform}, {reclaim},
     {regenerate}, {rectify}]
   4: make useful again; transform from a useless or uncultivated
     state; "The people reclaimed the marshes"
   5: overcome the wildness of; make docile and tractable; "He
     tames lions for the circus"; "reclaim falcons" [syn:
     {domesticate}, {domesticize}, {domesticise}, {reclaim},
     {tame}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top