ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portrayed

P AO0 R T R EY1 D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portrayed-, *portrayed*, portray, portraye
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He portrayed his family as a tight unit... even though they lived apartเค้าได้พรรณาถึงครอบครัวของเค้า ว่าเป็นครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะแยกกันอยู่ก็ตาม Rice Rhapsody (2004)
Although this film was inspired by actual events that took place in Tokyo, the details and characters portrayed in this film are entirely fictionalแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ จะได้แรงบรรดาลใจจาก เหตุการณ์และสถานที่จริงในโตเกียว แต่รายละเอียดและตัวละคร ได้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการทั้งหมด Nobody Knows (2004)
AII of the land masses accurately portrayed.ผืนแผ่นดินทุกผืนถูกแสดงไว้อย่างแม่นยำ An Inconvenient Truth (2006)
They wanted to express Yanase-san's work in 15 seconds that's what the client wanted but things have changed the excellent movement in Yanase-san's work in live action that won't be portrayed there's no point in using people thenเขาต้องแสดงผลลงานของยามาเสะซัง ใน 15 วินาที นั่นคืออะไรที่ลูกค้าต้องการ แต่ต้องเปลี่ยนบางอย่าง Sapuri (2006)
Well, not in the way Most commonly portrayed in dime-Store novels.ไม่ใช่ในแบบธรรมดา อย่างพวกรูปภาพรึนิยาย No Such Thing as Vampires (2007)
Greg over there was an extra in Straw Dogs and Sheree portrayed a cadaver in Prime Suspect.นายเกร็กคนนั้นเคยเป็นตัวประกอบในเรื่องสตรอว์ด๊อกซ์ และเชอรีเคยแสดงเป็นศพในเรื่องไพรม์ซัสเป็ค Hot Fuzz (2007)
Unlike many of the tough characters... - ... I've portrayed in my film career...ไม่เหมือนกับตัวละครน่ากลัว ที่ฉันวาดภาพไว้ในหนังของฉันเลย 2012 (2009)
How am I to be sure that I'm being properly portrayed?แล้วผมจะแน่ใจได้ยังไงว่า ผมถูกบรรยายได้อย่างถูกต้องรึเปล่า Letters to Juliet (2010)
I remember when I first saw these women, they were tramps, parading around in their lingerie, not the graceful ladies that the legends of Qin Huai had portrayed them to be.ฉันยังจำได้ ครั้งแรกที่ฉันได้เห็นผู้หญิงพวกนี้ ทำตัวต่ำๆ ใส่แต่ชุดชั้นในเดินกรีดกราย The Flowers of War (2011)
Yeah, I figured. I think I'd like to stay in the dark about just how nastily you've portrayed me.อ๋อ ฉันรู้แล้วล่ะ แต่ถ้าคิดตรงกับนายเหมือนกัน ฉันว่าฉันขออยู่ในด้านมืดตามที่นาย พรรณนาให้ฉันเป็นก็ได้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I may have overreacted about how you portrayed me in your book.ฉันอาจจะทำเกินไปหน่อย\ เรื่องฉันในหนังสือคุณ The Fasting and the Furious (2011)
Brandon portrayed himself as some island patriot, but the truth is, he was a liar.แบรนดอนสร้างภาพว่า เป็นคนที่รักเกาะนี้ แต่จริงๆแล้ว เขาโกหก Kupale (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTRAYED    P AO0 R T R EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portrayed    (v) pˈɔːtrˈɛɪd (p oo1 t r ei1 d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portray \Por*tray"\, v. t. [Written also {pourtray}.] [imp. & p.
   p. {portrayed}; p. pr. & vb. n. {Portraying}.] [OE.
   pourtraien, OF. portraire, pourtraire, F. portraire, fr. L.
   protrahere, protractum, to draw or drag forth; pro forward,
   forth + trahere to draw. See {Trace}, v. t., and cf.
   {Protract}.]
   1. To paint or draw the likeness of; as, to portray a king on
    horseback.
    [1913 Webster]
 
       Take a tile, and lay it before thee, and portray
       upon it the city, even Jerusalem.   --Ezek. iv. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively, to describe in words.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with pictures. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spear and helmets thronged, and shields
       Various with boastful arguments potrayed. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portrayed
   adj 1: represented graphically by sketch or design or lines
       [syn: {depicted}, {pictured}, {portrayed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top