ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portraying

P AO0 R T R EY1 IH0 NG   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portraying-, *portraying*, portray
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This CM's theme is portraying something that a human being can't we want something full of impact then can't it be other anime artist?ธีมของโฆษณานี้อยู่การแสดงออกของนิสัยบางอย่างของคน ที่คนแสดงไม่ได้ เราต้องการบางอย่างที่สะดุดตามากๆ งั้นไม่ไปหานักเขียนคนอื่นล่ะ? Sapuri (2006)
I am actress Milla Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler in The Fourth Kindฉัน มิล่า โจโววิช เป็นนักแสดง รับบทเป็น ดร. อบิเกล ไทเลอร์ ใน The Fourth Kind The Fourth Kind (2009)
It was designed to be that way, just so they would understand what maybe the people they're portraying, to some extent, what they endured.ด้วยรูบแบบที่ เพียงเพื่อให้พวกเขาเข้าใจ พวกเขาอาจจะหวังไว้ ว่าพวกเขาน่าจะทนได้ The Pacific (2010)
'Cause the documentary I watched was on the History Channel, involving real actors portraying real events.เพราะสารคดีที่ฉันดูมันฉายในช่อง History Channel เชียวนะ ใช้นักแสดงจริงๆ ถ่ายทอดเหตุการณ์จริง ไม่ ฟังนะ Glee, Actually (2012)
I've already put together a system for portraying Mr. Hanaki's world.ผมเตรียมระบบสำหรับนำเสนอ โลกของคุณฮานากิไว้แล้ว Confrontation (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTRAYING    P AO0 R T R EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portraying    (v) pˈɔːtrˈɛɪɪŋ (p oo1 t r ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style [Add to Longdo]
美人画[びじんが, bijinga] (n) Ukiyo-e portraying beautiful women [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portray \Por*tray"\, v. t. [Written also {pourtray}.] [imp. & p.
   p. {portrayed}; p. pr. & vb. n. {Portraying}.] [OE.
   pourtraien, OF. portraire, pourtraire, F. portraire, fr. L.
   protrahere, protractum, to draw or drag forth; pro forward,
   forth + trahere to draw. See {Trace}, v. t., and cf.
   {Protract}.]
   1. To paint or draw the likeness of; as, to portray a king on
    horseback.
    [1913 Webster]
 
       Take a tile, and lay it before thee, and portray
       upon it the city, even Jerusalem.   --Ezek. iv. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively, to describe in words.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with pictures. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spear and helmets thronged, and shields
       Various with boastful arguments potrayed. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portraying
   n 1: a representation by picture or portraiture [syn:
      {depicting}, {depiction}, {portraying}, {portrayal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top