ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

写生

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -写生-, *写生*
Japanese-English: EDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P) [Add to Longdo]
写生[しゃせいが, shaseiga] (n) picture drawn from life [Add to Longdo]
写生帖;写生[しゃせいちょう, shaseichou] (n) sketchbook [Add to Longdo]
写生[しゃせいぶん, shaseibun] (n) word picture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The one you're looking at is a copy of a Dutch still life... done nearly 300 years ago.[CN] 那个你正在看的是一幅荷兰静态写生的摹临 原图是300年前画的 Gods and Monsters (1998)
Would you be willing to come down to the precinct, work with a sketch artist?[JA] あなたは名乗り出てくれた 写生画家に協力してくれれば Welcome Back, Jim Gordon (2015)
I want to do all the country things... sketching and archery... and I shall have a horse and ride out every day.[CN] 我要充分体验乡间生活 写生 射箭 还要一匹马 每天骑出门 Episode #1.1 (2002)
Sketching?[CN] - 写生 写生 Cat People (1982)
Do you draw? Do you sketch?[CN] 画画的还是写生的? Eagle Eye (2008)
Right, I thought we'd do some life drawing today, so why don't you pair off into twos and decide who wants to model and who wants to draw?[CN] 今天我们做人像写生 两人一组 自行决定谁画谁做模特儿 Heavenly Creatures (1994)
Came out to draw the summer flowers, found you instead.[CN] 出来写生夏花 却发现了你 Milk of the Gods (2015)
We knew exactly who we were and exactly where we were going.[CN] 写生素描。 Stand by Me (1986)
They send in the sketch artist yet?[JA] 写生画家は来たのか? Welcome Back, Jim Gordon (2015)
From now on, if we want to learn life drawing... we'd better know the anatomy before we leave the womb... because we won't get a chance afterwards.[CN] 以后我们学画画的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}From now on the artists 在娘胎里就要知道人体什么样 {\cH00FFFF}{\3cH000000}have to know about the human body when they're fetuses 要不然出世之后 就没机会学人体写生了 {\cH00FFFF}{\3cH000000}or they won't have any chances to learn body art King of Chess (1991)
I want you to go sketching with me.[CN] 我想约妳去写生 My So-called Love (2008)
- Just life in a close-up.[CN] - 就是特写生活中的事 Save the Tiger (1973)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] Skizzieren, Malen_nach_der_Natur, Zeichnen_nach_der_Natur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top