ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

写照

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -写照-, *写照*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
写照[xiě zhào, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄠˋ, / ] portrayal, #15,646 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Images of the absolute truth![CN] 真实的绝对写照! Stalker (1979)
A true vision of paradise itself with two of the angels right there frisking around with my boy?[CN] 天堂的真实写照... ...有两个天使在那 站在我的哥们的身边? Cool Hand Luke (1967)
To me, you're the vivid image of success.[CN] 我看 你就是成功的最好写照 The Portrait of a Lady (1996)
Just his mind poured out on paper.[CN] 全是他的心灵写照 Se7en (1995)
It feels like snap-shots from someone else's life[CN] 那一切像是别人的生活写照 54 (1998)
The main character is a guy just like me.[CN] 男主角就像是我的写照 The Godfather (1972)
That's essentially how I feel about life:[CN] 这就是我人生的写照 Annie Hall (1977)
Man is God's image, and in God there is everything.[CN] 人是上帝的写照 上帝身上也有一切 Autumn Sonata (1978)
A close-up and a full-length shot.[CN] 特写照和全身照 Four Times that Night (1971)
If I'm correct, the term "radical" was applied to us in our day.[CN] 我若是没记错 急进"正是我们当年的写照 Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
You're better off without her! "A sensitive, unforgettable portrait of a present-day Southern belle.[CN] 你最好别再说她的事了 一位当今南方美人 感性及难忘的写照 The Bad and the Beautiful (1952)
Our conjugal bliss is a reflection of ourselves.[CN] 我们幸福的婚姻 是我们自身的真实写照 The Earrings of Madame De... (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top