ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

描写

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -描写-, *描写*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to describe; to depict; to portray, #8,498 [Add to Longdo]
人物描写[rén wù miáo xiě, ㄖㄣˊ ˋ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] portrayal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P) [Add to Longdo]
描写[びょうしゃりょく, byousharyoku] (n) power of description; descriptive powers; ability to describe [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The beauty of the scene was beyond description.その光景は描写できないほど美しかった。
The author described the murder case vividly.その作家は殺人事件を生々しく描写した。
Words cannot describe the beauty.その美しさを言葉では描写できない。
Heavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.たいへんロマンチックに描かれたジプシーの放浪の描写
Recent comics have too many violent and sexual scenes.最近の漫画は暴力や性の描写が多すぎる。
Partly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect.十分な情報を受け取ることができなかったという理由も一部にはあって、ハーパーの描写は不完全なものにとどまっている。
He is accurately described what happened there.彼はそこで起きたことを正確に描写した。
He depicted the confusion following the earthquake.彼は地震の後の混乱を生々しく描写した。
She painted a vivid picture of the event.彼女はその事件を生き生きとした筆致で描写した。
Dickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.ディッケンズの考えが、ロンドンの下町の生き生きした描写と共に読者には伝わる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that sort of thing rounds off a character, doesn't it?[CN] 这种事对描写角色很有帮助对吧? The End of the Affair (1955)
- Such as? Have you written one word of truth in your life as an author?[CN] 你能以作家的身份真实描写自己的生活 Through a Glass Darkly (1961)
What you've done is describe something, not deduce it.[CN] 你所做的只是描写事物,而不是推论 The Enigma of Kaspar Hauser (1974)
The simplest explanation as to why he can describe Hannibal Lester's home is that he was in Hannibal Lecter's home.[JA] なぜ彼がハンニバル・レクターの家を描写できたか、 という疑問に対する 最もシンプルな説明は、 彼が実際にハンニバル・レクターの家にいたから という事だ。 Futamono (2014)
- you described yourself to me.[JA] - 自分自身を描写した。 Hassun (2014)
But now the propaganda showed the jubilant Japanese aviators jamming the American fleet in Pearl Harbor.[CN] 但现在,宣传影片能够描写 兴高采烈的 日本飞行员猛轰位于珍珠港的美国舰队 Japan: 1941-1945 (1974)
A Time To Soar.[JA] 描いてたレーン姉妹の 描写と違ってるわね。 Childish Things (2016)
Absolutely savage depiction of me, I'm afraid.[JA] まったく野蛮な描写だ。 私が怖い。 Victor Frankenstein (2015)
You can show us your diary entry on Balla later.[CN] 你以后可以给我们看看 你今天在日记里怎么描写这个温顺的巴拉的 Spur der Steine (1966)
- No, I described Hannibal Lecter.[JA] - ちがう、僕はハンニバル・レクターを 描写したんだ。 Hassun (2014)
It features scratch units in action on the Eastern Front, on German soil.[CN] 它描写的是 仓促拼凑的部队 在东线,在德国土地上作战 Nemesis: Germany - February-May 1945 (1974)
It's a recontact list of all our assets here, including those who identify and paint targets for us in the tribal areas.[JA] 我々協力者のリストです 我々がわかるように 特徴を描写している人間も含まれています 13 Hours in Islamabad (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
描写[びょうしゃ, byousha] Schilderung, Beschreibung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top