ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characterize

K EH1 R AH0 K T ER0 AY2 Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characterize-, *characterize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
characterize[VT] ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
characterize[VT] แสดงลักษณะพิเศษ, See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ, Syn. qualify, indentify, mark

English-Thai: Nontri Dictionary
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
Your Honor, from the outset, Mr. Burrows' case has been tainted by a conspiracy characterized by destruction of evidence, distortion of the truth, and witness intimidation.ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน ศาลที่เคารพคดีของเบอโรวส์ เิกิดจากการสมคบคิดตั้งแต่แรก มีการทำลายหลักฐาน บิดเบือนความจริง ข่มขู่พยาน The Rat (2006)
"System of Government characterized by extreme dictatorship." Seven across.ระบบการปกครองโดยเผด็จการ 7 แนวนอน Hot Fuzz (2007)
How would you characterize your relationship with Maudette?ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ที่มีกับมอเด็ทท์หน่อย Strange Love (2008)
How would you characterize the sex?อธิบายเรื่องเซ็กซ์นั่นด้วยได้มั้ย Strange Love (2008)
AND I WASN'T A FAN. HOW WOULD YOU CHARACTERIZE YOUR RELATIONSHIP?มันไม่ใช่ปฎิสัมพันธ์ทางร่างกาย The Angel Maker (2008)
THIS TYPE OF OFFENDER IS CHARACTERIZED AS YOUNG,ผู้ต้องสงสัยมีบุคลิกเป็นเด็ก Zoe's Reprise (2009)
Leonard characterized it as "just fine. "เลนเนริด พรรณาไว้ว่า "ก็ดี" The Jiminy Conjecture (2009)
Antley-Bixler syndrome- a recessive congenital disorder characterized by malformations of the skeleton and the skull.อาการของโรค Antley-Bixler ลักษณะด้อยทางพันธุกรรม ที่ผิดปกติทำให้เกิดลักษณะพิเศษ ในการก่อตัวของโครงกระดูก และหัวกะโหลก A Night at the Bones Museum (2009)
Are as evil as they've been characterized,เป็นปีศาจร้ายดั่งที่ ถูกเล่าขานกันมา Children of the Damned (2010)
Now, how would you characterize your relationship with Mr. Wolowitz?เออ, คุณอธิบายลักษณะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณโลโววิทซ์เป็นยังไงบ้างค่ะ? The Apology Insufficiency (2010)
Would you characterize him as responsible?คุณมองว่าคุณโวโลวิชซ์เป็นบุคคลที่มี ความรับผิดชอบมั้ยคะ? The Apology Insufficiency (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characterizeA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
characterizeHe characterized her as lively.
characterizeMonetary policy in United States has been characterized by tight credit over the months.
characterizeThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARACTERIZE    K EH1 R AH0 K T ER0 AY2 Z
CHARACTERIZED    K EH1 R AH0 K T ER0 AY2 Z D
CHARACTERIZES    K EH1 R AH0 K T ER0 AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characterize    (v) kˈærəktəraɪz (k a1 r @ k t @ r ai z)
characterized    (v) kˈærəktəraɪzd (k a1 r @ k t @ r ai z d)
characterizes    (v) kˈærəktəraɪzɪz (k a1 r @ k t @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characterize \Char"ac*ter*ize\, v. t. [imp. & p. p.
   {Characterized}; p. pr. & vb. n. {Characterizing}.] [LL.
   characterizare, Gr. ?: cf. F. charact['e]riser.]
   1. To make distinct and recognizable by peculiar marks or
    traits; to make with distinctive features.
    [1913 Webster]
 
       European, Asiatic, Chinese, African, and Grecian
       faces are Characterized.       --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To engrave or imprint. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate the character of; to describe.
    [1913 Webster]
 
       Under the name of Tamerlane he intended to
       characterize King William.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To be a characteristic of; to make, or express the
    character of.
    [1913 Webster]
 
       The softness and effeminacy which characterize the
       men of rank in most countries.    --W. Irving.
 
   5. (Chem.) to identify the structure or nature of; as, the
    antibiotic activity in the sample was characterized by
    HPLC, and proved to be erythromycin.
    [PJC]
 
   Syn: To describe; distinguish; mark; designate; style;
     particularize; entitle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 characterize
   v 1: describe or portray the character or the qualities or
      peculiarities of; "You can characterize his behavior as
      that of an egotist"; "This poem can be characterized as a
      lament for a dead lover" [syn: {qualify}, {characterize},
      {characterise}]
   2: be characteristic of; "What characterizes a Venetian
     painting?" [syn: {characterize}, {characterise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top