ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

characterize

K EH1 R IH0 K T ER0 AY2 Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -characterize-, *characterize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
characterize[VT] ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
characterize[VT] แสดงลักษณะพิเศษ, See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ, Syn. qualify, indentify, mark

English-Thai: Nontri Dictionary
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How would you characterize your relationship with Maudette?ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ที่มีกับมอเด็ทท์หน่อย Strange Love (2008)
How would you characterize the sex?อธิบายเรื่องเซ็กซ์นั่นด้วยได้มั้ย Strange Love (2008)
AND I WASN'T A FAN. HOW WOULD YOU CHARACTERIZE YOUR RELATIONSHIP?มันไม่ใช่ปฎิสัมพันธ์ทางร่างกาย The Angel Maker (2008)
Would you characterize that as responsible?คุณคิดว่าความรับผิดชอบของเขาเป็นไงล่ะครับ? The Apology Insufficiency (2010)
Now, how would you characterize your relationship with Mr. Wolowitz?เออ, คุณอธิบายลักษณะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณโลโววิทซ์เป็นยังไงบ้างค่ะ? The Apology Insufficiency (2010)
Would you characterize him as responsible?คุณมองว่าคุณโวโลวิชซ์เป็นบุคคลที่มี ความรับผิดชอบมั้ยคะ? The Apology Insufficiency (2010)
How would you characterize the amount of blankets and pillows you have?ที่นายมีว่าอะไร? "กองพะเนิน" มั้ง? Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
And how would you... characterize their relationship?แล้วคุณจะ จำกัดความ ความสัมพันธ์พวกเขายังไงครับ Unforgiven (2011)
Would you characterize Mr. Grayson as a jealous man?คุณจะบอกว่าคุณเกรย์สัน ไม่มีความหึงหวงงั้นเหรอครับ? Suspicion (2011)
I wouldn't characterize us as an us, Tommy.ฉันคงไม่เรียกเรื่องระหว่างเรา ว่า "เรา" หรอก ทอมมี่ Pilot (2012)
Jenny's psych reports characterize her as disciplined and methodical.รายงานด้านจิตวิทยาของเจนนี่บ่งบอกว่าเธอ เป็นคนที่รักษาระเบียบวินัย The Lesser Key of Solomon (2013)
Would you characterize his conduct as extreme Andrew?คุณช่วยบอกวิธีที่เค้าคอนดัคท์ได้ไหมแอนดรูว? Whiplash (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
characterizeA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
characterizeHe characterized her as lively.
characterizeMonetary policy in United States has been characterized by tight credit over the months.
characterizeThe Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHARACTERIZE K EH1 R IH0 K T ER0 AY2 Z
CHARACTERIZED K EH1 R IH0 K T ER0 AY2 Z D
CHARACTERIZES K EH1 R IH0 K T ER0 AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
characterize (v) kˈærəktəraɪz (k a1 r @ k t @ r ai z)
characterized (v) kˈærəktəraɪzd (k a1 r @ k t @ r ai z d)
characterizes (v) kˈærəktəraɪzɪz (k a1 r @ k t @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
プロジェリア[, purojieria] (n) (See 早期老化症) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]
ユビキタス環境[ユビキタスかんきょう, yubikitasu kankyou] (n) {comp} computing environment characterized by "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]
早期老化症[そうきろうかしょう, soukiroukashou] (n) progeria (disease characterized by symptoms suggestive of premature aging) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Characterize \Char"ac*ter*ize\, v. t. [imp. & p. p.
   {Characterized}; p. pr. & vb. n. {Characterizing}.] [LL.
   characterizare, Gr. ?: cf. F. charact['e]riser.]
   1. To make distinct and recognizable by peculiar marks or
    traits; to make with distinctive features.
    [1913 Webster]
 
       European, Asiatic, Chinese, African, and Grecian
       faces are Characterized.       --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To engrave or imprint. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate the character of; to describe.
    [1913 Webster]
 
       Under the name of Tamerlane he intended to
       characterize King William.      --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To be a characteristic of; to make, or express the
    character of.
    [1913 Webster]
 
       The softness and effeminacy which characterize the
       men of rank in most countries.    --W. Irving.
 
   5. (Chem.) to identify the structure or nature of; as, the
    antibiotic activity in the sample was characterized by
    HPLC, and proved to be erythromycin.
    [PJC]
 
   Syn: To describe; distinguish; mark; designate; style;
     particularize; entitle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 characterize
   v 1: describe or portray the character or the qualities or
      peculiarities of; "You can characterize his behavior as
      that of an egotist"; "This poem can be characterized as a
      lament for a dead lover" [syn: {qualify}, {characterize},
      {characterise}]
   2: be characteristic of; "What characterizes a Venetian
     painting?" [syn: {characterize}, {characterise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top