ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

portraiture

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portraiture-, *portraiture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portraiture[N] ศิลปการวาดภาพคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portraiture(พอร์'ทริเชอะ,โพ-) n. ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน,ภาพคน,รูปคน,การพรรณนา

English-Thai: Nontri Dictionary
portraiture(n) การวาดภาพคน,รูปคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love how you combine the classic portraiture with pop culture, but we really came to see your portrait of Lady Alexander.ฉันรักวิธีการที่คุณรวมภาพวาดคลาสสิค กับวัฒนธรรมป๊อบ แต่จริงๆพวกเรามาเพื่อที่จะดูรูปภาพของเลดี้ อเลกซานเดอร์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
A whimsical portraiture of recycling.การวาดภาพคนแปลกของการรีไซเคิล We Bought a Zoo (2011)
Trust me, free-hand portraiture is pretty gnarlyเชื่อผมสิ ภาพเหมือนที่วาด ด้วยมือล้วนๆค่อนข้างดีเลิศ ...A Thousand Words (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portraiture    (n) pˈɔːtrɛɪtʃər (p oo1 t r ei ch @ r)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portraiture \Por"trai*ture\, v. t.
   To represent by a portrait, or as by a portrait; to portray.
   [R.] --Shaftesbury.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portraiture \Por"trai*ture\ (?; 135), n. [F. portraiture.]
   1. A portrait; a likeness; a painted resemblance; hence, that
    which is copied from some example or model.
    [1913 Webster]
 
       For, by the image of my cause, I see
       The portraiture of his.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Divinity maketh the love of ourselves the pattern;
       the love of our neighbors but the portraiture.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Pictures, collectively; painting. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. The art or practice of making portraits. --Walpole.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portraiture
   n 1: a word picture of a person's appearance and character [syn:
      {portrayal}, {portraiture}, {portrait}]
   2: the activity of making portraits

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top