ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depict

D IH0 P IH1 K T   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depict-, *depict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depict[VT] พรรณนา, See also: บรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portray
depict[VT] วาดภาพ, Syn. picture, portray
depiction[N] การพรรณนา, See also: การบรรยายให้เห็นภาพ, Syn. portrayal
depiction[N] การวาดภาพ, Syn. portrayal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depict(ดิพิคทฺ') vt. พรรณนา,วาดให้เห็น,อธิบาย., See also: depictor n. ดูdepict depiction n. ดูdepict, Syn. portray

English-Thai: Nontri Dictionary
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She would depict herself in the middle of them,เธอพรรณาว่า ตัวเองอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
On a square of dirt using rocks to depict enemy positions.ในสนามรบสกปรก ใช้ก้อนหินแทนตำแหน่งของศัตรู The Price (2008)
The eye, as he depicts it, Appears to be The eye of providence,ดวงตา เขาวาดไว้ ดวงตาแห่งศีลธรรม Omnivore (2009)
Written to depict Napoleon's historic defeat in 1812.เขียนเพื่อฉลองชัยชนะของนโปเลียนในปี 1812 Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
This depicts a monument on the west bank of the Nile.นี้บอกว่าอนุสรณ์นี้อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ Episode #3.1 (2009)
The only thing concrete is the MO, which depicts an efficient, no-nonsense murderer.สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว คือ M.O. ซึ่งอธิบายถึงความพึงพอใจ อย่างไม่มีเหตุผลของฆาตกร Reckoner (2009)
♪ la la la la la la ♪ ...Lasers and other technology so sophisticated, images will depict individual telephone poles and boulders.ลา ลา ลา ลา ลา ...เลเซอร์และเทคโนโลยีอื่น ช่างซับซ้อน The Longest Night (2010)
It depicts the bravery and skill of the Black Clan.มันบรรยายถึงความกล้าหาญและทักษะของตระกูลทมิฬ The Wolverine (2013)
The window depicts the life of St. Martin.หน้าต่างแสดงให้เห็นชีวิตของนักบุญ มาร์ติ. The Family (2013)
The portrait in your room depicts you alongside Lord Thomas Hamilton, son of Alfred Hamilton, the lord proprietor of these Bahama Islands.รูปภาพที่อยู่ในห้องนอนของเจ้า บรรยายให้เห็นภาพเจ้า เป็นภริยาของท่านลอร์ดโทมัส แฮมิลตัน โอรสแห่งอัลเฟรด แฮมิลตัน IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depictDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
depictHe depicted the confusion following the earthquake.
depictJames Bond was always depicted as a high roller in his movies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรรณนา[V] describe, See also: depict, narrate, relate, explain, Syn. บรรยาย, สาธยาย, Example: ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก, Thai definition: กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรณนา[v.] (phannanā) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain   FR: décrire ; dépeindre
รูปเขียน[n.] (rūpkhīen) EN: painting ; drawing ; depiction   FR: dessin [m]
วรรณนา[n.] (wannanā) EN: description ; narration ; depiction   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPICT D IH0 P IH1 K T
DEPICTS D IH0 P IH1 K T S
DEPICTS D IH0 P IH1 K S
DEPICTED D IH0 P IH1 K T AH0 D
DEPICTED D IH0 P IH1 K T IH0 D
DEPICTING D IH0 P IH1 K T IH0 NG
DEPICTION D IH0 P IH1 K SH AH0 N
DEPICTIONS D IH0 P IH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depict (v) dˈɪpˈɪkt (d i1 p i1 k t)
depicts (v) dˈɪpˈɪkts (d i1 p i1 k t s)
depicted (v) dˈɪpˈɪktɪd (d i1 p i1 k t i d)
depicting (v) dˈɪpˈɪktɪŋ (d i1 p i1 k t i ng)
depiction (n) dˈɪpˈɪkʃən (d i1 p i1 k sh @ n)
depictions (n) dˈɪpˈɪkʃənz (d i1 p i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, ] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up, #20,848 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラゴン[, doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P) [Add to Longdo]
絵看板[えかんばん, ekanban] (n) signboard depicting scene from a play (usu. outside a theatre) [Add to Longdo]
孔雀明王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mahamayuri (deity usu. depicted riding a peacock) [Add to Longdo]
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician [Add to Longdo]
内面描写[ないめんびょうしゃ, naimenbyousha] (n) psychological depiction of a literary character [Add to Longdo]
描く(P);画く[えがく(P);かく, egaku (P); kaku] (v5k,vt) (1) (See 書く・2) to draw; to paint; to sketch; (2) (えがく only) to depict; to describe; (P) [Add to Longdo]
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P) [Add to Longdo]
描破[びょうは, byouha] (n,vs) depicting thoroughly [Add to Longdo]
風俗画[ふうぞくが, fuuzokuga] (n) painting depicting customs [Add to Longdo]
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depict \De*pict"\ (d[-e]*p[i^]kt"), p. p. [L. depictus, p. p. of
   depingere to depict; de- + pingere to paint. See {Paint}, and
   cf. {Depaint}, p. p.]
   Depicted. --Lydgate.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depict \De*pict"\ (d[-e]*p[i^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Depicted}; p. pr. & vb. n. {Depicting}.]
   1. To form a colored likeness of; to represent by a picture;
    to paint; to portray.
    [1913 Webster]
 
       His arms are fairly depicted in his chamber.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent in words; to describe vividly.
    [1913 Webster]
 
       C[ae]sar's gout was then depicted in energetic
       language.               --Motley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depict
   v 1: show in, or as in, a picture; "This scene depicts country
      life"; "the face of the child is rendered with much
      tenderness in this painting" [syn: {picture}, {depict},
      {render}, {show}]
   2: give a description of; "He drew an elaborate plan of attack"
     [syn: {describe}, {depict}, {draw}]
   3: make a portrait of; "Goya wanted to portray his mistress, the
     Duchess of Alba" [syn: {portray}, {depict}, {limn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top