Search result for

peacefu

(81 entries)
(0.091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacefu-, *peacefu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peaceful[ADJ] สงบ, See also: ซึ่งมีระเบียบ, เงียบสงบ, Syn. calm, even, impassive, Ant. disturbed
peaceful[ADJ] ซึ่งยอมตาม, See also: ซึ่งโอนอ่อน, ซึ่งผ่อนตาม
peacefully[ADV] อย่างสงบ, See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ, Syn. calmly, quitely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peaceful(พีส'ฟูล) adj. สงบ,มีสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
peaceful(adj) รักสินติภาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสุข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful co-existenceการอยู่ร่วมกันโดยสันติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful habitationการอยู่อาศัยโดยปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peaceful penetrationการแทรกซึมอย่างสงบ (เพื่อให้มีอิทธิพล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peaceful change (International relations)การเปลี่ยนแปลงเพื่อสันติภาพ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peaceful worlds must choose sides or face the threat of invasion.ดินแดนอันสงบสุขทั้งหลาย จำต้องเลือกข้าง หาไม่แล้วจะโดนบีฑาย่ำยี Ambush (2008)
It's because the time is peaceful under Your Majesty's rulingนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุข ภายใต้การปกครองของฝ่าบาท Portrait of a Beauty (2008)
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
Those who are absolved of pain and are now resting in a beautiful and peaceful place.โน่นคือคนที่ทนทุข์เพราะความเจ็บปวด และมาพักกันอยู่ในสถานที่สวยงามและมีสันติสุข Heartbreak Library (2008)
Just because we're peaceful, that doesn't mean we're weak.พวกเรารักสันติ ไม่ได้แปลว่าพวกเราอ่อนแอ Babylon A.D. (2008)
There's something peaceful, even comforting, knowing that people you love are asleep in their beds, where nothing can harm them.มีบางอย่างเงียบสงบและสบาย การได้รู้ว่าคนที่คุณรักหลับสนิทอยู่บนที่นอนของพวกเขา ที่ ที่ไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
You Arabs think you can just mix in with our peaceful society... and we're not gonna find you, huh?คุณคนอาหรับ คุณคิดว่าคุณ จะรวมตัวกับสังคมสงบสุขของเรา... แล้วเราจะไม่หาตัวพวกคุณเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย Frost/Nixon (2008)
I would like to come down now among you and say goodbye, and wish you peaceful hearts and loving hearts.ฉันอยากลงไปอยู่ท่ามกลางพวกเธอแล้วกล่าวอำลา และปราถนาให้เธอมีใจที่สงบ และมีรัก Doubt (2008)
Yours was blue. Peaceful, right?ของเธอเป็นสีม่วง รักสงบใช่มั๊ย The Happening (2008)
It's more peaceful here than London.ที่นี้เงียบกว่าที่ลอนดอน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peacefuAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
peacefuCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
peacefuCountry life is very peaceful in comparison with city life.
peacefuDie a peaceful a natural death.
peacefuFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
peacefuHe breathed his last peacefully this morning.
peacefuHe had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.
peacefuHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
peacefuHe led a very peaceful life in the country.
peacefuHis grandfather passed away peacefully.
peacefuI could live peacefully here.
peacefuIf we want a peaceful life, we cannot help objecting to war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
ความร่มเย็น[N] peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
สุขสงบ[ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
ร่มเย็น[ADJ] peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
สันติ[N] peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
เงียบสงบ[ADJ] peaceful, See also: calm, quiet, silent, Syn. สำรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น, Ant. โวยวาย, ตีโพยตีพาย, เอะอะโวยวาย, Example: เธอรับฟังข่าวร้ายด้วยอาการเงียบสงบ
ไพชน[N] quiet place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพรชน, Example: หากทำสมาธิ ณ ไพชนก็จะได้ผลดียิ่ง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ไพรชน[N] quite place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพชน, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
สงบราบคาบ[ADV] peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ
สันติวิธี[N] peaceful means, See also: peaceful way, Example: รัฐบาลควรหาทางออกด้วยสันติวิธี, Thai definition: วิธีที่ไม่ต้องใช้กำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[n. exp.] (kān yū ruam kan yāng santi) EN: peaceful co-existence   FR: coexistence pacifique [f] ; cohabitation pacifique [f]
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ngop) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent   FR: calme ; paisible ; silencieux
นกเค้าชวา[n. exp.] (nok khao Chawā) EN: Peaceful Dove ; Zebra Dove   FR: Géopélie zébrée [f] ; Colombe zébrée [f] ; Colombe striée [f] ; Tourterelle striée [f] ; Colombine zébrée [f] ; Tourterelle zébrée [f]
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable   FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบดี[adj.] (sa-ngop dī) EN: peaceful   FR: calme
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit sa-ngop jai) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness   FR: être serein
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACEFUL    P IY1 S F AH0 L
PEACEFULLY    P IY1 S F AH0 L IY0
PEACEFULNESS    P IY1 S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peaceful    (j) (p ii1 s f @ l)
peacefully    (a) (p ii1 s f @ l ii)
peacefulness    (n) (p ii1 s f l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science) [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
安らかな眠り[やすらかなねむり, yasurakananemuri] (n) peaceful sleep [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, / ] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war [Add to Longdo]
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc [Add to Longdo]
和平利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] peaceful use [Add to Longdo]
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ, ] peaceful relations; harmonious [Add to Longdo]
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry [Add to Longdo]
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, ] peaceful; restful; quiet; still [Add to Longdo]
安閒[ān xián, ㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] peaceful and carefree; leisurely [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] peaceful; quiet [Add to Longdo]
[yīn, , ] peaceful; solemn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top