ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opportunity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opportunity-, *opportunity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opportunity(n) โอกาสที่ดี, See also: จังหวะที่ดี, โอกาส, Syn. chance, occasion, opening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opportunity(ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส, จังหวะ, กาละ, โอกาสที่ดี, จังหวะที่ดี, , Syn. occasion

English-Thai: Nontri Dictionary
opportunity(n) ช่อง, โอกาส, กาลเทศะ, จังหวะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opportunity Costต้นทุนค่าเสียโอกาส, Example: ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Opportunity costต้นทุนค่าเสียโอกาส [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
opportunity cost(n) ค่าเสียโอกาส - สิ่งที่จะได้รับหากไม่ได้ทำการณ์หนึ่ง เช่น ถ้าเลือกลงทุนในหุ้น ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคาร ดอกเบี้ยนี้คือค่าเสียโอกาสนั้นเอง
opportunity costค่าเสียโอกาส
Opportunity knocksโอกาสดี

WordNet (3.0)
opportunity(n) a possibility due to a favorable combination of circumstances, Syn. chance

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Opportunity

n.; pl. Opportunities [ F. opportunité, L. opportunitas. See Opportune. ] 1. Fit or convenient time or situation; a time or place permitting or favorable for the execution of a purpose; a suitable combination of conditions; suitable occasion; chance. [ 1913 Webster +PJC ]

A wise man will make more opportunities than he finds. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. Convenience of situation; fitness. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Hull, a town of great strength and opportunity, both to sea and land affairs. Milton. [ 1913 Webster ]

3. Importunity; earnestness. [ Obs. ] Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Occasion; convenience; occurrence. -- Opportunity, Occasion. An occasion is that which falls in our way, or presents itself in the course of events; an opportunity is a convenience or fitness of time, place, etc., for the doing of a thing. Hence, occasions often make opportunities. The occasion of sickness may give opportunity for reflection. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His best opportunity to get even.โอกาสที่ดีที่สุดของเขาที่จะได้เข้าเรื่อง Basic Instinct (1992)
I'm here to offer you an opportunity of a lifetime.ผมมาเสนลโอกาสครั้งนึงในชีวิต Cool Runnings (1993)
This is your opportunity.หรือไม่... Schindler's List (1993)
Will you explain everything when the opportunity presents itself?คุณจะอธิบายทุกอย่าง เมื่อมีโอกาสนำเสนอตัวเอง? Help! (1965)
And I want to take this opportunity of letting you know how proud I have been to have commanded such a fine body of men.และฉันต้องการที่จะใช้โอกาส นี้ แจ้งให้คุณทราบว่าภูมิใจที่ฉัน ได้รับ ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวมีร่างกาย ที่ดีของคน How I Won the War (1967)
Nice to have the time to take this opportunityที่ดีที่จะได้มีเวลา จะใช้โอกาสนี้ Yellow Submarine (1968)
What an opportunity you offer meสิ่งซึ่งโอกาสที่คุณให้ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I hope you'll come see us... at the earliest opportunity, Monsieur D'Arnot.ฉันหวังว่าคุณจะมาเห็นเรา ... ในโอกาสแรก, นาย ดึอาโนท Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
My colleagues and I wish to examine him at the earliest opportunity.เพื่อนร่วมงานของฉันและ ฉันต้องการที่จะตรวจสอบเขาในโอกาสแรก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
May I take this opportunity to congratulate you on your engagement.ฉันอาจจะใช้โอกาสที่จะแสดงความ ยินดีกับคุณในการมีส่วนร่วมของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Well, one of us did. We all had the opportunity. We all had a motive.หนึ่งในพวกเราเป็นคนทำ เราทุกคนมีโอกาส ทุกคนมีแรงจูงใจ Clue (1985)
Miss Scarlet seized the opportunity and under cover of darkness, crossed to the library, where she hit the cop, whom she'd been bribing, on the head with a lead pipe.คุณสการ์เล็ตฉวยโอกาสและ อยู่ในตอนที่มืดอยู่ เธอไปที่ห้องสมุด และตีตำรวจซึ่งเธอเคยติดสินบนอยู่ บนหัวด้วยท่อน้ำ Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opportunityAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
opportunityAvail yourself of this opportunity.
opportunityDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
opportunityDon't hesitate to take the opportunity to propose to her.
opportunityDon't let such a good opportunity go by.
opportunityDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
opportunityEvery opportunity is used, and you should do English practice.
opportunityHeading north to the land of opportunity.
opportunityHe capitalized on every opportunity to learn from the great scholar.
opportunityHe intended to enter the political world at a favorable opportunity.
opportunityHe made good use of the opportunity.
opportunityHe made the best of the opportunity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, Example: ในสังคมไทยการรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนา หรือกรรมกร
คราว(n) occasion, See also: opportunity, chance, Syn. โอกาส, ตา, Example: การบรรยายคราวนี้มีคนมาฟังน้อยกว่าคราวก่อน
จังหวะ(n) chance, See also: opportunity, Syn. โอกาสอันควร, โอกาส, Example: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ช่องทาง(n) opportunity, See also: method, means, chance, Syn. ลู่ทาง, ทาง, Example: หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาก็หาช่องทางที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ, Count Unit: ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[chǿng] (n) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole  FR: opportunité [ f ] ; occasion [ f ] ; chance [ f ] ; ouverture [ f ]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [ m ] ; chemin [ m ] ; méthode [ f ] ; canal [ m ]
ฉวยโอกาส[chūay ōkāt] (v, exp) EN: seize the opportunity  FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้ช่อง[dāi chǿng] (v, exp) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening
ได้จังหวะ[dāi jangwa] (v, exp) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity
ให้โอกาส[hai ōkāt] (v, exp) EN: give a chance ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity  FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[khøi jangwa] (v, exp) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time  FR: attendre le moment opportun

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
opportunity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opportunity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] opportunity; chance; occasion #481 [Add to Longdo]
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ,   /  ] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck #3,243 [Add to Longdo]
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ,   /  ] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality #10,639 [Add to Longdo]
际会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] opportunity; chance #20,948 [Add to Longdo]
戎机[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ,   /  ] opportunity for a fight; war #209,151 [Add to Longdo]
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, shí bù zài lái, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ,          /         ] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelegenheit { f } | Gelegenheiten { pl } | bei erster Gelegenheit | die Gelegenheit ergreifen | eine Gelegenheit ergreifen | eine Gelegenheit ergreifen; eine Gelegenheit beim Schopfe packen | eine Gelegenheit beim Schopf ergreifen | die Gelegenheit verpassenopportunity | opportunities | at the first opportunity | to jump at the chance | to take an opportunity; to seize an opportunity | to snatch at an opportunity | to seize an opportunity with both hands | to miss the opportunity [Add to Longdo]
Kaufgelegenheit { f }; Gelegenheit { f } | Kaufgelegenheiten { pl }; Gelegenheiten { pl }opportunity | opportunities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n, n-suf) (1) flight (e.g. airline flight); trip (e.g. train trip); service; (2) mail; post; letter; (3) opportunity; chance; (P) #1,730 [Add to Longdo]
機会[きかい, kikai] (n) chance; opportunity; (P) #2,896 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
潮(P);汐[しお(P);うしお, shio (P); ushio] (n) (1) tide; current; (2) salt water; (3) opportunity; (P) #5,284 [Add to Longdo]
チャンス[chansu] (n) chance; opportunity; (P) #6,932 [Add to Longdo]
折(P);折り[おり, ori] (n) (1) (esp. 折) opportunity; chance; occasion; time; (n, ctr) (2) (esp. 折り) fold; pleat; crease; (3) (esp. 折り) small food box (wooden or cardboard); (P) #7,699 [Add to Longdo]
序(P);序で(P)[ついで, tsuide] (n) (uk) opportunity; occasion; (P) #9,347 [Add to Longdo]
契機[けいき, keiki] (n) opportunity; chance; (P) #9,555 [Add to Longdo]
待機[たいき, taiki] (n, vs, adj-no) alert; standby; await an opportunity; wait for orders; (P) #10,322 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top