Search result for

opportunity

(70 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opportunity-, *opportunity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opportunity[N] โอกาสที่ดี, See also: จังหวะที่ดี, โอกาส, Syn. chance, occasion, opening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opportunity(ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี,, Syn. occasion

English-Thai: Nontri Dictionary
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Opportunity costต้นทุนค่าเสียโอกาส [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
opportunity cost (n) ค่าเสียโอกาส - สิ่งที่จะได้รับหากไม่ได้ทำการณ์หนึ่ง เช่น ถ้าเลือกลงทุนในหุ้น ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคาร ดอกเบี้ยนี้คือค่าเสียโอกาสนั้นเอง
opportunity costค่าเสียโอกาส
Opportunity knocksโอกาสดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The opportunity can wait till she's ready.โอกาสรอได้ เมื่อเธอพร้อม New Haven Can Wait (2008)
It's an opportunity.มันเป็นโอกาสนะ New Haven Can Wait (2008)
To this unique business opportunity. No.สู่โอกาสที่จะได้ร่วมกับธุรกิจที่พิเศษนี้ ไม่! Chuck in Real Life (2008)
Getting an opportunity they never thought possible.เวลาได้รับโอกาสที่พวกเขาไม่คิดว่าจะได้รับ Chuck in Real Life (2008)
Just giving you an opportunity, to keep your job.แค่ให้คุณได้มีโอกาสแก้ตัวงานของคุณ Odyssey (2008)
I am paying for that debt by giving him the opportunity he deserves.ผมเลยต้องตอบแทนเขานี่เป็นทางเดียวที่ผมทำได้ โดยการให้โอกาสแก่เขา เขาสมควรได้รับ Lancelot (2008)
I didn't want to let an opportunity pass.พ่อไม่อยากปล่อยให้ โอกาสหลุดลอยไป To Kill the King (2008)
Opportunity?โอกาสหรือคะ To Kill the King (2008)
You call this an opportunity?นี่หรือโอกาสของพ่อ To Kill the King (2008)
No, this is an opportunity from heaven.ไม่ซิ โอกาสทองของเรามาแล้ว Baby and I (2008)
It's a once-in-a-lifetime opportunity, Terry.มันเป็นครั้งเดียวในชีวิต โอกาสมาถึงแล้ว เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
So, after waiting for the right opportunity for a few days,หลังจากที่ได้ตามหาหลายวัน The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
opportunityAll you have to do is take advantage of this rare opportunity.
opportunityAvail yourself of this opportunity.
opportunityDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
opportunityDon't hesitate to take the opportunity to propose to her.
opportunityDon't let such a good opportunity go by.
opportunityDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
opportunityEvery opportunity is used, and you should do English practice.
opportunityHeading north to the land of opportunity.
opportunityHe capitalized on every opportunity to learn from the great scholar.
opportunityHe intended to enter the political world at a favorable opportunity.
opportunityHe made good use of the opportunity.
opportunityHe made the best of the opportunity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาส[N] opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
โอกาส[N] opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, Example: ในสังคมไทยการรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนา หรือกรรมกร
คราว[N] occasion, See also: opportunity, chance, Syn. โอกาส, ตา, Example: การบรรยายคราวนี้มีคนมาฟังน้อยกว่าคราวก่อน
จังหวะ[N] chance, See also: opportunity, Syn. โอกาสอันควร, โอกาส, Example: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
ช่องทาง[N] opportunity, See also: method, means, chance, Syn. ลู่ทาง, ทาง, Example: หลังจากจบการศึกษาแล้วเขาก็หาช่องทางที่จะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ, Count unit: ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole   FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity   FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening   
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity   
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity   
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun

CMU English Pronouncing Dictionary
OPPORTUNITY    AA2 P ER0 T UW1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opportunity    (n) (o2 p @ t y uu1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelegenheit {f} | Gelegenheiten {pl} | bei erster Gelegenheit | die Gelegenheit ergreifen | eine Gelegenheit ergreifen | eine Gelegenheit ergreifen; eine Gelegenheit beim Schopfe packen | eine Gelegenheit beim Schopf ergreifen | die Gelegenheit verpassenopportunity | opportunities | at the first opportunity | to jump at the chance | to take an opportunity; to seize an opportunity | to snatch at an opportunity | to seize an opportunity with both hands | to miss the opportunity [Add to Longdo]
Kaufgelegenheit {f}; Gelegenheit {f} | Kaufgelegenheiten {pl}; Gelegenheiten {pl}opportunity | opportunities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity [Add to Longdo]
チャンス[, chansu] (n) chance; opportunity; (P) [Add to Longdo]
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
音無しの構え[おとなしのかまえ, otonashinokamae] (n) lying low; saying nothing and waiting for an opportunity [Add to Longdo]
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo) [Add to Longdo]
奇貨[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戎机[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, / ] opportunity for a fight; war [Add to Longdo]
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, / ] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return. [Add to Longdo]
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance; occasion [Add to Longdo]
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, / ] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck [Add to Longdo]
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality [Add to Longdo]
际会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opportunity \Op`por*tu"ni*ty\, n.; pl. {Opportunities}. [F.
   opportunit['e], L. opportunitas. See {Opportune}.]
   1. Fit or convenient time or situation; a time or place
    permitting or favorable for the execution of a purpose; a
    suitable combination of conditions; suitable occasion;
    chance.
    [1913 Webster +PJC]
 
       A wise man will make more opportunities than he
       finds.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Convenience of situation; fitness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hull, a town of great strength and opportunity, both
       to sea and land affairs.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Importunity; earnestness. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Occasion; convenience; occurrence.
 
   Usage: {Opportunity}, {Occasion}. An occasion is that which
      falls in our way, or presents itself in the course of
      events; an opportunity is a convenience or fitness of
      time, place, etc., for the doing of a thing. Hence,
      occasions often make opportunities. The occasion of
      sickness may give opportunity for reflection.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opportunity
   n 1: a possibility due to a favorable combination of
      circumstances; "the holiday gave us the opportunity to
      visit Washington"; "now is your chance" [syn:
      {opportunity}, {chance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top