ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opinionated

AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opinionated-, *opinionated*, opinionat, opinionate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opinionated(adj) ดื้อดึง, Syn. prejudiced, stubborn, biased

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has two very opinionated daughters, one of whom is warming up to me like it's the Ice Age.เขามีลูกสาว ที่แสนจะดื้อดึงอยู่สองคน, มีคนหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นฉัน Worth (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPINIONATED AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opinionated (j) ˈəpˈɪnɪəʳnɛɪtɪd (@1 p i1 n i@ n ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自用[じよう, jiyou] (n,vs) for personal or private use; opinionated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opinionated \O*pin"ion*a`ted\, a.
   Stiff in opinion; firmly or unduly adhering to one's own
   opinion or to preconceived notions; obstinate in opinion.
   --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opinionated
   adj 1: obstinate in your opinions [syn: {opinionated},
       {opinionative}, {self-opinionated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top