ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opinionated

AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T AH0 D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opinionated-, *opinionated*, opinionat, opinionate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opinionated[ADJ] ดื้อดึง, Syn. prejudiced, stubborn, biased

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He really likes people that are opinionated.เขาชอบความเห็นหลากหลาย Legally Blonde (2001)
Why old opinionatedWhy old opinionated Sex Is Zero (2002)
You're rash, volatile, opinionated.เจ้าผลีผลาม อารมณ์แปรปรวน ดื้อรั้น Green Lantern (2011)
He's opinionated. We have intellectual debates.เขารู้เยอะ เราเถียงกันเรื่องวิชาการตลอดเวลา The Perks of Being a Wallflower (2012)
He has two very opinionated daughters, one of whom is warming up to me like it's the Ice Age.เขามีลูกสาว ที่แสนจะดื้อดึงอยู่สองคน, มีคนหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นฉัน Worth (2012)
Bold, opinionated, just past her peak, and starting to realize that she has to settle for less.กล้าหาญ ดื้อรั้น เคยผ่านจุดสูงสุดในชีวิต แล้วเริ่มคิดได้ว่าควร ลดเป้าหมายที่ตั้งไว้ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
OPINIONATED    AH0 P IH1 N Y AH0 N EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opinionated    (j) ˈəpˈɪnɪəʴnɛɪtɪd (@1 p i1 n i@ n ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自用[じよう, jiyou] (n,vs) for personal or private use; opinionated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opinionated \O*pin"ion*a`ted\, a.
   Stiff in opinion; firmly or unduly adhering to one's own
   opinion or to preconceived notions; obstinate in opinion.
   --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opinionated
   adj 1: obstinate in your opinions [syn: {opinionated},
       {opinionative}, {self-opinionated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top