ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judgment

JH AH1 JH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judgment-, *judgment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
judgment(n) การตัดสินใจ, See also: การพิจารณา, Syn. judgement, discretion, determination
judgment(n) การประเมิน, See also: การคาดคะเน, Syn. judgement, appraisal, estimate
judgment(n) การพิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. judgement, verdict, ruling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration, ruling, opinion, wisdom
day of judgmentn. วันโลกาวินาศ
last judgmentวันโลกาวินาศ,วันล้างโลก,วันตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า., Syn. Last Assize, Last Inquest

English-Thai: Nontri Dictionary
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judgment๑. คำพิพากษา, คำตัดสิน, คำวินิจฉัย๒. พินิศจัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgmentคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment by confessionหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [ดู cognovit actionem และ confession of judgment] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment creditorเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment debtหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment debtorลูกหนี้ตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment executionการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment in defaultคำพิพากษาในกรณีจำเลยขาดนัดพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment in personamคำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment in remคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Judgment of Qualityการตัดสินคุณค่า [การแพทย์]
Judgment, Clinicalการตัดสินใจจากลักษณะทางคลินิค [การแพทย์]
Judgment, Practicalการตัดสินใจในเชิงปฎิบัติการ [การแพทย์]
Judgmentsคำพิพากษาศาล [TU Subject Heading]
Judgments by defaultการพิจารณาโดยขาดนัด [TU Subject Heading]
Judgments, Criminalคำพิพากษาศาลคดีอาญา [TU Subject Heading]
Judgments, Foreignคำพิพากษาศาลต่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า Blazing Saddles (1974)
-"Will there--" -"Will there be a judgment day for man?"- จะมี... - วันที่มนุษย์ถูกลงโทษจากพระเจ้ามั้ย Oh, God! (1977)
It's being called Judgment Day by...'มีคนบอกว่า มันคือวันพิพากษา.. ' Night of the Living Dead (1990)
Judgment Day is here!วันพิพากษามาถึงแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
I'm not making any judgment about you.แค่รู้ว่าอีกไม่นานเราคง... Schindler's List (1993)
That would be a judgment call.นั่น คือ นั่นคงต้องตัดสินใจเอง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Old Smokehouse come down on him like Judgment Day!เจ้าแก่สโม้คเฮ้าส์เดินออกมา แล้วทำท่าเหมือนกับวันตัดสิน! The Education of Little Tree (1997)
You don't want to rush to judgment on that one, 'cause they're not all like me.ตัดสินแบบนั้นไม่ได้ ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนชั้นซะเมื่อไหร่ Good Will Hunting (1997)
- It's a judgment call.- ผมเห็นคาตานี่คุณ As Good as It Gets (1997)
What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that it must be right?What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that it must be right? Anna and the King (1999)
That lapse in judgment aside...นั่นเป็นการตัดสินแบบฉาบฉวยนะครับ Legally Blonde (2001)
Judgment Day is here.วันพิพากษามาถึงแล้ว Frailty (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgmentJudgment requires impartiality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุลพินิจ(n) discretion, See also: judgment, consideration, Syn. ดุลยพินิจ, Thai Definition: การวินิจฉัยที่เห็นสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านคำพิพากษาคดี[ān khamphiphāksā khadī] (v, exp) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.)
บังคับคดีตามคำพิพากษา[bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (v, exp) EN: enforce a judgement/judgment (Am.)
เชาวน์ปัญญา[chāo panyā] (n, exp) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (n, exp) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)  FR: exécution d'un jugement[f]
การกลับคำพิพากษา[kān klap khamphiphāksā] (n, exp) EN: reversal of judgement = reversal of judgment (Am.)
การพิพากษา[kān phiphāksā] (n) EN: judgement = judgment (Am.)  FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
คำพิพากษา[khamphiphāksā] (n) EN: decision ; judgement = judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence  FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ;
คำพิพากษาคดี[khamphiphāksā khadī] (n, exp) EN: judgement = judgment (Am.)
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[khamphiphāksā kīokap sap] (n, exp) EN: judgement in rem = judgment in rem (Am.)
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[khamphiphāksā kīokap bukkhon] (n, exp) EN: judgement in personam = judgment in personam (Am.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGMENT JH AH1 JH M AH0 N T
JUDGMENTS JH AH1 JH M AH0 N T S
JUDGMENTAL JH AH0 JH M EH1 N T AH0 L
JUDGMENTAL JH AH0 JH M EH1 N AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
判决[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] judgment (by a court of law), #3,769 [Add to Longdo]
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, ] judgment; act as referee; referee; umpire; judge, #4,138 [Add to Longdo]
审判席[shěn pàn xí, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄒㄧˊ, / ] judgment seat [Add to Longdo]
审判栏[shěn pàn lán, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄌㄢˊ, / ] judgment bar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
らしい[rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
ジャッジメント[jajjimento] (n) judgement; judgment [Add to Longdo]
ミスジャッジ[misujajji] (n) misjudgement; misjudgment [Add to Longdo]
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment [Add to Longdo]
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Judgment \Judg"ment\, n. [OE. jugement, F. jugement, LL.
   judicamentum, fr. L. judicare. See {Judge}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. The act of judging; the operation of the mind, involving
    comparison and discrimination, by which a knowledge of the
    values and relations of things, whether of moral
    qualities, intellectual concepts, logical propositions, or
    material facts, is obtained; as, by careful judgment he
    avoided the peril; by a series of wrong judgments he
    forfeited confidence.
    [1913 Webster]
 
       I oughte deme, of skilful jugement,
       That in the salte sea my wife is deed. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The power or faculty of performing such operations (see
    1); esp., when unqualified, the faculty of judging or
    deciding rightly, justly, or wisely; good sense; as, a man
    of judgment; a politician without judgment.
    [1913 Webster]
 
       He shall judge thy people with righteousness and thy
       poor with judgment.          --Ps. lxxii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
       Hernia. I would my father look'd but with my eyes.
       Theseus. Rather your eyes must with his judgment
       look.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The conclusion or result of judging; an opinion; a
    decision.
    [1913 Webster]
 
       She in my judgment was as fair as you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who first his judgment asked, and then a place.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The act of determining, as in courts of law, what is
    conformable to law and justice; also, the determination,
    decision, or sentence of a court, or of a judge; the
    mandate or sentence of God as the judge of all.
    [1913 Webster]
 
       In judgments between rich and poor, consider not
       what the poor man needs, but what is his own. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Most heartily I do beseech the court
       To give the judgment.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Philos.)
    (a) That act of the mind by which two notions or ideas
      which are apprehended as distinct are compared for the
      purpose of ascertaining their agreement or
      disagreement. See 1. The comparison may be threefold:
      (1) Of individual objects forming a concept. (2) Of
      concepts giving what is technically called a judgment.
      (3) Of two judgments giving an inference. Judgments
      have been further classed as analytic, synthetic, and
      identical.
    (b) That power or faculty by which knowledge dependent
      upon comparison and discrimination is acquired. See 2.
      [1913 Webster]
 
         A judgment is the mental act by which one thing
         is affirmed or denied of another. --Sir W.
                          Hamilton.
      [1913 Webster]
 
         The power by which we are enabled to perceive
         what is true or false, probable or improbable,
         is called by logicians the faculty of judgment.
                          --Stewart.
      [1913 Webster]
 
   6. A calamity regarded as sent by God, by way of recompense
    for wrong committed; a providential punishment. "Judgments
    are prepared for scorners." --Prov. xix. 29. "This
    judgment of the heavens that makes us tremble." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Theol.) The final award; the last sentence.
    [1913 Webster]
 
   Note: Judgment, abridgment, acknowledgment, and lodgment are
      in England sometimes written, judgement, abridgement,
      acknowledgement, and lodgement.
      [1913 Webster]
 
   Note: Judgment is used adjectively in many self-explaining
      combinations; as, judgment hour; judgment throne.
      [1913 Webster]
 
   {Judgment day} (Theol.), the last day, or period when final
    judgment will be pronounced on the subjects of God's moral
    government.
 
   {Judgment debt} (Law), a debt secured to the creditor by a
    judge's order.
 
   {Judgment hall}, a hall where courts are held.
 
   {Judgment seat}, the seat or bench on which judges sit in
    court; hence, a court; a tribunal. "We shall all stand
    before the judgment seat of Christ." --Rom. xiv. 10.
 
   {Judgment summons} (Law), a proceeding by a judgment creditor
    against a judgment debtor upon an unsatisfied judgment.
    [1913 Webster]
 
   {Arrest of judgment}. (Law) See under {Arrest}, n.
 
   {Judgment of God}, a term formerly applied to extraordinary
    trials of secret crimes, as by arms and single combat, by
    ordeal, etc.; it being imagined that God would work
    miracles to vindicate innocence. See under {Ordeal}.
 
   Syn: Discernment; decision; determination; award; estimate;
     criticism; taste; discrimination; penetration; sagacity;
     intelligence; understanding. See {Taste}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 judgment
   n 1: an opinion formed by judging something; "he was reluctant
      to make his judgment known"; "she changed her mind" [syn:
      {judgment}, {judgement}, {mind}]
   2: the act of judging or assessing a person or situation or
     event; "they criticized my judgment of the contestants" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {assessment}]
   3: (law) the determination by a court of competent jurisdiction
     on matters submitted to it [syn: {judgment}, {judgement},
     {judicial decision}]
   4: the cognitive process of reaching a decision or drawing
     conclusions [syn: {judgment}, {judgement}, {judging}]
   5: the legal document stating the reasons for a judicial
     decision; "opinions are usually written by a single judge"
     [syn: {opinion}, {legal opinion}, {judgment}, {judgement}]
   6: the capacity to assess situations or circumstances shrewdly
     and to draw sound conclusions [syn: {judgment}, {judgement},
     {sound judgment}, {sound judgement}, {perspicacity}]
   7: the mental ability to understand and discriminate between
     relations [syn: {sagacity}, {sagaciousness}, {judgment},
     {judgement}, {discernment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top