ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public opinion

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public opinion-, *public opinion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public opinion[N] ความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public opinionn. มติมหาชน,ความเห็นโดยทั่วไปของสาธารณชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public opinionมติมหาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public opinionมติมหาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public opinionมติมหาชน [TU Subject Heading]
Public opinion pollsการสำรวจมติมหาชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So how was public opinion on the Dan and Serena front? Oh, well,ผลสำรวจความนิยมของลูกกับเซรีน่าเป็นไงบ้าง? The Dark Night (2008)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
What happens to public opinion if he can't do that?จะเกิดอะไรขึ้นกับความคิดเห็นของประชาชน ถ้าเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ Fix (2009)
I can't control what our government does, but I can and do influence public opinion, and in the end, that's what'll make the difference.- โอเค เขาไม่ได้เจอพ่อมาสักพักแล้ว ฉันอยากอยู่ที่นั่นเพื่อเขา แต่ฉันกำลังรีบ - สรุปงานกันเถอะ V (2009)
I can't control what our government does, but I can and do influence public opinion, and in the end, that's what'll make the difference.ผมไม่อาจควบคุมในสิ่ง ที่รัฐบาลตัดสินใจทำ แต่ผมสามารถมี อิทธิพลเหนือความคิดเห็น ของสาธารณชนได้ และในท้ายที่สุด มันจะมีผลที่แตกต่างกัน There Is No Normal Anymore (2009)
I can and do influence public opinion dale is a traitor.ผมสามารถมีอิทธิพลเหนือ ความคิดเห็นของสาธารณชน เดลเป็นคนทรยศ A Bright New Day (2009)
That's to be expected. We must be mindful of public opinion.นั่นได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว เราต้อง ใส่ใจเสียงของมติชน Beauty and the Beast (2009)
You can't force public opinion.-นายไม่สามารถต่อต้านความคิดเห็นสาธารณะได้ The Substitute (2010)
And speaking of denials, you've been cleared in the court of public opinion.แล้วพูดถึงคำแก้ตัว เรื่องของเธอ เคลียร์แล้วนะ Goodbye, Columbia (2010)
Public opinions.การวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน City Hunter (2011)
If these people were afraid of public opinion, they wouldn't have let our team members die in vain back then.ถ้าคนเหล่านี้กลัวการวิจารณ์ของประชาชน มันจะไม่ปล่อยให้ทีมพวกเราตายอย่างไร้ประโยชน์ City Hunter (2011)
I mean he's in the position now of trying to sway public opinion... and build support for it.ฉันหมายความว่าเขาอยู่ในตำแหน่งตอนนี้พยายามที่จะแกว่งความคิดเห็นของประชาชน ... และสร้างการสนับสนุนสำหรับมัน Killing Them Softly (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
public opinionAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
public opinionHeed public opinion.
public opinionPublic opinion counts for much.
public opinionPublic opinion governs the president's decisions.
public opinionPublic opinion is opposed to the policy.
public opinionPublic opinion obliged him to retire.
public opinionPublic opinion plays a vital in the political realm.
public opinionPublic opinion polls are barometers of confidence in the government.
public opinionPublic opinion was strongly in favor of the project.
public opinionStatesmen should take account of public opinion.
public opinionStatesmen should take public opinion into account.
public opinionSuch an act will be judged at the bar of public opinion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชามติ[N] referendum, See also: public opinion, plebiscite, Syn. มติมหาชน, Example: ผลการหยั่งประชามติเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนเธอขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมากถึง 75%, Thai definition: มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง
มติมหาชน[N] public opinion, Syn. มติสาธารณชน, Example: มติมหาชนส่งผลให้เขาได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี, Thai definition: ความคิดเห็นหรือท่าทีของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การสำรวจประชามติ[N] public opinion survey

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat prachāmati) EN: public opinion survey   FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
มติมหาชน[n. exp.] (mati mahāchon) EN: public opinion   FR: opinion publique [f]
มติสาธารณชน[n. exp.] (mati sāthāranachon) EN: public opinion   
ประชามติ[n.] (prachāmati) EN: referendum ; public opinion ; plebiscite   FR: référendum [m] ; opinion publique [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舆论[yú lùn, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ, / 輿] public opinion, #4,506 [Add to Longdo]
民意[mín yì, ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ, ] public opinion; popular will; public will, #9,654 [Add to Longdo]
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, ] public opinion; public announcement of verdict at a trial, #84,908 [Add to Longdo]
公众意见[gōng zhòng yì jiàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] public opinion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volksbefragung {f}public opinion poll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パブリックオピニオン[, paburikkuopinion] (n) public opinion [Add to Longdo]
活字世論[かつじせろん, katsujiseron] (n) public opinion (sentiment) as reflected in the print media [Add to Longdo]
言論機関[げんろんきかん, genronkikan] (n) organ of public opinion [Add to Longdo]
公議[こうぎ, kougi] (n,vs) just view; public opinion [Add to Longdo]
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P) [Add to Longdo]
国論[こくろん, kokuron] (n) public opinion; (P) [Add to Longdo]
衆意[しゅうい, shuui] (n) public opinion [Add to Longdo]
衆評[しゅうひょう, shuuhyou] (n) public opinion [Add to Longdo]
衆論[しゅうろん, shuuron] (n) public opinion [Add to Longdo]
人の口[ひとのくち, hitonokuchi] (exp) (See 人の口には戸が立てられない) what people say; rumours; public opinion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 public opinion
   n 1: a belief or sentiment shared by most people; the voice of
      the people; "he asked for a poll of public opinion" [syn:
      {public opinion}, {popular opinion}, {opinion}, {vox
      populi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top