ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mendicant

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mendicant-, *mendicant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mendicant[ADJ] ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน, Syn. alms-seeking
mendicant[N] คนขอทาน, See also: ขอทาน, Syn. panhandler, vagabond, beggar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mendicant(เมน'ดะเคินทฺ) adj. เกี่ยวกับการขอทาน n. ขอทาน, Syn. beggar,

English-Thai: Nontri Dictionary
mendicant(adj) เป็นลักษณะของขอทาน
mendicant(n) ขอทาน,ภิกขุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอทาน[n.] (khøthān) EN: beggar ; mendicant   FR: mendiant [m] ; mendiante [f] ; mendigot [m] (fam. - vx)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mendicant    (n) mˈɛndɪkənt (m e1 n d i k @ n t)
mendicants    (n) mˈɛndɪkənts (m e1 n d i k @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
托钵修会[tuō bō xiū huì, ㄊㄨㄛ ㄅㄛ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] mendicant religious order in catholicism; Franciscan order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
薦僧;菰僧[こもそう;こもぞう, komosou ; komozou] (n) (arch) (See 虚無僧) mendicant Zen priest of the Fuke sect [Add to Longdo]
托鉢修道会[たくはつしゅうどうかい, takuhatsushuudoukai] (n) mendicant orders [Add to Longdo]
托鉢僧[たくはつぞう, takuhatsuzou] (n) {Buddh} mendicant priest [Add to Longdo]
鉄鉢[てっぱち, teppachi] (n) mendicant priest's begging bowl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mendicant \Men"di*cant\, a. [L. mendicans, -antis, p. pr. of
   mendicare to beg, fr. mendicus beggar, indigent.]
   Practicing beggary; begging; living on alms; as, mendicant
   friars.
   [1913 Webster]
 
   {Mendicant orders} (R. C. Ch.), certain monastic orders which
    are forbidden to acquire landed property and are required
    to be supported by alms, esp. the Franciscans, the
    Dominicans, the Carmelites, and the Augustinians.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mendicant \Men"di*cant\, n.
   A beggar; esp., one who makes a business of begging;
   specifically, a begging friar.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mendicant
   adj 1: practicing beggary; "mendicant friars"
   n 1: a male member of a religious order that originally relied
      solely on alms [syn: {friar}, {mendicant}]
   2: a pauper who lives by begging [syn: {beggar}, {mendicant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top