ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mendel

M EH1 N D AH0 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mendel-, *mendel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mendel[N] บิดาแห่งพันธุศาสตร์ (Gregor Johann)
mendelevium[N] ธาตุกัมมันตรังสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)
mendelevium(เมนดะลี'เวียม) n. ธาตุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mendel's lawกฎของเมนเดล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monsieur Mendel here represents the Basel Bank, Switzerland holding the stakes.นี่คุณเมนเดล ตัวแทนของธนาคารสวิตฯ ..จะเป็นคนดูแลเงินครับ Casino Royale (2006)
Tess, who's Neil Mendel from Chadmore Capital?เทสส์ ใครคือเนล เมนเดลที่มาจากเมืองชัดมัวร์ Bridesmaid Up! (2012)
So, preliminary reports say that Neil Mendel is single, 33.รายงานเบื้องต้นบอกว่า เนล เมนเดล อายุ33 และโสด Bridesmaid Up! (2012)
Drake, Neil Mendel was murdered this morning.เดร็ก นีล เมนเดล ถูกฆ่าตายเมื่อเช้านี้ Bridesmaid Up! (2012)
You knew Mendel was unavailable even before the news of the murder broke.เดทอีกไม่ได้ ก่อนที่ข่าวการฆาตกกรรมจะออก Bridesmaid Up! (2012)
There are a lot many geneticists with that name, but Dr. Maeve Donovan took a sabbatical from Mendel University 10 months ago.มีนักพันธุศาสตร์ชื่อนี้ไม่มากนัก แต่ ดร.เมฟ โดโนแวน ขอลาหยุด จาก ม.เมนเดลเมื่อ 10 เดือนก่อน Zugzwang (2013)
Maeve was the only female doctor at Mendel University.เมฟเป็นดอกเตอร์หญิงคนเดียวในม.เมนเดล Zugzwang (2013)
She worked as a research assistant at Mendel University while Maeve was there.เธอทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่ม.เมนเดล ตอนที่เมฟอยู่ที่นั่น Zugzwang (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mendelWe all know that Mendel was way ahead of his time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[n. prop.] (Damitri Mendeleyep) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev   FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
เมนเดลีเวียม[n.] (mēndēlīwīem) EN: mendelevium   FR: mendélévium [m]
ตารางธาตุ[n. exp.] (tārāng thāt) EN: periodic table of elements   FR: classification périodique des éléments (chimiques) [f] ; table de Mendeleïev [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MENDEL M EH1 N D AH0 L
MENDELL M EH1 N D EH1 L
MENDEL'S M EH1 N D AH0 L Z
MENDELSON M EH1 N D AH0 L S AH0 N
MENDELSOHN M EH1 N D AH0 L S AH0 N
MENDELSSOHN M EH1 N D AH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mendelian (j) mˈɛndˈiːlɪəʳn (m e1 n d ii1 l i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mén, ㄇㄣˊ, / ] mendelevium Md101, radioactive actinoid element, #58,980 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mendelsch {adj}Mendelian [Add to Longdo]
Mendelevium {n} [chem.]mendelevium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンデリズム[, menderizumu] (n) (See メンデルの法則) Mendelism [Add to Longdo]
メンデルの法則[メンデルのほうそく, menderu nohousoku] (n) Mendel's laws (of genetic inheritance) [Add to Longdo]
メンデル集団[メンデルしゅうだん, menderu shuudan] (n) Mendelian population [Add to Longdo]
メンデル説[メンデルせつ, menderu setsu] (n) Mendelism [Add to Longdo]
メンデレビウム[, menderebiumu] (n) mendelevium (Md) [Add to Longdo]
独立の法則[どくりつのほうそく, dokuritsunohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of independent assortment [Add to Longdo]
分離の法則[ぶんりのほうそく, bunrinohousoku] (n) (See メンデルの法則) (Mendel's) law of segregation [Add to Longdo]
優性の法則[ゆうせいのほうそく, yuuseinohousoku] (n) (See メンデルの法則,優劣の法則) (Mendel's) law of dominance [Add to Longdo]
優劣の法則[ゆうれつのほうそく, yuuretsunohousoku] (n) (See メンデルの法則,優性の法則) (Mendel's) law of dominance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mendel \Mendel\ prop. n.
   Gregor Johann Mendel, founder of the science of genetics
   (1822-1884); Gregor Mendel.
 
   Syn: Gregor Mendel.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mendel
   n 1: Augustinian monk and botanist whose experiments in breeding
      garden peas led to his eventual recognition as founder of
      the science of genetics (1822-1884) [syn: {Mendel}, {Gregor
      Mendel}, {Johann Mendel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top