Search result for

darn

(52 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darn-, *darn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darn[N] การชุน, Syn. mend, patch
darn[VI] ชุน (ผ้า, ถุงเท้า), Syn. mend, patch
darn[VT] ชุน (ผ้า, ถุงเท้า), Syn. mend, patch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
darning(ดาร์น'นิง) n. การชุน,การปะชุน,สิ่งที่ปะชุน
goldarn(โกล'ดาร์น') n.,adj. ดูgoddamn

English-Thai: Nontri Dictionary
darn(vt) ชุน(ผ้า),ปะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Darn right.จริงๆนะ เค้าไม่มีเลยจริงๆ Scandal Makers (2008)
Kids shouldn't play this darn game!เจ้าเด็กบ้าเอ๊ย แกไปเรียนเรื่องแย่ๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ย Scandal Makers (2008)
Darn it!บ้าจริง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Darn you, Darwin!ให้ตายสิ ดาร์วิน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
All right, but you're so darn ugly.ก็ได้ แต่นายน่าเกลียดชะมัด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So this isn't it, either. Darn.งั้นก็ไม่ใช่ที่นี่นะสิ บ้าจังเลย Death Note: L Change the World (2008)
Darn right!เข้าๆออกๆ Gomorrah (2008)
Darn thing!ของกระจอก Up (2009)
That is the darnedest thing I've ever seen.เป็นเรื่องตลกที่สุดที่ฉันเคยเจอ Up (2009)
I used to go fishing in Bofferd. I grew up in Darnum, next county over.ผมเคยไปตกปลาที่บอฟเฟิร์ด ผมโตที่ดาร์นัมที่อยู่ติดกัน Duplicity (2009)
I'll be darned if I know why.ข้าคงจะงุนงงถ้าข้ารู้ว่าทำไม? Innocents of Ryloth (2009)
You're going too darn far.พวกคุณทำกันมากเกินไปแล้วนะ Never Let Me Go (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยี้[INT] Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ชุน[V] darn, See also: mend, repair, make embroidery, Syn. ถัก, ซ่อม, ปะชุน, Example: กางเกงตัวนี้เป็นตัวเดียวที่พี่สาวตัดให้ใส่จนก้นขาดก็ต้องปะชุนเอา, Thai definition: ซ่อมผ้าหรือแหเป็นต้น ที่ขาดทะลุเป็นรูให้เป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยการถักหรือด้วยวิธีอื่นๆ, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper

CMU English Pronouncing Dictionary
DARN    D AA1 R N
DARNS    D AA1 R N Z
DARNED    D AA1 R N D
DARNER    D AA1 R N ER0
DARNEL    D AA1 R N AH0 L
DARNALL    D AA1 R N AH0 L
DARNELL    D AA0 R N EH1 L
DARNOLD    D AA1 R N OW2 L D
DARNEDEST    D AA1 R N D EH0 S T
DARNEDEST    D AA1 R N EH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darn    (v) (d aa1 n)
darns    (v) (d aa1 n z)
darned    (v) (d aa1 n d)
darning    (v) (d aa1 n i ng)
darning-needle    (n) - (d aa1 n i ng - n ii d l)
darning-needles    (n) - (d aa1 n i ng - n ii d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verflucht!Darn it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダーニングステッチ[, da-ningusutecchi] (n) darning stitch [Add to Longdo]
継ぎはぎ(P);継ぎ接ぎ;継接ぎ[つぎはぎ, tsugihagi] (n,vs) patching (and darning); cobbling together; (P) [Add to Longdo]
繕い[つくろい, tsukuroi] (n) mending; repair; darning; patching up [Add to Longdo]
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P) [Add to Longdo]
毒麦[どくむぎ;ドクムギ, dokumugi ; dokumugi] (n) (uk) darnel (Lolium temulentum) [Add to Longdo]
縢がる;縢る[かがる, kagaru] (v5r,vt) to cross-stitch; to hemstitch; to sew (up); to darn [Add to Longdo]
縢り;縢がり[かがり, kagari] (n) sewing up; darning [Add to Longdo]
蜻蜓(oK)[やんま;ヤンマ, yanma ; yanma] (n) (1) (uk) darner (any dragonfly of family Aeshnidae); devil's darning needle; (2) dragonfly (esp. a large one) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darn \Darn\, n.
   A place mended by darning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darn \Darn\, v. t.
   A colloquial euphemism for {Damn}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darn \Darn\ (d[aum]rn), v. t. [imp. & p. p. {Darned}
   (d[aum]rnd); p. pr. & vb. n. {Darning}.] [OE. derne, prob. of
   Celtic origin; cf. W. darnio to piece, break in pieces, W. &
   Arm. to E. tear. Cf. {Tear}, v. t.]
   To mend as a rent or hole, with interlacing stitches of yarn
   or thread by means of a needle; to sew together with yarn or
   thread.
   [1913 Webster]
 
      He spent every day ten hours in his closet, in darning
      his stockings.              --Swift.
   [1913 Webster]
 
   {Darning last}. See under {Last}.
 
   {Darning needle}.
   (a) A long, strong needle for mending holes or rents,
     especially in stockings.
   (b) (Zool.) Any species of dragon fly, having a long,
     cylindrical body, resembling a needle. These flies are
     harmless and without stings.
 
   Note: [In this sense, usually written with a hyphen.] Called
      also {devil's darning-needle}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darn
   n 1: something of little value; "his promise is not worth a
      damn"; "not worth one red cent"; "not worth shucks" [syn:
      {damn}, {darn}, {hoot}, {red cent}, {shit}, {shucks},
      {tinker's damn}, {tinker's dam}]
   2: sewing that repairs a worn or torn hole (especially in a
     garment); "her stockings had several mends" [syn: {mend},
     {patch}, {darn}]
   v 1: repair by sewing; "darn socks"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top