ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

men

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -men-, *men*
Possible hiragana form: めん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, Syn. thinking
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
lower abdomen(n) ท้องน้อย
documentary(n, adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
environment(n) สิ่งแวดล้อม
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
men(n) คำนามพหูพจน์ของ man, See also: ผู้ชาย, Syn. beau, fellow, lover boy, boyfriend
mend(vt) แก้ไข, See also: ปะชุน, ซ่อมแซม, Syn. repair, improve, correct
mend(vt) แก้ไข, See also: ทำให้ถูกต้อง, ซ่อม, ทำให้ดีขึ้น, Syn. repair, improve, correct
mend(vi) หาย (จากเจ็บป่วย), See also: ฟื้นตัว, Syn. remedy, cure, recover, Ant. worsen
mend(n) รอยปะ, See also: รอยชุน
ment(suf) การ, See also: วิธีการ, ผล
menu(n) รายการอาหาร, See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์, Syn. carte, cuisine table
menu(n) อาหารที่อยู่ในรายการหรือเมนู, Syn. food
menace(n) ภัยอันตราย, See also: อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. hazard, risk, danger, Ant. protection, safty
menace(vt) คุกคาม, See also: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่, Syn. endanger, imperil, Ant. protect, safeguard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
men(เมน) n. พหูพจน์ของ man
men's roomห้องน้ำชาย., Syn. men's lounge
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม, การคุกคาม, อันตราย, ภยันตราย. v. คุกคาม, ขู่, เป็นภัย, เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
menage(เมนาจ) n. การบ้านการเรือน pl. menages
menagerie(มะนาจ'จะรี) n. การรวบรวมสัตว์ป่าหรือสัตว์ประหลาด (โดยเฉพาะเพื่อเปิดให้ประชาชนชม) , สถานที่ที่เก็บสัตว์ดังกล่าว
menam(มะนาม') n. แม่น้ำ
mend(เมนดฺ) vt. ซ่อมแซม, แก้ไข, ปะ, แก้, ทำให้ถูกต้อง, ปรับปรุง. vi. ดีขึ้น, เจริญขึ้น. n. การซ่อมแซม, การแก้ไข, การแก้, การปะ, การทำให้ถูกต้อง, ที่ที่ ซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้ว. -Phr. (on the mend กำลังฟื้นแก้ไข) ., See also: mendable adj. คำที่มีความหมายเหมือนกั
mendacious(เมนเด'เชิส) adj. ไม่แท้, ปลอม, โกหก, ไม่ซื่อสัตว์., See also: mendaciously adv. mendaciousness n., Syn. false, untrue
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา, ความไม่ซื่อสัตย์, ความไม่บริสุทธิใจ, ความเท็จ, Syn. untruthfulness
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)

English-Thai: Nontri Dictionary
men(n pl ของ) man
menace(n) การขู่, ห้วงอันตราย, ภัยอันตราย, การคุกคาม
menace(vt) ขู่, เป็นอันตราย, คุกคาม
menagerie(n) โรงละครสัตว์, โรงเลี้ยงสัตว์
mend(vi) กลับคืนดี, ดีขึ้น, ปรับปรุง
mend(vt) ซ่อมแซม, ปะ, แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น
mendacious(adj) เท็จ, มุสา, โป้ปด, โกหก
mender(n) ผู้ซ่อมแซม, ช่าง, ผู้แก้ไข
mendicant(adj) เป็นลักษณะของขอทาน
mendicant(n) ขอทาน, ภิกขุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
men, the rule ofหลักการปกครองที่ถือตัวบุคคลเป็นใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menalgia; colic, menstrual; dysmenorrhea; dysmenorrhoea; menorrhalgiaอาการปวดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menarcheการเริ่มแรกมีระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menarcheการเริ่มแรกมีระดู, การเริ่มแรกมีประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
meninges (พหู.); meninx (เอก.)เยื่อหุ้มสมอง(และไขสันหลัง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitisเยื่อหุ้มสมอง(และไขสันหลัง)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, epidemic cerebrospinal; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, meningococcal; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menบุรุษ [TU Subject Heading]
Men consumersผู้บริโภคบุรุษ [TU Subject Heading]
Men in literatureบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Men in mass mediaบุรุษในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Men in motion picturesบุรุษในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Men's clothingเสื้อผ้าบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's clothing industryอุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's magazinesวารสารสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's productsผลิตภัณฑ์สำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's toiletriesเครื่องใช้ในห้องน้ำสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
mengtein(vi) พรุ่งนี้
mental suffering(phrase) การได้รับความทรมานทางจิตใจ, การได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจ, การได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The, the little men are not here?ที่ชายน้อยไม่ได้ที่นี่? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He resisted my men painting his windows.เขาทำร้ายคนของผม ที่กำลังปฏิบัตหน้าที่ครับ The Great Dictator (1940)
The men are in concentration camp.พวกที่อยู่ในค่ายกักกัน The Great Dictator (1940)
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล The Great Dictator (1940)
These men are skilled craftsmen.พวกมันเป็นช่างฝีมือที่ดีครับ The Great Dictator (1940)
60, 000 men are on the border.000 นาย เตรียมพร้อมที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน The Great Dictator (1940)
So long as men die liberty will never perish.ตราบใด ชีวิตยังมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย เสรีภาพจะยังคงอยู่กับพวกเรา The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
menAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
menA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
menA group of young men are playing handball in the playground.
menA group of young men were fighting.
menA high forehead is indicative of great mental power.
menAir traffic controllers are under severe mental strain.
menAll men are created equal.
menAll men are equal.
menAll men are equal before God.
menAll men are equal under the law.
menAll men are fallible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมนู(n) menu, Syn. รายการอาหาร, Example: เมนูเด็ดของร้านนี้คือต้มยำกุ้ง, Notes: (อังกฤษ)
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ(n) men's wear department
จิตบกพร่อง(n) mental deficiency, Syn. จิตฟั่นเฟือน, Ant. จิตปกติ, Example: เขามีจิตบกพร่องจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลย, Thai Definition: การที่บุคคลมีจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป
จิตแปรปรวน(n) mental disorder, Syn. จิตปรวนแปร, Ant. จิตปกติ, Example: หมอบอกว่าเขามีจิตแปรปรวนมาเป็นเวลานานแล้ว, Thai Definition: การที่บุคคลไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มีความเครียดทั้งทางร่างกายและอารมณ์
สุขภาพจิต(n) mental health
วัยหมดประจำเดือน(n) menopause, Syn. วัยหมดระดู, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)
ไฟแดง(n) period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai Definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
รายการอาหาร(n) menu, See also: bill of fare, list of food, Syn. เมนู, เมนูอาหาร, Example: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่
โรคจิต(n) mental disorder, See also: psychosis, Syn. วิกลจริต, Example: คนบางคนมีอาการไม่สบายใจมากจนคนแวดล้อมคิดว่าเป็นโรคจิต, Thai Definition: โรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่
คำกล่าวขวัญ(n) mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai Definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
men
mena
mend
meng
menk
menn
meno
mens
menu
menz

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
men
mend
menu
Menem
mends
menus
menace
mended
mender
menial

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[ shan4 ]; gateway; doorway; CL:個|个[ ge4 ]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les #459 [Add to Longdo]
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns #806 [Add to Longdo]
心理[xīn lǐ, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ,  ] mental; psychological #997 [Add to Longdo]
[mèng, ㄇㄥˋ, / ] to dream #1,053 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] people; sprout #1,629 [Add to Longdo]
梦想[mèng xiǎng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ,   /  ] to dream of; to hope in vain #1,821 [Add to Longdo]
[mēng, ㄇㄥ, / ] (knocked) unconscious; to deceive; to cheat; to hoodwink #3,158 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant #3,158 [Add to Longdo]
[Méng, ㄇㄥˊ, / ] surname Meng #3,158 [Add to Longdo]
[Měng, ㄇㄥˇ, ] Mongolia; cover #3,158 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
面接[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์
免税[めんぜい, menzei] (n) การยกเว้นภาษี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
免責[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) ไข่ปลา
面倒臭い[めんどうくさい, mendoukusai] (n, vi, vt, modal, ver) ยุ่งยากมาก รำคาญ
めんどくさい[めんどくさい, mendokusai] (slang) น่ารำคาญ
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n) โรคปอดฝุ่นฝ้าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] TH: รายการอาหาร  EN: menu

German-Thai: Longdo Dictionary
Mensa(n) |die, pl. Mensen| โรงอาหารของมหาวิทยาลัย
Mensch(n) |der, die Menschen| คน, ผู้คน, See also: die Leute
Mensch(n) |der, pl. Menschen| มนุษย์
Menschen(n) |pl.|, See also: der Mensch
Menschenrecht(n) |das, pl. Menschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Gibt es ein Menschenrecht auf Wasser? Und wenn ja, wie kann dieses gestaltet werden?
Menschenrecht(n) |das, pl. Meschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Das Menschenrecht auf Freiheit ist die Basis des Staates.
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menükarte { f }menu card [Add to Longdo]
Menagerie { f }menagerie [Add to Longdo]
Menge { f } | empfohlene Menge { f } | die vielfache Mengeamount | recommended amount | many times the amount [Add to Longdo]
Menge { f } | Mengen { pl } | eine Menge | eine Menge; sehr viel | eine Menge Kieslot | lots | a lot of; loads of | lots of | lots of lolly [Add to Longdo]
Menge { f } | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd [Add to Longdo]
Menge { f }; Masse { f }; Pulk { m } | eine Menge Arbeit | jede Menge Ärgerpile | a great pile of work | piles of trouble [Add to Longdo]
Menge { f } | Mengen { pl }mass | masses [Add to Longdo]
Menge { f } [ math. ] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set [Add to Longdo]
Menge { f } | Mengen { pl }plenty | plenties [Add to Longdo]
Menge { f }; Anzahl { f }; Quantum { n } | Mengen { pl }quantum | quantums [Add to Longdo]
Menge { f }quiverful [Add to Longdo]
Menge { f }; Quantität { f } | Mengen { pl } | in großen Mengenquantity | quantities | in great quantities [Add to Longdo]
Menge { f }; Teil { n }deal [Add to Longdo]
Menge { f }; Vielzahl { f } | Mengen { pl }multitude | multitudes [Add to Longdo]
Menge { f }; Schwarm { m }; Unzahl { f }; Heer { n }host [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
enseignement, -s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา, มหาวิทยาลัย
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
[どき, doki] (n-adv, n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) #101 [Add to Longdo]
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n, vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) #113 [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
議論[ぎろん, giron] (n, vs) argument; discussion; dispute; controversy; (P) #122 [Add to Longdo]
使用[しよう, shiyou] (n, vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) #123 [Add to Longdo]
州(P);洲[しゅう, shuu] (n) (1) state; province; county (UK); department (of ancient China); (2) continent; (suf) (3) (arch) (after someone's name) dear; (P) #129 [Add to Longdo]
話(P);話し(io);咄;噺[はなし, hanashi] (n) (1) talk; speech; chat; story; conversation; (2) discussions; negotiation; argument; (P) #143 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人出[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
人工[じんこう, jinkou] Menschenwerk, Kuenstlichkeit [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] menschliche_Gefuehle, Menschlichkeit [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] Menschenrechte [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
人類[じんるい, jinrui] Menschheit [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
免状[めんじょう, menjou] Diplom, Erlaubnisschein [Add to Longdo]
免疫[めんえき, men'eki] Immunitaet [Add to Longdo]
免税[めんぜい, menzei] Steuerbefreiung, Steuererlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (30 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Henchman \Hench"man\ (h[e^]nch"man), n.; pl. {-men} (-men). [OE.
   hencheman, henxman; prob. fr. OE. & AS. hengest horse + E.
   man, and meaning, a groom. AS. hengest is akin to D. & G.
   hengst stallion, OHG. hengist horse, gelding.]
   An attendant; a servant; a follower. Now chiefly used as a
   political cant term.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gownsman \Gowns"man\, Gownman \Gown"man\, n.; pl. {-men} (-men).
   One whose professional habit is a gown, as a divine or
   lawyer, and particularly a member of an English university;
   hence, a civilian, in distinction from a soldier.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handcraftsman \Hand"crafts`man\ (-man), n.; pl. {-men} (-men).
   A handicraftsman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Handicraftsman \Hand"i*crafts`man\ (-kr[.a]fts`man), n.; pl.
   {-men} (-men).
   A man skilled or employed in handcraft. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signalman \Sig"nal*man\, n.; pl. {-men}.
   A man whose business is to manage or display signals;
   especially, one employed in setting the signals by which
   railroad trains are run or warned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skyman \Sky"man\, n.; pl. {-men}.
   An aeronaut. [Slang]
 
   Syn: airman; pilot.
     [Webster 1913 Suppl. + PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orangeman \Or"ange*man\, n.; pl. {-men}.
   One of a secret society, organized in the north of Ireland in
   1795, the professed objects of which are the defense of the
   reigning sovereign of Great Britain, the support of the
   Protestant religion, the maintenance of the laws of the
   kingdom, etc.; -- so called in honor of William, Prince of
   Orange, who became William III. of England.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overman \O"ver*man\, n.; pl. {-men}.
   1. One in authority over others; a chief; usually, an
    overseer or boss.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. An arbiter.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. In the philosophy of Nietzsche, a man of superior physique
    and powers capable of dominating others; one fitted to
    survive in an egoistic struggle for the mastery.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keelman \Keel"man\, n.; pl. -{men}.
   See {Keeler}, 1.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plainsman \Plains"man\, n.; pl. {-men}.
   One who lives in the plains.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plowman \Plow"man\, Ploughman \Plough"man\, n.; pl. {-men}.
   1. One who plows, or who holds and guides a plow; hence, a
    husbandman. --Chaucer. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A rustic; a countryman; a field laborer.
    [1913 Webster]
 
   {Plowman's spikenard} (Bot.), a European composite weed
    ({Conyza squarrosa}), having fragrant roots. --Dr. Prior.
    [1913 Webster] Plowpoint

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Point man \Point" man`\, n.; pl. {-men} (-men).
   1. (Mil.) the lead soldier in a foot patrol under combat
    conditions.
    [PJC]
 
   2. a person who takes a conspicuous public position in
    proposing a new idea or initiating a new policy, who may
    become a target of criticism for those opposed. "The
    Secretary of State served as point man for the
    administration's new China policy."
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pointsman \Points"man\, n.; pl. {-men} (-men).
   A man who has charge of railroad points or switches. [Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Light-horseman \Light"-horse`man\ (l[imac]t"h[^o]rs`man), n.;
   pl. {-men} (l[imac]t"h[^o]rs`men).
   1. A soldier who serves in the light horse. See under 5th
    {Light}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A West Indian fish of the genus {Ephippus},
    remarkable for its high dorsal fin and brilliant colors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lightman \Light"man\ (l[imac]t"m[a^]n), n.; pl. {-men}
   (l[imac]t"m[e^]n).
   A man who carries or takes care of a light. --T. Brown.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Low-churchman \Low"-church`man\, n.; pl. {-men}.
   One who holds low-church principles.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Man \Man\ (m[a^]n), n.; pl. {Men} (m[e^]n). [AS. mann, man,
   monn, mon; akin to OS., D., & OHG. man, G. mann, Icel.
   ma[eth]r, for mannr, Dan. Mand, Sw. man, Goth. manna, Skr.
   manu, manus, and perh. to Skr. man to think, and E. mind.
   [root]104. Cf. {Minx} a pert girl.]
   1. A human being; -- opposed to {beast}.
    [1913 Webster]
 
       These men went about wide, and man found they none,
       But fair country, and wild beast many [a] one. --R.
                          of Glouc.
    [1913 Webster]
 
       The king is but a man, as I am; the violet smells to
       him as it doth to me.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'Tain't a fit night out for man nor beast! --W. C.
                          Fields
    [PJC]
 
   2. Especially: An adult male person; a grown-up male person,
    as distinguished from a woman or a child.
    [1913 Webster]
 
       When I became a man, I put away childish things. --I
                          Cor. xiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Ceneus, a woman once, and once a man. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The human race; mankind.
    [1913 Webster]
 
       And God said, Let us make man in our image, after
       our likeness, and let them have dominion. --Gen. i.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The male portion of the human race.
    [1913 Webster]
 
       Woman has, in general, much stronger propensity than
       man to the discharge of parental duties. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. One possessing in a high degree the distinctive qualities
    of manhood; one having manly excellence of any kind.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This was the noblest Roman of them all . . . the
       elements
       So mixed in him that Nature might stand up
       And say to all the world "This was a man!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. An adult male servant; also, a vassal; a subject.
    [1913 Webster]
 
       Like master, like man.        --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
       The vassal, or tenant, kneeling, ungirt, uncovered,
       and holding up his hands between those of his lord,
       professed that he did become his man from that day
       forth, of life, limb, and earthly honor.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   7. A term of familiar address at one time implying on the
    part of the speaker some degree of authority, impatience,
    or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! In the
    latter half of the 20th century it became used in a
    broader sense as simply a familiar and informal form of
    address, but is not used in business or formal situations;
    as, hey, man! You want to go to a movie tonight?.
    [Informal]
    [1913 Webster +PJC]
 
   8. A married man; a husband; -- correlative to wife.
    [1913 Webster]
 
       I pronounce that they are man and wife. --Book of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       every wife ought to answer for her man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. One, or any one, indefinitely; -- a modified survival of
    the Saxon use of man, or mon, as an indefinite pronoun.
    [1913 Webster]
 
       A man can not make him laugh.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A man would expect to find some antiquities; but all
       they have to show of this nature is an old rostrum
       of a Roman ship.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. One of the piece with which certain games, as chess or
     draughts, are played.
     [1913 Webster]
 
   Note: Man is often used as a prefix in composition, or as a
      separate adjective, its sense being usually
      self-explaining; as, man child, man eater or maneater,
      man-eating, man hater or manhater, man-hating,
      manhunter, man-hunting, mankiller, man-killing, man
      midwife, man pleaser, man servant, man-shaped,
      manslayer, manstealer, man-stealing, manthief, man
      worship, etc.
      Man is also used as a suffix to denote a person of the
      male sex having a business which pertains to the thing
      spoken of in the qualifying part of the compound;
      ashman, butterman, laundryman, lumberman, milkman,
      fireman, repairman, showman, waterman, woodman. Where
      the combination is not familiar, or where some specific
      meaning of the compound is to be avoided, man is used
      as a separate substantive in the foregoing sense; as,
      apple man, cloth man, coal man, hardware man, wood man
      (as distinguished from woodman).
      [1913 Webster]
 
   {Man ape} (Zool.), a anthropoid ape, as the gorilla.
 
   {Man at arms}, a designation of the fourteenth and fifteenth
    centuries for a soldier fully armed.
 
   {Man engine}, a mechanical lift for raising or lowering
    people through considerable distances; specifically
    (Mining), a contrivance by which miners ascend or descend
    in a shaft. It consists of a series of landings in the
    shaft and an equal number of shelves on a vertical rod
    which has an up and down motion equal to the distance
    between the successive landings. A man steps from a
    landing to a shelf and is lifted or lowered to the next
    landing, upon which he them steps, and so on, traveling by
    successive stages.
 
   {Man Friday}, a person wholly subservient to the will of
    another, like Robinson Crusoe's servant Friday.
 
   {Man of straw}, a puppet; one who is controlled by others;
    also, one who is not responsible pecuniarily.
 
   {Man-of-the earth} (Bot.), a twining plant ({Ipomoea
    pandurata}) with leaves and flowers much like those of the
    morning-glory, but having an immense tuberous farinaceous
    root.
 
   {Man of sin} (Script.), one who is the embodiment of evil,
    whose coming is represented (--2 Thess. ii. 3) as
    preceding the second coming of Christ. [A Hebraistic
    expression]
 
   {Man of war}.
     (a) A warrior; a soldier. --Shak.
     (b) (Naut.) See in the Vocabulary.
     (c) See {Portuguese man-of-war} under {man-of-war} and
       also see {Physalia}.
 
   {Man-stopping bullet} (Mil.), a bullet which will produce a
    sufficient shock to stop a soldier advancing in a charge;
    specif., a small-caliber bullet so modified as to expand
    when striking the human body, producing a severe wound
    which is also difficult to treat medically. Types of
    bullets called {hollow-nosed bullets}, {soft-nosed
    bullets} and {hollow-point bullets} are classed as
    man-stopping. The {dumdum bullet} or {dumdum} is another
    well-known variety. Such bullets were originally designed
    for wars with savage tribes.
 
   {great man}, a man[2] who has become prominent due to
    substantial and widely admired contributions to social or
    intellectual endeavors; as, Einstein was one of the great
    men of the twentieth century.
 
   {To be one's own man}, to have command of one's self; not to
    be subject to another.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Men \Men\ (m[e^]n), n.,
   pl. of {Man}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Men \Men\, pron. [OE. me, men. "Not the plural of man, but a
   weakened form of the word man itself." Skeat.]
   A man; one; -- used with a verb in the singular, and
   corresponding to the present indefinite one or they. [Obs.]
   --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      Men moot give silver to the poure friars. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      A privy thief, men clepeth death.    --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roberdsman \Rob"erds*man\, Robertsman \Rob"erts*man\, n.; pl.
   {-men}. (Old Statutes of Eng.)
   A bold, stout robber, or night thief; -- said to be so called
   from Robin Hood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ribbonman \Rib"bon*man\, n.; pl. {-men}.
   A member of the Ribbon Society. See {Ribbon Society}, under
   {Ribbon}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trackman \Track"man\, n.; pl. {-men}. (Railroads)
   One employed on work on the track; specif., a trackwalker.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tripeman \Tripe"man\, n.; pl. {-men}.
   A man who prepares or sells tripe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Herdman \Herd"man\, Herdsman \Herds"man\, n.; pl. {-men}.
   The owner or keeper of a herd or of herds; one employed in
   tending a herd of cattle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beadsman \Beads"man\, Bedesman \Bedes"man\, n.; pl. {-men}.
   A poor man, supported in a beadhouse, and required to pray
   for the soul of its founder; an almsman.
   [1913 Webster]
 
      Whereby ye shall bind me to be your poor beadsman for
      ever unto Almighty God.         --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 High-churchman \High"-church`man\, n.; pl. {-men}.
   One who holds high-church principles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 men
   n 1: the force of workers available [syn: {work force},
      {workforce}, {manpower}, {hands}, {men}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 men
  but

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 men /mɛn/
  you; one; they

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 men
  but

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top